Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

NGHI THỨC QUY LINH

01 Tháng Sáu 20166:02 SA(Xem: 30422)
NGHI THỨC QUY LINH

NGHI THỨC

QUI LINH

 

       Hương linh quy y Phật

       Hương linh quy y Pháp

       Hương linh quy y Tăng

       Hương linh quy y Phật,

`      Đấng phước trí vẹn toàn.

       Hương linh quy y Pháp,

Đạo thoát ly tham dục.

       Hương linh quy y Tăng,

Bậc tu hành cao tột

 

Hương linh quy y Phật,

       Nguyện đời đời kiếp kiếp,

       Không quy y Thiên thần quỷ vật.

 

       Hương linh quy y Pháp,

       Nguyện đời đời kiếp kiếp,

Không quy y tổn hữu ác đảng.


Hương linh đã quy y Phật
       Hương linh đã quy y Pháp
       Hương linh đã quy y Tăng (o)
 
       Hương linh vốn tạo các ác nghiệp
       Đều do vô thỉ tham, sân, si
       Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
Hương linh thảy đều xin sám hối.
(o)
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát                                               (3 lần)
 
       Nguyện: Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trú Tam Bảo, tiếp độ hương linh. (o)
(đại chúng đồng hòa)
       Vãng sanh Cực Lạc Quốc
 
Hương linh vốn tạo các nghiệp ác,
Đều bởi vô thỉ tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý phát sanh ra,
Tất cả, hương linh đều sám hối.
 
Nguyện: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiện Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Vô lượng Phật Bồ Tát, tiếp độ hương linh.
(đại chúng đồng hòa)
Vãng sanh Cực Lạc Quốc
Hương linh vốn tạo các nghiệp ác,
Đều bởi vô thỉ tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý phát sanh ra,
Tất cả, hương linh đều sám hối.
 
       Nguyện: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, tiếp độ hương linh.
(đại chúng đồng hòa)
Vãng sanh Cực Lạc Quốc
Hương linh vốn tạo các nghiệp ác,
Đều bởi vô thỉ tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý phát sanh ra,
Tất cả, hương linh đều sám hối.
 
PHÁP NGỮ SÁM HỐI
Hương linh hãy lắng nghe:
Tội do tâm tạo bao đời,
Đem tâm sám hối, tội thời diệt vong,
Tội vong, tâm tịnh đều không,
Chơn tâm sám hối, tội đồng tiêu tan.
Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha                                              Tát. (3 lần)
Nguyện hương linh từ vô thỉ đến ngày nay.
(đại chúng đồng hòa)
Tội tiêu diệt.