Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Lịch Thực Tập - Khóa Thiền Mùa Xuân 2019 (Practice Schedule - Spring 2019)

17 Tháng Mười 20189:24 CH(Xem: 2351)
Lịch Thực Tập - Khóa Thiền Mùa Xuân 2019 (Practice Schedule - Spring 2019)
KHÓA THIỀN TỨ NIỆM XỨ MÙA XUÂN 2019
SPRING 2019 VIPASSANA MEDITATION RETREAT
Giờ Khởi Công Việc Thời Đoạn (phút)
Start Time Task Duration (mins)
4:30 AM Thức Chúng Waking Up 30
5:00 AM Thiền Ngồi Sitting 30
5:30 AM Thọ Giới Observing Precepts 15
5:45 AM Hướng Dẫn Instructions 30
6:15 AM Yoga Yoga 15
6:30 AM Điểm Tâm Breakfast 60
7:30 AM Thiền Đi Walking 30
8:00 AM Thiền Ngồi Sitting 60
9:00 AM Yoga Yoga 15
9:15 AM Thiền Đi Walking 45
10:00 AM Thiền Ngồi Sitting 60
11:00 AM Thọ Trai Lunch 60
12:00 PM Nghỉ Trưa Midday Rest 60
1:00 PM Thiền Ngồi Sitting 60
2:00 PM Thiền Đi Walking 60
3:00 PM Thiền Ngồi Sitting 60
4:00 PM Yoga Yoga 15
4:15 PM Thiền Đi Walking 45
5:00 PM Thiền Ngồi Sitting 60
6:00 PM Thiền ĐI Walking 60
7:00 PM Thời Pháp Dhamma Lecture 60
8:00 PM Vấn Đáp Dhamma Interview 30
8:30 PM Thiền Đi Walking 15
8:45 PM Thiền Ngồi Sitting 45
9:30 PM Nghỉ Đêm NIght Rest 15
Chú Thích (Note):
1. Chuông sẽ đổ mỗi 30 phút, thiền sinh có thể đổi tư thế thực tâp
2. A bell will strike every 30 minutes, yogi could change the practice posture if needed