Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

NGHI THỨC LỄ PHẬT ĐẢN

01 Tháng Sáu 20165:32 SA(Xem: 26937)
NGHI THỨC LỄ PHẬT ĐẢN

NGHI THỨC

LỄ PHẬT ĐẢN

--- o0o ---

 

NIỆM HƯƠNG

 

TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN:

Án lam tóa ha. (3 lần)

 

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN-NGÔN:

       Án nga nga nẳng tam bà phạt phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

 

 

CÚNG HƯƠNG

       Nguyện đem lòng thành kính

       Gởi theo đám mây hương

       Phảng phất khắp mười phương

       Cúng dường ngôi Tam Bảo

       Thề trọn đời giữ Đạo

       Theo tự tánh làm lành

       Cùng pháp giới chúng sanh

       Cầu Phật từ gia hộ

       Tâm Bồ Đề kiên cố

       Xa bể khổ nguồn mê

       Chóng quay về Bờ Giác.

 

Nam Mô Hương Cúng Dường, Lâm Tì Ni Thị Hiện, Ta Bà Giáo Chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần, o)

 

CẦU NGUYỆN

Nay chính là ngày, Đức Thích Tôn giáng thế để hóa độ chúng sanh. Chúng con một dạ vui mừng, cúng dường kỷ niệm. Kính dâng một nén tâm hương, ba nghiệp tinh cần, cúi đầu đảnh lễ, nguyện y lời Phật dạy, tụng kinh niệm Phật chuyên cần, quyết theo Phật Pháp làm lành, báo đền công ơn hóa độ, Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, cùng pháp giới chúng sanh, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành viên mãn, mau chứng quả Vô Thượng Bồ Đề. Ngưỡng mong Phật tổ cao vời, từ bi gia hộ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (o)

 

TÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận. (o)

QUÁN TƯỞNG PHẬT

Phật, chúng sanh: tánh thường rỗng lặng.

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tòa thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.(o)

 

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: liên hoa đài thượng, bá bảo quang trung, thiên bá ức hóa thân, Ta Bà Giáo Chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (o, lạy 1 lạy)

       Chí tâm đảnh lễ: Đẩu Xuất giáng thần, Lâm Tì Ni thị hiện, Ta Bà Giáo Chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

                                            (o, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: cam giá nguyên lưu, ứng thân hiện thoại, Ta Bà Giáo Chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

CHÚ ĐẠI-BI

       Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần, o)

        Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

       Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

 

TÁN PHẬT

Sen quý nở đài giác ngộ

Hào quang chiếu rạng mười phương

Trí huệ vượt tầm pháp giới

Từ bi thấm nhuận non sông               

Vừa thấy dung nhan điều ngự      

Trăm ngàn phiền não sạch không

Hướng về tán dương công đức

Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng   

         

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

 

TÁN LỄ

       Tán lễ Thích tôn, vô thượng y vương, tam kỳ quả mãn tu nhơn, Đâu suất giáng trần, trường từ bửu vị kim luân, tọa bồ đề tòa, đại phá ma quân, nhất đổ minh tinh đạo thành, giáng pháp lâm, tam thừa chúng đẳng quy tâm, vô sanh dĩ chứng. Hiện tiền chúng đẳng quy tâm, vô sanh tốc chứng.

 

ĐẢNH LỄ

       Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Tam kỳ quả mãn, bách kiếp nhơn viên, 

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Nhất sanh bổ xứ, hiện trú Đâu suất,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Ta bà hóa độ, ứng hiện sanh thân,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Đâu suất giáng trần, Ma da ứng mộng,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Hoàng cung thác chất, hiện trú thai tạng, 

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh, (15.4)

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Hiện thọ dục lạc, yếm ác vô thường,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Du quán tứ môn, yếm lão bệnh tử, 

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Bán dạ du thành, xuất gia học đạo,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Thanh sơn đoạn phát, phỏng đạo tầm sư,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Tuyết lãnh tu hành, lục niên khổ hạnh, 

