Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Thông Báo - Khóa Thiền Minh Sát Mùa Thu 2018

24 Tháng Chín 20189:06 CH(Xem: 780)
Thông Báo - Khóa Thiền Minh Sát Mùa Thu 2018

"Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết bàn. Đó là Bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời."


Đây là một đoạn kinh rất quan trọng đối với các thiền sinh hành Thiền Minh Sát, được trích trong Kinh Đại Niệm Xứ. Có hiểu rõ ràng, chính xác Kinh Đại Niệm Xứ thiền sinh mới có thể hành thiền đúng đắn và có kết quả tốt đẹp. 
Phương pháp hành Thiền Minh Sát hay Thiền Tứ Niệm Xứ là phương pháp hành thiền do chính Đức Phật khám phá ra, và Ngài đã đem phương pháp này ra dạy dỗ trong suốt bốn mươi lăm năm. Trong suốt bốn mươi lăm năm này Đức Phật đã giảng giải Kinh Đại Niệm Xứ nhiều lần. Sau khi Đức Phật niết bàn, phương pháp hành Thiền Minh Sát đã được chư tăng đọc tụng lại và sau đó đã được ghi lại bằng chữ viết và xếp vào Tạng Kinh. Những người hành Thiền Minh Sát một cách nghiêm túc phải dựa trên căn bản của đoạn kinh này hay dựa trên toàn thể Kinh Đại Niệm Xứ để thực hành. (Lời dịch của Sư Khánh Hỷ trong Giới Thiệu Kinh Đại Niệm Xứ của Hòa Thượng U Silananda).

Bảy ích lợi có được từ việc thực hành Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ (SatipatthanaVipassana) như đã nêu trong Kinh Đại Niệm Xứ như: thanh lọc tâm, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, vượt qua khổ đau về thân, vượt qua khổ đau về tâm, chứng ngộ Thánh Đạo và Quả, và chứng ngộ Niết Bàn.

Trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada 113), Đức Phật cũng đã nói rằng dù chỉ một ngày hành thiền để hiểu được mọi sự đến đi, sinh diệt như thế nào, còn hơn sống một trăm năm mà không có sự hiểu biết như thế, đó là sự hiểu thấu suốt bên trong quá trình thân-tâm sinh diệt, được gọi là Trí Tuệ Hiểu Biết Sinh Diệt hay Trí về Sinh Diệt.

Kính mời các Phật tử tham dự khóa thiền tập để có thể chính mình chứng nghiệm được những lợi ích của hành thiền Minh Sát.


Sư Khánh Hỷ sẽ hướng dẫn khóa thiền tập 6 ngày, từ thứ Hai, 22 tháng 10 cho đến thứ Bảy 27 tháng 10, năm 2018.

Chương trình thực tập cũng được điều chỉnh cho phù hợp với công phu và khả năng sức khỏe của đại đa số các thiền sinh. Xin xem Lịch Thực Tập để biết thêm chi tiết (lịch thực tập có thể được điều chỉnh thêm).

Để tiện cho việc sắp xếp và tổ chức cho khóa thiền tập, xin quý Phật tử đăng ký trước ngày thứ Hai, 15 tháng 10 năm 2018. Trước khi đăng ký tham dự khóa thiền tập xin quý Phật tử thông qua và chấp thuận những thông lệ (Quy Định) của khóa thực tập.

Những thắc mắc về phương pháp thực tập hay về sinh hoạt trong khóa thiền, xin liên lạc với Ban Đại Diện qua BanThienChuaPhatAn@gmail.com, hoặc nhắn tin (text message) qua (952)221-7892.


Hoan Hỷ,

Ban Đại Diện Nhóm Chánh Niệm
Đại Lộc Nguyễn & Xuân Vũ**********************************************************************
Các thông tin về khóa thiền mùa thu 2018 hay sinh hoạt của nhóm Chánh Niệm (links):  
Trang Sinh Hoạt  
Quy Định Khóa Thiền  
Bản Đăng Ký Tham Dự Khóa Thiền  
Lịch Thực Tập**********************************************************************
Information on the Fall 2018 Insight Retreat:

Sayadaw U Aggasami will lead a 6-day Insight meditation course, Oct 22-27, 2018 at PhatAn Temple. Please submit your registration before Oct 15, 2018. 
Please contact BanThienChuaPhatAn@gmail.com or msg (952-221-7892) with questions. 

Sadhu.
Board of Representatives
Dailoc Nguyen & Xuan Vu.

Below are link references:  
Info Page  
Retreat Guidelines  
Retreat Registration Form  
Practice Schedule