Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

NGHI THỨC TỊNH ĐỘ

01 Tháng Sáu 20165:20 SA(Xem: 13123)
NGHI THỨC TỊNH ĐỘ

NGHI THC TNH ĐỘ

--- o0o ---

 

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI

 

TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN

Án lam tóa ha. (3 lần)

 

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN-NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà phạt phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

 

CÚNG HƯƠNG

       Nguyện đem lòng thành kính

       Gởi theo đám mây hương

       Phảng phất khắp mười phương

       Cúng dường ngôi Tam Bảo

       Thề trọn đời giữ Đạo

       Theo tự tánh làm lành

       Cùng pháp giới chúng sanh

       Cầu Phật từ gia hộ

       Tâm Bồ Đề kiên cố

       Xa bể khổ nguồn mê

       Chóng quay về Bờ Giác.

Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. (o)

 

CẦU NGUYỆN

       Đệ tử chúng đẳng cung đối tam bảo tiền, phúng tụng đại thừa kinh chú, cập niệm phật, hồi hướng chuyên vì trang nghiêm tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hà tế tam đồ khổ. Ngưỡng nguyện thập phương thường trú Tam Bảo thùy từ quang giáng đạo tràng chứng minh công đức.

TÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận. (o)

 

QUÁN TƯỞNG PHẬT

Phật, chúng sanh: tánh thường rỗng lặng.

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời,

Trước bảo tòa thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (o)

 

 

 

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (o, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ tát. (o, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (o, lạy 1 lạy)

 

TÁN HƯƠNG CÚNG PHẬT

       Lư hương vừa ngún chiên đàn,

Khắp xông pháp giới, đạo tràng mười phương,

Quyện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành,

       Pháp thân ảnh hiện rành rành,

Chứng minh hương nguyện, tâm thành kính dâng.

 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần, o)

 

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần, o)

       Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật da ra, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, ri đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Dả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà da, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (o)

 

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. (3 lần, o)

 

--- o0o ---

 

 

KỆ KHAI KINH

Thăm thẳm cao siêu Pháp nhiệm mầu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu,

Con nay nghe thấy chuyên trì niệm,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần, o)

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần, o)

                             

PHT NÓI KINH A DI ĐÀ

~..~..~

 

Ta nghe như vầy: Một thưở nọ, Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ, Cấp Cô Độc nước Xá Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị Đại Tỳ Kheo, đều là bậc Đại A La Hán, như là: Trưởng lão Xá Lợi Phất, Mục Kiên Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư, Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nâu Lâu Đà, những vị đại đệ tử như thế, và hàng Đại Bồ Tát: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, các vị Đại Bồ Tát như thế, với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhơn vân vân, toàn thể đều đến dự hội.

Bấy giờ, Đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất: “Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc.  Trong thế giới đó, có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đương nói pháp. “Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là Cực Lạc?

Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc, có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc.

Xá Lợi Phất!  Lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy đủ nước tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất. Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm đường ở bốn bên ao, trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. Trong ao, có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch. Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của Đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa Trời Mạn Đà La. Chúng sanh trong cõi đó, sáng sớm, thường mang hoa tốt cúng dường mười muôn ức Đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn, liền trở về bổn quốc, ăn cơm xong, đi kinh hành. Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.

Lại nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Cọng Mạng; những giống chim đó, ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã. Tiếng chim đó diễn nói Pháp mầu như Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần, vân vân.  Chúng sanh trong cõi đó, nghe tiếng chim xong, thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng! Xá Lợi Phất!  Ông chớ cho rằng những giống chim đó do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường dữ, không có tên ba đường dữ, huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó do Đức Phật A Di Đà muốn cho tiếng Pháp được tuyên lưu mà biến hóa ra.

Xá Lợi Phất! Trong cõi nước của Đức Phật đó, gió nhẹ lung lay các hàng cây báu, và mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, như trăm nghìn thứ nhạc đồng hòa một lúc. Người nghe tiếng đó, đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá Lợi Phất! Cõi Đức Phật A Di Đà trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy!

Xá Lợi Phất!  Ý Ông nghĩ sao?  Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?

Xá Lợi Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi sáng các nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Đức Phật A Di Đà từ ngày thành Phật đến nay, đã được mười kiếp.

Xá Lợi Phất! Lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là bậc A La Hán, chẳng phải tính đếm mà biết được, hàng Bồ Tát cũng đông như thế. Xá Lợi Phất! Cõi nước của Đức Phật đó trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy!

Xá Lợi Phất! Những chúng sanh trong cõi Cực Lạc đều là bực bất thối chuyển. Trong đó, có rất nhiều vị nhứt sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói thôi!

Xá Lợi Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phát nguyện sanh về nước đó. Vì sao? Vì được câu hội một chỗ với các bậc thượng thiện nhơn. Xá lợi Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.

Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam, tín nữ nghe nói Đức Phật A Di Đà, trì niệm danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn, đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện thân trước người đó. Lúc chết, tâm thần không điên đảo, người đó liền được vãng sanh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.  Xá Lợi Phất! Nếu có chúng sanh nào, nghe những lời lợi ích trên đây nên phát nguyện vãng sanh về cõi nước Cực Lạc.

Xá Lợi Phất!  Như ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích không thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông, cũng có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, hằng ha sa số Đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Kinh này, chư Phật thường hộ niệm.”

Xá Lợi Phất! Thế giới Phương Nam, có Nhựt Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Kinh này, chư Phật thường hộ niệm.”

Xá Lợi Phất! Thế giới Phương Tây, có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bửu Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Kinh này, chư Phật thường hộ niệm.”

Xá Lợi Phất! Thế giới Phương Bắc, có Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhựt Sanh Phật, Võng Minh Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Kinh này, chư Phật thường hộ niệm.”

Xá Lợi Phất!  Thế giới Phương Dưới, có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Kinh này, chư Phật thường hộ niệm.”

Xá Lợi Phất! Thế giới Phương Trên, có Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bửu Hoa Đức Phật, Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Kinh này, chư Phật thường hộ niệm.”

Xá Lợi Phất! Ý của Ông nghĩ thế nào, vì sao chư Phật thường khen ngợi kinh này?

Xá Lợi Phất! Nếu có người nào nghe kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu của các Đức Phật, thời người ấy được chư Phật ủng hộ và được giác ngộ giải thoát. Xá Lợi Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các Đức Phật nói.

Xá Lợi Phất! Nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, và sẽ phát nguyện sanh về cõi của Đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Xá Lợi Phất! Thiện nam tín nữ nào có lòng tin, nên phát nguyện sanh về cõi kia.

Xá Lợi Phất! Như Ta hôm nay, ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, và chư Phật cũng ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Ta, như: “Đức phật Thích Ca Mâu Ni làm được việc rất khó khăn, rất ít có ngay trong cõi Ta Bà đầy năm ác trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì các chúng sanh, Ngài nói Pháp này, tất cả thế gian đều khó tin.

Xá Lợi Phất! Phải biết rằng trong đời ác năm trược, thực hành việc khó này, Ta thành bậc Vô Thượng Chánh Giác. Thật khó thay! Vì tất cả thế gian, Ta nói Pháp khó tin này.

Đức Phật nói kinh này xong, Ngài Xá Lợi Phất cùng các vị Tỳ Kheo, tất cả trong đời, Trời, Người, A Tu La vân vân, nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận, đảnh lễ và lui ra.

 

XƯNG TÁN PHẬT A DI ĐÀ

Giáo Chủ cõi Tây Phương

       Đức Phật A Di Đà

       Phát bốn mươi tám nguyện

       Hướng dẫn đường chúng sanh.

       Đài sen rực rỡ sẵn sàng

       Quán Âm, Thế Chí, hai hàng tiếp      nghinh.

Nam Mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma   Ha Tát (3 lần, o)

 

KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.

“Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế”.

“Này Ông Xá Lợi Phất, “tướng không của mọi pháp” không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong “chân không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.

Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. (o)

 

VÃNG SINH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam mô A Di Đà bà dạ,

Đa tha dà đa giạ, đa điệt giạ tha,

       A di rị đô bà tỳ,

       A di rị đa, tất đam bà tỳ,

       A di rị đa, tỳ ca lan đế,

       A di rị đa tỳ ca lan đá,

       Già di nị già già na,

       Chỉ ca ca lệ ta bà ha. (3 lần)

 

 

SÁM NGUYỆN

Đệ tử chúng con từ vô thủy,

Gây bao tội ác bởi lầm mê,

Đắm trong sinh tử đã bao lần,

Nay đến trước đài Vô-Thượng-Giác.

Biển trần khổ lâu đời luân lạc,

Với sinh linh vô số điêu tàn,

Sống u-hoài trong kiếp lầm than,

Con lạc lõng không nhìn phương        hướng.

Đàn con dại từ lâu vất vưởng,

Hôm nay trông thấy đạo huy-hoàng,

Xin hướng về núp bóng Từ-Quang,

Lạy Phật-Tổ soi đường dẫn bước.

Bao tội khổ trong đường ác trược,

Vì tham sân si mạn gây nên.

Thì hôm nay giữ trọn lời nguyền,

Xin sám-hối để lòng thanh thóat.

Trí Phật quang minh như nhật              nguyệt,

Từ-bi vô-lượng cứu quần sinh.

Ôi từ lâu, ba chốn ngục hình,

Giam giữ mãi, con nguyền ra khỏi,

Theo gót Ngài vượt qua khổ hải,

Nương thuyền Từ, vượt khỏi ái hà,

Nhớ lời Ngài: “bờ giác không xa,

Hành thập thiện cho đời tươi sáng,

Bỏ việc ác để đời quang đãng,

Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân”.

Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng,

Con nguyện được sống đời rộng rãi,

Con niệm Phật để lòng nhớ mãi,

Hình bóng Người cứu khổ chúng           sinh,

Để theo Ngài trên bước đường lành,

Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ,

Chúng con khổ nguyện xin tự độ,

Ngoài tham lam sân hận ngập trời,

Phá si mê trí tuệ tuyệt vời,

Con nhớ Đức Di-Đà Lạc quốc.

Phật A-Di-Đà thân kim sắc,

Tướng tốt quang minh tự trang             nghiêm,

Năm Tu-Di uyển chuyển bạch hào,

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc.

Trong hào quang hóa vô số Phật,

Vô số Bồ-Tát hiện ở trong.

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh,

Chín phẩm sen vàng lên Giải-thoát.

Quy mạng lễ A-Di-Đà Phật,

Ở phương Tây thế-giới an-lành,

Con nay xin phát nguyện vãng sinh,

Cúi xin Đức Từ-Bi tiếp độ.

 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

 

       Nam Mô A Di Đà Phật. (30 lần)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

       Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

(3 lần)

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

 

 

 

SÁM TỪ VÂN

Một lòng mỏi mệt không nài

Cầu về Cực Lạc ngồi đài Liên Hoa.

Cha lành vốn thiệt Di-đà

Soi hào quang tịnh chói lòa thân con.

Thẳm sâu ơn Phật hằng còn

Con nay chánh niệm lòng son một bề

Nguyện làm nên đạo Bồ-đề

Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây phương. (o)

Phật xưa lời thệ tỏ tường

Bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sanh

Thệ rằng: ai phát lòng lành

Nước ta báu vật để dành các ngươi. (o)

Thiện nam tín nữ mỗi người

Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra

Ta không rước ở nước Ta

Thệ không làm Phật chắc là không sai.    (o)

Bởi vì tin tưởng Như Lai

Có duyên tưởng Phật sống lâu vô cùng

Lời thề biển rộng mênh mông

Nhờ ơn Đức Phật thoát vòng trần lao. (o)

Tội mòn như đá mài dao

Phước lành thêm lớn càng cao càng dày

Cầu cho con thác biết ngày

Biết giờ biết khắc biết rày tánh linh

Cầu cho bịnh khổ khỏi mình

Lòng không trìu mến chuyện tình thế gian

Cầu cho thần thức nhẹ nhàng

In như Thiền định họ Bàng thuở xưa. (o)

Đài vàng tay Phật bưng chờ

Các vị Bồ-tát bấy giờ đứng trông

Rước con thiệt đã nên đông

Nội trong giây phút thảy đồng về Tây. (o)

Xem trong cõi Phật tốt thay

Hoa sen đua nở tánh nay sạch trần

Hồi này thấy Phật chân thân

Đặng nghe Pháp nhiệm tâm thần sáng trưng. (o)

Quyết tu độ hết phàm dân

Giữ lời thệ nguyện Phật ân rộng dài

Phật thệ chắc thiệt không sai

Người nào niệm Phật lên ngay sen vàng (o)

Cầu về Tịnh Độ một nhà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa nở rồi biết tánh linh

Các vị Bồ-tát bạn lành với ta. (o)

 

HỒI HƯỚNG

Cầu siêu công đức, hạnh nhiệm mầu

Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu

Tất cả chúng sanh trong pháp giới

Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu.

 

Nguyện cho ba chướng tiêu tan

Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời

Cầu cho con được đời đời

Hành Bồ Tát Đạo, cứu đời lầm than.

 

Nguyện sanh Tây Phương, cõi Lạc Bang

Cha mẹ, sen vàng chín phẩm sanh

Hoa nở, thấy Phật, quả viên thành

Các vị Bồ Tát bạn lành với ta

 

--- o0o ---

 

PHỤC NGUYỆN

       Mưa pháp thường nhuần gội, Phật tử tín tâm lòng tin sâu, ruộng phước tăng trưởng. Chúng sanh an lạc, vui hưởng cảnh thái bình. Nơi nơi dứt đao binh. Lại nguyện, Phật nhật huy hoàng trong vũ trụ, pháp âm vang dội khắp Đông Tây. Bốn biển hát khúc hân ca, tám hướng đồng vui câu giải thoát. Nhà nhà sinh con hiền, cháu thảo. Khắp chúng sanh hướng đạo từ bi. Cửu huyền thất tổ nhập liên trì. Quá khứ mẹ cha vào hội thánh. Trên thiên thượng ngũ suy không hiện, dưới nhân gian tứ tướng đều không. A-tu-la xả tận sân tâm. Nơi địa ngục dứt điều đau khổ. Âm dương hai cảnh, người còn khỏe mạnh, kẻ thoát siêu sanh. Pháp giới chúng sanh đều thành phật đạo.

 

 

TAM QUY Y

       Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (o)

       Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh Tạng, trí tuệ như biển. (o)

       Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (o)

 

       Nguyện đem công đức này

       Hướng về khắp tất cả
       Đệ tử và chúng sanh
       Đều trọn thành Phật Đạo