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Bồ đề thọ hạ, hàng phục ma quân

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Công viên quả mãn, đổ tinh thành đạo, (8.12)

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Tứ thập cửu niên thuyết pháp độ sanh,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Tam thừa giáo bị, hóa độ dĩ tất, 

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Ta la song thọ thị hiện niết bàn, (15.2)

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Lưu bố xá lợi phước lợi nhơn thiên,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

       Nhất tâm đảnh lễ Ta bà giáo chủ đại từ đại bi phụ,

Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

 

 

KỆ KHÁNH ĐẢN

Đệ tử hôm nay

Gặp ngày Khánh Đản

Một dạ vui mừng

Cúi đầu đảnh lễ

Thập phương Tam Thế

Điều Ngự Như Lai

Cùng Thánh Hiền Tăng

Chúng con cùng pháp giới                                                    chúng sanh

Bởi thiếu nhơn lành

Thảy đều sa đọa

Tham sân chấp ngã

Quên hẳn đường về

Tình ái si mê

Tù trong lục đạo

Trăm dây phiền não

Nghiệp báo không cùng

Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân

Dủ lòng lân mẫn

Không nỡ sinh linh thiếu phước

Nặng kiếp luân hồi

Đêm dày tăm tối

Đuốc tuệ rạng soi

Nguyện cứu muôn loài

Pháp dùng phương tiện

Ta Bà thị hiện

Thích chủng thọ sanh

Thánh Ma Da mộng ứng điềm lành

Vua Tịnh Phạn phước sinh con        thảo

Ba mươi hai tướng hảo

Vừa mười chín tuổi xuân

Lòng từ ái cực thuần

Trí xuất trần quá mạnh

Ngai vàng quyết tránh

Tìm lối xuất gia

Sáu năm khổ hạnh rừng già

Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa

Chứng thành đạo quả

Hàng phục ma binh

Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh

Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ

Chúng con nguyện:

Dứt bỏ dục tình ngoan cố

Học theo đức tánh quang minh

Cúi xin Phật Tổ giám thành

Từ bi gia hộ:

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh

Chóng thành đạo quả.

 

 

XƯNG TÁN HỒNG DANH

Thích Ca thị hiện Ta Bà

Trời, người hớn hở dâng hoa cúng dường

Báu thân rực rỡ phi thường

Mâu Ni là đấng Pháp Vương cứu                                                              đời.

 

KỆ TẮM PHẬT

Ngã kim quán mộc chư Như-Lai

Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ

Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu

Đồng chứng Như-Lai tịnh pháp thân

Tỳ gia thành lý bất tằng sanh

Ta-la thọ gian bất tằng diệt

Bất sanh bất diệt lão Cù-Đàm

Nhãn trung khán kiến trùng thiêm                                                                tiết

Kim triêu chánh thị tứ ngoạt bát

Tịnh-Phạn Vương Cung sanh Tất-                                                                  Đạt

Cửu long phúng thủy thiên ngoại lai

Bổng túc liên hoa tùng địa phát

 

       Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (30 lần)

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

(3 lần)

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

(3 lần)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

 (3 lần)

Nam mô Đạo Tràng Hội thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

 

Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.

“Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế”.

“Này Ông Xá Lợi Phất, “tướng không của mọi pháp” không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong “chân không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.

Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. (o)

 

 

 

CHÚ VÃNG SANH

       Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô bà tì, a dị rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha.

(3 lần, o)

 

 

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

 

       Chúng sanh không số lượng

Thệ nguyện đều độ khắp

Phiền não không cùng tận

Thệ nguyện đều dứt sạch

Pháp môn không kể xiết

Thệ nguyện đều tu học

Phật đạo không gì hơn

Thệ nguyện đều viên thành.

 

 

 

 

TAM QUY Y

       Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (o, 1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh Tạng, trí tuệ như biển. (o, 1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (o, 1 lạy)

 

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật Đạo.

 

~..~..~