Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Youth Summer Retreat - 2023 | Khoá Tu Mùa Hè cho Tuổi Trẻ

11 Tháng Bảy 202311:50 SA(Xem: 3840)
Youth Summer Retreat - 2023 | Khoá Tu Mùa Hè cho Tuổi Trẻ

CPA Youth Retreat 2023

Youth Summer Retreat - 2023 
Youth Summer Retreat - 2023  | Khoá Tu Mùa Hè cho Tuổi Trẻ

Dưới sự chứng minh của: HT. Phương Trượng Thích Nguyên Siêu
Qua sự hướng dẫn của: TT. Thích Hạnh Tuệ, TT. Tri sự Thích Hạnh Kiên , Đ Đ Thích Đức Khánh, SC. Hạnh Từ, thầy cô giáo Lớp Việt Ngữ, Chùa Phật Ân
Registration open to everyone
Event Timing: from Friday to Sunday,  08/11/2023 | 9:00 AM– 08/13/2023 | 8:00 AM
Event Address: 475 Minnesota Ave
For More Information please contact: Thầy Hiếu : (612)384-8408| Cô Mỹ Chi: (651)354-5806
Email: Ankhe@hotmail.com 

The Program will be conducted in English/Vietnamese | Chương Trình sẽ được hướng dẫn bằng tiếng Anh/Việt.

No Fee. Voluntary donations only. 
 
* Indicates required question

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD_vUG4P9A8kbydEg3fwgGhPGYJP7OsNdStO-3WUPCza2d-Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0