Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

QUYỂN THỨ MƯỜI

11 Tháng Giêng 20172:46 CH(Xem: 2303)
QUYỂN THỨ MƯỜI

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

---o0o---

QUYỂN THỨ MƯỜI

 
Phật ở tạng chân như pháp giới
Không sắc không hình không các nhỏ.
Chúng sinh xem thấy các thứ thân,
Tất cả khổ nạn đều tiêu diệt.
Nam mô Đại Tinh Tấn Tú Vương Phật.
Nam mô Trí Thành Tựu Phật.
Nam mô Vô Trệ Phật.
Nam mô Địa Lực Trụ Trì Tinh Tấn Phật.
Nam mô Lực Mạng Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Diệt Ma Phật.
Nam mô Bất Hại Pháp Vương Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Tinh Tấn Phật.
Nam mô Quán Công Đức Phật.
Nam mô Trí Tần Bà Phật.
Nam mô Tâm Tự Tại Phật.
Nam mô A Tăng Già Lực Tinh Tấn Phật.
Nam mô Tỉ Hà Nan Đà Phật.
Nam mô Giới Quang Phật.
Nam mô Hiền Thượng Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Vương Phật.
Nam mô Vô Tận Trí Tạng Phật.
Nam mô Bảo Vũ Đầu Phật.
Nam mô Trí Ba Bà La Phật.
Nam mô Tỳ Ni Xưng Phật.
Nam mô Vô Biên Công Đức Vương Phật.
Nam mô Pháp Hoa Bà Sư Phật.
Nam mô Quang Diệm Phật.
Nam mô Diệu Sơn Vương Phật.
Nam mô Chuyển Pháp Luân Thắng Vương Phật.
Nam mô Vô Cấu Mục Phật.
Nam mô Trụ Trì Đại Bát Nhã Phật.
Nam mô Bất Trụ Lực Tinh Tấn Vương Phật.
Nam mô Tự Tại Thức Phật.
Nam mô Hiện Niệm Phật.
Nam mô Phước Đức Lực Tinh Tấn Phật.
Nam mô Trí Ca Sa Vương Phật.
Nam mô Trí Tự Tại Phật.
Nam mô An Ổn Chúng Sanh Vô Chướng Phật.
Nam mô Trí Tập Phật.
Nam mô Ma Ha Di Lưu Lực Tạng Phật.
Nam mô Hư Không Quang Minh Phật.
Nam mô A Dà Lần Công Đức Tinh Tấn Phật.
Nam mô Ly Si Công Đức Thinh Vương Phật.
Nam mô Pháp Thí Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Hộ Môn Phật.
Nam mô Tự Tại Lực Tinh Tấn Vương Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Thắng Vương Phật.
Nam mô Thắng Nhất Thiết Tu Di Sơn Vương Phật.
Nam mô La Đa Na Di Lưu Phật.
Nam mô Bất Khả Đắc Động Pháp Phật.
Nam mô La Đa Na Di Lưu Đà Vương Phật.
Nam mô Đà La Ni Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Phổ Công Đức Vương Phật.
Nam mô Pháp Ta La Vương Di Lưu Phật.
Nam mô Thiện Hoa Vương Phật.
Nam mô Trụ Pháp Phân Xưng Phật.
Nam mô Thiên Kim Giá Na Vương Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phấn Tần Vương Phật.
Nam mô Chiên Đàn Ba La Vi Nhiễu Phật.
Nam mô Kiên Tâm Ý Tinh Tấn Phật.
Nam mô Chiếu Nhất Thiết thế Gian Đăng Phật.
Nam mô Tùy Chúng Sanh Tâm Phấn Tấn Phật.
Nam mô Công Đức Diệm Hoa Phật.
Nam mô Vô Biên Xưng Ta La Tràng Phật.
Nam mô Tri Hành Phật.
Nam mô Quá Khứ Xưng Pháp vũ Phật.
Nam mô Lạc Oai Đức Đăng Phật.
Nam mô Ly Chư Chướng Vô Úy Phật.
Nam mô Trí Chiếu Thinh Phật.
Nam mô Nhị Thành Tựu Phật.
Nam mô Tập Diệu Hạnh Phật.
Nam mô Lạc Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô A Tăng Kỳ Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Tòa Thiện Trụ Phật.
Nam mô Phóng Chiên Đàn Hoa Vương Phật.

