Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Ngắm bộ lịch Phật giáo "Bồ Tát hạnh" tuyệt đẹp

12 Tháng Sáu 201611:46 CH(Xem: 5437)
Ngắm bộ lịch Phật giáo "Bồ Tát hạnh" tuyệt đẹp
Ngắm bộ lịch Phật giáo "Bồ Tát hạnh" tuyệt đẹp
- Năm hết tết đến, nhà nhà bắt đầu thay tờ lịch cũ bằng tờ lịch mới. Tờ lịch mới sẽ càng đẹp và ý nghĩa hơn nếu có hình tượng chư Phật tràn đầy đạo vị đem đến cho mọi thành viên trong gia đình thân tâm an lạc.
blank
 Di Lặc Bồ tát nghênh xuân: Bụng lớn từ bi, tâm hoan hỷ/Sáu trẻ nghịch đùa với vô vi/Long Hoa mở hội, dân hạnh phúc/Thái bình hòa ca khúc xuân thì/Nam Mô Long Hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật.
blank
Cửu phẩm Liên hoa: Chín phẩm sen sanh ngàn đồng tử/Tâm trong, nghiệp tịnh, niệm Di Đà/Sớm chiều vui tu cùng bạn lữ/Luân hồi lục đạo chẳng vào ra/Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát
blank
Phổ Hiền Bồ tát hạnh nguyện: An nhiên tĩnh toạ tâm thanh tịnh/Văn hay chữ tốt sách tấn tu/Đại hạnh từ nghiêm tròn thập nguyện/Vững chí bền tâm thoát ái hà/Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
blank
Văn Thù Bồ tát: Đảnh tụ hào quang như vầng nhật/Dụng gương trí huệ trảm vô minh/Đoan tọa thanh sư du thập xứ/Truyền thế Như Lai minh huấn từ/Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
blank
Lục cúng: Hương, hoa, quả, nhạc, trà, đèn/Trang nghiêm dâng trước đài sen cúng dường/Ngưỡng mong chư Phật mười phương/Từ bi trụ thế mở đường độ sanh.
blank
Đại Kim Cang Diệu Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát: Khổng tước chim thiêng thân sắc vàng/Lưng cõng Phật Bà dạo thế gian/Chân đạp hà sa vô minh giới/Đưa người trở lại chốn Tây phang/Nam Mô Đại Kim Cang Diệu Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát.
blank
 Vi Đà hộ pháp: Vi Đà Thiên tướng mạo đường đường/Hào quang kim giáp phóng tam châu/Lưỡng thủ chắp trì Kim Cang kiếm/Tề ác phò chơn trấn đạo tràng/Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát.
blank
 Địa tạng Bồ tát độ Tam đồ: Châu sáng tròn vành soi ngục tối/Trượng vàng dộng phá pháp tam tâm/Vạn loài ngạ quỷ nương từ bóng/Tây phương trực chỉ thoát luân hồi/Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
blank
 Đại Thế chí Bồ tát tiếp dẫn Tây phương: Phổ từ thị hóa chúng sanh/Đại khai giác ngộ trở thành Phật vương/Liên đài tỏa ngát thiền hương/Tây phương Thế Chí dẫn đường vãng sanh/Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.
blank
Thiện ác nhân quả: Thế gian vạn sự chẳng thường bền/Vì bởi nghiệp trần mãi xuống lên/Kiếp sống gieo nhơn sau hái quả/Tội đày, phước hưởng, tại mình ên/Nam Mô A Di Đà Phật.
blank
 Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư: Lìa bỏ cao sang cùng danh vọng/Gậy hài một chiếc tiến Đông đô/Mở nẻo thiền từ về Tây trúc/Sanh tử hai đường nhân duyên chọn/Hành giả hiểu rồi sách tấn tu/Nam Mô Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư.
blank
Đồng tâm cầu nguyện hòa bình thế giới: Đạo chơn thật là đạo cứu đời/Bất kể sắc hình từ khắp nơi/Đồng tâm liên hợp cùng cầu nguyện/Thế giới hòa bình, nạn kiếp vơi/Nam Mô A Di Đà Phật.
(Kienthuc.net.vn)