Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

NGHI THỨC MÔNG SƠN THÍ THỰC

01 Tháng Sáu 20165:29 SA(Xem: 92916)
NGHI THỨC MÔNG SƠN THÍ THỰC

NGHI THC

MÔNG SƠN THÍ THC

--- o0o ---

CÚNG HƯƠNG

       Nguyện dâng hương mầu này

       Cúng dường tất cả Phật

       Tôn Pháp, Chư Bồ Tát

       Thinh Văn và Duyên Giác

Cùng các bậc Thánh Hiền

Duyên khởi đài sáng chói

Khắp xông mười phương cõi

Tỏa ngát các chúng sanh

Đều phát tâm Bồ Đề

Xa lìa các vọng nghiệp

Trọn nên Đạo Vô Thượng. (o)

 

CẦU NGUYỆN

       Hôm nay, Phật tử chúng con…, tại …. sắm sửa hương hoa phẩm vật, cúng thí Âm Hồn Các Đảng, vất vưởng thê lương, không nhà không cửa, không nơi nương tựa, đói khát thảm thương, hoặc nơi chiến trường hoang dã, ngã gục tan thây, hoặc nơi thâm sơn cùng cốc, rắn độc gấu beo, hoặc nơi sông sâu biển rộng, cá, sấu vây quanh, xé nát thân ra, từng manh miếng nhỏ. Tất cả oan hồn yểu tử, nay mời về núp bóng Từ Quang, dự đàn thí thực, nương nhờ Phật lực, câu kinh, sớm được siêu sinh Tịnh Độ. Ngưỡng mong Phật đức cao dày, từ bi gia hộ.

(o, xá 1 xá, chủ lễ xướng)

 

ÁN THỈNH CÔ HỒN

Hỡi Cô Hồn trước sau tề tựu

Nghe lời khuyên để sửa lỗi mình

Quán Âm, Địa Tạng oai linh

Thích Ca Phật Tổ, câu kinh giải nàn.

 

Hỡi uổng tử hồn oan phưởng phất

Noi tâm lành của Phật làm gương

Ta bà cực khổ trăm đường

Mau tu thì được Phật thương độ trì.   (o)

Hỡi hương hồn chết chìm đáy biển

Và bao người ngộ độc bỏ thân

Nghe chuông thức tỉnh dần dần

Đừng ham danh lợi phù trần nhiễu nhương.

 

Hỡi Cô Hồn chết thiêu chết chém.

Hổ giảo thân bị yểm bị trù

Lắng nghe kinh kệ sớm tu

Khỏi vòng xích sắt tội tù nghiệp oan.

 

Hỡi hồn thác trong cơn binh lửa

Chết phong ba, chết giữa núi non

Khi nghe chuông giục boong boong

Hương thơm tỏa khắp, hồn còn nghe kinh.

 

Hỡi hồn ở đầu gành cuối bãi

Nương gió mây, phảng phất lời xưa

Hồn ơi, hồn hỡi tránh chừa

Những người gian ác dối lừa Phật tiên.

 

Các hồn bị gấu, beo, rắn cắn

Cùng những hồn số vắn vô danh

Hãy nghe Kinh Kệ ăn năn lỗi mình

Rồi đây hồn sẽ vô ngần thảnh thơi.

 

Hỡi những hồn vì lời dèm xiểm

Đã hủy mình chết lụn căm gan

Sớm nghe Kinh Kệ, lời vàng

Phật liền dẫn lối chỉ đàng hồn tu.

 

Xin hồn tỉnh hướng về Phật Tổ

Ngài từ bi cứu độ vong linh

Bao hồn sinh tử tử sinh

Hôm nay hồn được nghe Kinh Pháp mầu. (o, đồng tụng)

 

MÔNG SƠN THÍ THỰC

       Nam-mô Diệm-Nhiên Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.  (3 lần)

Mãnh-hỏa diệm diệm chiếu thiết-thành,

Thiết-thành lý diện nhiệt cô-hồn,

Cô-hồn nhược yếu sanh tịnh-độ,

Phúng tụng Hoa-Nghiêm bán kệ kinh:

Nhược nhơn dục liểu tri,

Tam thế nhứt thiết Phật,

Ưng quán pháp-giới tánh,

Nhứt thiết duy tâm tạo.