Xá Lợi Phất! Tôi ngồi ở đây, dùng mắt trong sạch không chướng ngại quá Trời Người, thấy phương Đông, nhiều trăm Phật, nhiều ngàn Phật, nhiều trăm ngàn Phật, nhiều trăm ngàn muôn Phật, nhiều trăm ngàn ức Phật, nhiều trăm ngàn muôn ức na do tha Phật, vô lượng a tăng kỳ Phật, chẳng thể nghĩ bàn Phật, chẳng thể nghĩ lường Phật, những thứ tên, những thứ họ, những thứ thế giới, những thứ cõi nước, những thứ Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Ba Di vây quanh, những thứ Trời Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu la, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà. Người, chẳng phải người cả thảy vây quanh cúng dường, tôi đều hiện thấy như xem trái Am ma lặc trong tay.

Xá Lợi phất! Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, tin lời tôi, thọ trì đọc tụng tên chư Phật này, hãy tắm rửa sạch, mặc áo mới sạch, nơi ban ngày, giờ sơ phần, giờ trung phần, giờ hậu phần, cũng ba giờ từ tòa dậy, trịch bày vai hữu, gối hữu đặt đất, một lòng niệm tên Phật này, cúng dường lễ bái nói như vầy: "Chư Phật mười phương của Như Lai biết, con nay kỉnh lễ".

Xá Lợi Phất! Chúng sanh ấy cúng dường lễ bái như thế, đặng vô lượng phước đức, nếu muốn đặng địa Thinh Văn, muốn đặng địa Bích Chi Phật, muốn đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề, hãy lễ chư Phật mười phương tất cả đều đặng. Lại nói như vầy: "Các khối phước đức ấy, chỗ chư Phật Như Lai biết, con đều hồi hướng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề".

Xá Lợi phất! Hãy nên qui mạng.

Nam mô Trí Tập Công Đức Tụ Phật.
Nam mô Trí Diệm Hoa Thọ Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Tự Tại Phật.
Nam mô Tu Hành Kiên Cố Tự Tại Phật.
Nam mô Pháp Sơn Thắng Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Lực Sĩ Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Tự Tại Đà La Tập Phật.
Nam mô Bảo Sơn Phật.
Nam mô Thọ Đề Tạng Phật.
Nam mô Vô Lượng Tú Xưng Phật.
Nam mô Công Đức Lực Kiên Cố Vương Phật.
Nam mô Tam Thế Pháp Giới Phật.
Nam mô Nhơn Thinh Tự Tại Tăng Trưởng Phật.
Nam mô Diệu Thinh Hống Phật.
Nam mô Thắng Nhứt Thiết Thế Gian Phật.
Nam mô Bảo Địa Long Vương Phật.
Nam mô Pháp Tật Hống Thinh Phật.
Nam mô Đa Cúng Dường Phật.
Nam mô Hương Ba Đầu Ma Trạch Tự Tại Bảo Thành Phật.
Nam mô Quang Luân Phật.
Nam mô Bảo Liên Phật.
Nam mô Công Đức Hoa Phật.
Nam mô Vô Biên Công Đức Vương Phật.
Nam mô Tăng Trưởng Hỉ Phật.
Nam mô Sư Tử Long Phấn Tấn Phật.
Nam mô Ta La Tạng Sư Tử Bộ Hành Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tất cả tiếng phân đầy đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây tám ngàn vị Phật.

