Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 691)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quí Phật tử, Thay mặt ban tổ chức An Cư, kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tu học và hộ trì cho khóa an cư được thành công mỹ mãn. Xin quí Phật tử ghi danh tại bàn thư ký để ban tổ chức tiện bề sắp xếp chỗ ngủ nghỉ chu toàn. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

THÔNG BÁO VỀ PHẬT ĐẢN CHUNG CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI MINNESOTA

24 Tháng Tư 20191:31 CH(Xem: 541)
THÔNG BÁO VỀ PHẬT ĐẢN CHUNG CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI MINNESOTA

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính gởi quý Đồng hương Phật tử,
Chùa Phật Ân không tham dự ngày Lễ Phật Đản chung Minnesota. Kính thông báo để quý Phật tử biết.
Ban Điều Hành chùa Phật Ân.