 

PHÁ ĐỊA-NGỤC CHƠN NGÔN:

Án dà ra đế da ta bà ha. (3 lần, o)

 

PHỔ TRIỆU THỈNH CHƠN NGÔN:

       Nam-mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần, o)

 

 

GIẢI OAN KIẾT CHƠN NGÔN:

Án tam đà ra dà đà ta bà ha.(3 lần, o)

 

Nam-mô Đại-Phương-Quảng Phật Hoa-Nghiêm kinh. (3 lần, o)

Nam-mô thường-trụ thập phương Phật,

Nam-mô thường-trụ thập phương Pháp,

Nam-mô thường-trụ thập phương Tăng,

Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,

Nam-mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát,

Nam-mô Minh-vương Cứu-khổ Địa-Tạng-Vương Bồ-tát,

Nam-mô khải-giáo A-Nan-Đà tôn-giả.

(Bảy câu trên đây tụng 3 lần, o)

 

Quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng.

Quy-y Phật lưỡng-túc tôn,

Quy-y Pháp ly-dục tôn,

Quy-y Tăng chúng trung tôn.

Quy-y Phật cánh, quy-y Pháp cánh, quy-y Tăng cánh.

(Ba câu trên đây tụng 3 lần)

 

Phật-tử

Hữu tình      sở tạo chư ác nghiệp,

Cô hồn

Giai do vô-thỉ tham, sân, si,

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

 

                     

Phật-tử

Nhứt-thiết    Hữu tình      giai sám hối.

                      Cô hồn

Chúng-sanh vô-biên thệ nguyện độ,

Phiền-não vô-tận thệ nguyện đoạn,

Pháp-môn vô-lượng thệ nguyện học,

Phật đạo vô-thượng thệ nguyện thành.

(Bốn câu trên đây tụng 3 lần)

 

Tự tánh chúng-sanh thệ nguyện độ,

Tự tánh phiền-não thệ nguyện đoạn,

Tự tánh pháp-môn thệ nguyện học,

Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.

(Bốn câu trên đây tụng 3 lần)

 

DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHƠN-NGÔN:

Án bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha.

(3 lần)

 

DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG CHƠN-NGÔN:

Án a lổ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

 

KHAI YẾT-HẦU CHƠN-NGÔN:

Án bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát đa nga đa da. (3 lần)

 

 

TAM-MUỘI-DA GIỚI CHƠN-NGÔN:

Án tam muội da tát đỏa phạm. (3 lần)

 

BIẾN THỰC CHƠN-NGÔN:

       Nam-mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

 

CAM-LỒ THỦY CHƠN-NGÔN:

       Nam-mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát thiệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

 

NHỨT TỰ THỦY-LUÂN CHƠN-NGÔN:

Án noan noan noan noan noan.

(3 lần)

 

NHŨ-HÃI CHƠN-NGÔN:

Nam-mô tam mãn đa mẫu đà nẩm án noan. (3 lần)

 

Nam-mô Đa-bảo Như-Lai,

Nam-mô Bảo-thắng Như-Lai,

Nam-mô Diệu-sắc-thân Như-Lai,

Nam-mô Quảng-bát-thân Như-Lai.

Nam-mô Ly-bố-úy Như-Lai,

Nam-mô Cam-lồ-vương Như-Lai.

Nam-mô A-Di-Đà Như-Lai.

(Bảy câu trên đây tụng 3 lần)

 

                              Tịnh pháp thực

Thần chú gia-trì Pháp thí thực

Cam lồ thủy

 

                             Phật-tử

phổ thí hà sa chúng   Hữu tình

Cô hồn

 

nguyện giai bảo mãn xả xan tham,

tốc thoát u-minh sanh Tịnh-độ,

quy-y Tam-bảo phát Bồ-đề,

cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,

công-đức vô-biên tận vị lai

                      Phật-tử

nhứt thiết Hữu tình đồng pháp-thực.

                      Cô hồn

 

                      Phật-tử

Nhữ đẳng     Hữu tình             chúng,

                      Cô hồn

 

Ngã kim thí nhữ cúng,

Thử thực biến thập-phương.

