Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 416)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quí Phật tử, Thay mặt ban tổ chức An Cư, kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tu học và hộ trì cho khóa an cư được thành công mỹ mãn. Xin quí Phật tử ghi danh tại bàn thư ký để ban tổ chức tiện bề sắp xếp chỗ ngủ nghỉ chu toàn. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
(Xem: 648)
Trân trọng kính mời quí đồng hương Phật tử gần xa vân tập đến chùa để dự Đại Lễ Vu Lan - Báo Hiếu vào ngày 17-18 tháng 8 năm 2019.

Ân Đức Tam Bảo - Hòa thượng Bửu Chơn (Naga Maha Thera)

13 Tháng Ba 20189:24 CH(Xem: 925)
Ân Đức Tam Bảo - Hòa thượng Bửu Chơn (Naga Maha Thera)

Lời tựa

Bất cứ một Tôn-Giáo nào, hàng tín-đồ thường tôn-sùng vị Giáo-Chủ của mình để tỏ lòng hâm-mộ và biết ơn.

Có người biết ơn vị Giáo-Chủ của mình do nơi sự huyền-bí, linh-thiêng, mầu-nhiệm.

Có người thì biết ơn bằng cách thoát khỏi tai-nạn hoặc bệnh-tật.

Có người lại biết ơn trên căn-bản hợp-lý thật sự và Trí-Tuệ

Có người thì tin-tưởng bằng cách xu hướng mơ-hồ mù-quáng vì thấy nhiều người tin-tưởng.

Người Phật-Tử cũng vậy, hiểu rõ Ân-Đức Tam-Bảo mới có đức-tin trong sạch ăn sâu vào ngôi Tam-Bảo được. Vì vậy nên bần tăng nhận thấy Ân-Đức Tam-Bảo rất cần thiết cho người tu Phật, xuất-gia cũng như tại gia. Nhưng ít có ai chịu nhọc công học-hỏi, tìm hiểu cho chu đáo.

Quyển "Ân-Đức Tam-Bảo" ra đời sẽ giúp cho người Phật-Tử biết được một cách chu-đáo, rõ-rệt những Ân-Đức gì mà đấng Giáo Chủ Thích-Ca-Mâu-Ni đã có, và làm cho hàng Phật-Tử càng tăng thêm một đức tin vững-chắc như thuyền để đưa con người lướt qua sông mê bể khổ.

Do công đức phiên dịch này, bần tăng hồi-hướng đến Thầy Tổ và song-thân đã quá vãng, cầu xin oai-lực Pháp thí này cho các Ngài được tăng trưởng nhiều sự an-vui nơi nhàn-cảnh. Và cũng cầu cho tất cả chúng-sanh trên thế-giới nhất là cho dân-tộc Việt-Nam được sớm thanh-bình an-lạc.

Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

Rất mong thay!

Hoà-Thượng Bửu-Chơn
Cố-Vấn Tinh-thần Phật-Giáo Thế-Giới