 

                      Phật-tử

Nhứt thiết    Hữu tình             cộng,

                      Cô hồn

 

Nguyện dĩ thử công-đức,

Phổ cập ư nhứt thiết,

 

                              Phật-tử

Ngã đẳng dữ       Hữu tình

                             Cô hồn

Giai cọng thành Phật-đạo.

 

THÍ VÔ-GIẢ THỰC CHƠN-NGÔN:

Án mục lục lăng ta bà ha. (3 lần)

 

PHỔ CÚNG-DƯỜNG CHƠN-NGÔN:

       Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

(Trở về bàn Phật)

 

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

       Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ- uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô- thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết: Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

---o0o---

VÃNG-SANH QUYẾT-ĐỊNH CHƠN-NGÔN

       Nam-mô a di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tì ca lan đế, A di rị đa, tì ca lan đa, Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

 

NIỆM PHẬT

A-Di-Đà Phật thân kim sắc,

Tướng hảo quang-minh vô đẳng-                                                         luân,

Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di,

Cám mục trừng thanh tứ đại hải.

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên,

Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh,

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

 

Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, A-Di-Đà Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Phật. (108 lần)

Nam-mô Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Địa-Tạng Vương Bồ-tát.

(3 lần)

Nam-mô Thanh-tịnh Đại-Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

 

SÁM NHỨT TÂM

Nhứt tâm quy mạng,

Cực-lạc thế-giới A-Di-Đà Phật,

Nguyện dĩ tịnh-quang chiếu ngã,

Từ thệ nhiếp ngã.

Ngã kim chánh niệm,

Xưng Như-Lai danh,

Vị Bồ-đề Đạo,

Cầu sanh Tịnh-độ.

Phật tích bổn thệ:

Nhược hữu chúng-sanh,

Dục sanh ngã quốc

Chí tâm tín nhạo,

Xưng ngã danh hiệu,

Nãi chí thập niệm,

Nhược bất sanh giả,

Bất thủ chánh-giác.

Dĩ thử niệm Phật nhơn-duyên,

Đắc nhập Như-Lai.

Đại thệ hải trung,

Thừa Phật từ lực,

Chúng tội tiêu diệt,

Thiện căn tăng trưởng,

Nhược lâm mạng chung,

Tự tri thời chí,

Thân vô bịnh khổ,

Tâm bất tham luyến,

Ý bất điên-đảo,

Như nhập thiền-định.

Phật cập Thánh-chúng,

Thủ chấp kim đài,

Lai nghinh tiếp ngã,

Ư nhứt niệm khoảnh,

Sanh Cực-lạc quốc,

Hoa khai kiến Phật,

Tức văn Phật thừa,

Đốn khai Phật-huệ,

Quảng độ chúng-sanh,

Mãn Bồ- đề nguyện,

Quảng độ chúng-sanh,

Mãn Bồ-đề nguyện.

 

TÁN LỄ

Tán lễ Tây-phương,

Cực-lạc thanh lương,

Liên-trì cửu phẩm hoa hương,

Bảo thọ thành hàng;

Thường văn thiên nhạc kiên tương,

A-Di-Đà Phật đại phóng từ quang,

Hóa độ chúng-sanh vô-lượng, giáng kiết tường,

Hiện tiền chúng đẳng ca dương,

nguyện sanh an dưỡng,

Hiện tiền chúng đẳng ca dương,

đồng sanh an dưỡng.

 

 

THỊ NHỰT

Thị nhựt dĩ quá,

Mạng diệc tùy giảm,

Như thiểu thủy ngư,

Tư hữu hà lạc,

Đại chúng đương cần tinh tấn,

Như cứu đầu nhiên,

Đản niệm vô thường,

Thận vật phóng dật

 

HỒI HƯỚNG

Phúng kinh công-đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi-hướng,

Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,

Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát.

 

Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,

Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,

Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công-đức,

Phổ cập ư nhứt thiết,

Ngã đẳng dữ chúng-sanh,

Giai cộng thành Phật-đạo.

 

TAM QUY-Y:

       Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại-đạo, phát vô-thượng tâm. (o,1 lạy)

       Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ như hải. (o,1 lạy)

       Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (o,1 lạy)

 

 

--- o0o ---