Nam mô Đông Phương Nhứt Thiết Chư Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Phấn Tấn Phật.
Nam mô Quán Chư Pháp Phật.
Nam mô Pháp Hoa Trí Phật.
Nam mô Thời Pháp Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Kiên Cố Tinh Ngôn Ngữ Phật.
Nam mô Thinh Tinh Tấn Phật.
Nam mô Diệm Ma Ni Phật.
Nam mô Sơn Quang Minh Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Vô Cấu Tạng Phật.
Nam mô Vô Cấu Nguyệt Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Căn Phật.
Nam mô Đa Trí Phật.
Nam mô Năng Tác Trí Phật.
Nam mô Quảng Trí Phật.
Nam mô Lực Ý Phật.
Nam mô Thắng Ý Phật.
Nam mô Pháp Kiên Cố Hoan Hỉ Phật.
Nam mô Đẳng Tu Di Diện Phật.
Nam mô Quán Thành Tựu Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Tạng Phật.
Nam mô Kiên Cố Hành Tự Tại Phật.
Nam mô Tượng Tự Tại Phật.
Nam mô Hiện Ma Nghiệp Tịnh Nghiệp Phật.
Nam mô Trí Tự Tại Phật.
Nam mô Trí Tinh Tấn Phấn Tấn Phật.
Nam mô Vô Ngại Tinh Tấn Phật.
Nam mô Thế Gian Tự Tại Phật.
Nam mô Pháp Hành Quảng Ý Phật.
Nam mô Phước Đức Thành Tựu Phật.
Nam mô Bất Khiếp Nhược Thành Tựu Phật.
Nam mô Thắng Thành Tựu Phật.
Nam mô Long Quan Phật.
Nam mô Tu Di Chiên Đàn Phật.
Nam mô Tác Giới Vương Phật.
Nam mô Tụ Tập Bảo Phật.
Nam mô Long Vương Thinh Phật.
Nam mô Đại Tinh Tấn Phật.
Nam mô Cô Độc Tinh Tấn Phật.
Nam mô Bất Giảm Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bất Động Ni Đà Phật.
Nam mô Bá Công Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tự Tại Chư Tướng Hảo Xưng Phật.
Nam mô Pháp Hoa Sơn Phật.
Nam mô Tự Tại Nhân Đà La Nguyệt Phật.
Nam mô Pháp Giới Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Mãn Túc Nguyện Phật.
Nam mô Đại Sư Tử Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Sư Tử Bình Đẳng Tinh Tấn Phật.
Nam mô Lạc Pháp Tu Hành Phật.
Nam mô Tu Hành Tự Tại Kiên Cố Phật.
Nam mô Thắng Ý Phật.
Nam mô Hải Bộ Phật.
Nam mô Đại Như Tu Di Hành Phật.
Nam mô Cao Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Tránh Trí Phật.
Nam mô Sư Tử Thinh Phật.
Nam mô Thiện Báo Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Nhật Quang Phật.
Nam mô Cam Lồ Tăng Thượng Phật.
Nam mô Đạo Thượng Thủ Phật.
Nam mô Thắng Tự Tại Quang Phật.
Nam mô Vô Trược Nghĩa Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Thắng Ý Phật.
Nam mô Nhơn Nguyệt Phật.
Nam mô Oai Đức Quang Phật.
Nam mô Phổ Minh Phật.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật.
Nam mô Ma Lầu Đa Ái Phật.
Nam mô Tịch Tâm Phật.
Nam mô Đại Bộ Phật.
Nam mô Khả Văn Thinh Phật.
Nam mô Tích Công Đức Phật.
Nam mô Ma Ni Hướng Phật.
Nam mô Ái Chiếu Phật.
Nam mô Danh Xưng Phật.
Nam mô Tín Công Đức Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Trí Phật.
Nam mô Bảo Công Đức Phật.
Nam mô Diệu Tín Hương Phật.
Nam mô Chấp Cố Phật.
Nam mô Thắng Sơn Phật.
Nam mô Thật Trí Phật.
Nam mô Cam Lồ Oai Đức Phật.
Nam mô Tín Tạng Phật.
Nam mô Nguyệt Thượng Thắng Phật.
Nam mô Long Bộ Phật.
Nam mô Tín Hiệt Tuệ Phật.
Nam mô Ái Thật Ngữ Phật.
Nam mô Ưu Ba La Hương Phật.
Nam mô Chiên Đàn Tự Tại Phật.
Nam mô Địch Thắng Phật.
Nam mô Phổ Hạnh Phật.
Nam mô Công Đức Thắng Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Phật.
Nam mô Chủng Chủng Sắc Nhựt Phật.
Nam mô Quá Chư Quá Phật.(*)

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, bốn răng trắng mà bén, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây tám ngàn một trăm vị Phật.

Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Nam mô Tàm Quí Trí Phật.
Nam mô Công Đức Cúng Dường Phật.
Nam mô Chủng Chủng Thinh Phật.
Nam mô Công Đức Khả Lạc Phật.
Nam mô Trụ Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Diệu Hương Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Giới Phần Phật.
Nam mô Hoa Trí Phật.
Nam mô Ưu Đa Ma Ý Phật.
Nam mô Bất Ám Ý Phật.
Nam mô Sơn Tự Tại Tích Phật.
Nam mô Tịch Vương Phật.
Nam mô Giải Thoát Vương Phật.
Nam mô A Ta Di Lưu Vương Phật.
Nam mô Như Ý Lực Trạch Khứ Phật.
Nam mô Tánh A Đề Giá Phật.
Nam mô Bất Tán Thán Thế Gian Thắng Phật.
Nam mô Pháp Thâm Phật.
Nam mô Bảo Tinh Tú Giải Thoát Vương Phật.
Nam mô Bá Bảo Thắng Phật.
Nam mô Pháp Hành Tự Tại Phật.
Nam mô Đà La Ni Tự Tại Phật.
Nam mô A Nan Đà Thinh Phật.
Nam mô Trí Bộ Vương Phật.
Nam mô Di Lưu Bình Đẳng Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Trí Phấn Tấn Phật.
Nam mô Pháp Hoa Thông Thọ Đề Phật.
Nam mô Đa Ma Ni Thể Phật.
Nam mô Ưu Đa La Thắng Pháp Phật.
Nam mô A Ni Dà Đà Lộ Ma Thắng Phật.
Nam mô Đại Trí Niệm Phược Phật.
Nam mô Kiến Vô Úy Phật.
Nam mô Xà Da Đề Tự Tại Nhứt Thiết Thế Gian Đảm Phật.
Nam mô Tự Tại Lượng Phật.
Nam mô Tự Úy Tác Phật.

Xá Lợi Phất! Tôi thấy phương Nam như thế cả thảy vô lượng Phật, các thứ tên, các thứ họ, các thứ đất nước Phật!

Xá Lợi Phất! Các ông hãy một lòng qui mạng:

Nam mô Tây Phương Vô Lượng Phật.
Nam mô A Bà La Diệm Bà Sư Hoa Phật.
Nam mô Ma Nâu Sa Khẩu Thinh Khứ Phật.
Nam mô Ta Mạn Đa Ba Thi Phật.
Nam mô Trí Thắng Tăng Trưởng Xưng Phật.
Nam mô Pháp Hành Đăng Phật.
Nam mô Ca La Tỳ La Diệm Hoa Quang Phật.
Nam mô Vô Đẳng Thắng Phật.
Nam mô Trí Phấn Tấn Danh Xưng Vương Phật.
Nam mô Phạm Âm Phấn Tấn Diệu Cổ Thinh Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thi Lợi Tạng Nhãn Phật.
Nam mô Lạc Pháp Hạnh Phật.
Nam mô Thiên Nguyệt Quang Minh Tạng Phật.
Nam mô A Tăng Dà Ý Niệm Phật.
Nam mô Sư Tử Quảng Nhãn Phật.
Nam mô Ma Ni Bà Đà Quang Phật.
Nam mô Thập Phương Sinh Thắng Phật.
Nam mô Trí Tác Phật.
Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Hàng Phục Nhất Thiết Chư Oán Phật.
Nam mô Đại Thắng Khởi Pháp Phật.
Nam mô A Vô Hà Kiến Phật.
Nam mô Vô Biên Mạng Phật.
Nam mô Quán Pháp Trí Phật.
Nam mô Vô Ngại Tinh Tấn Nhật Thiện Tư Duy Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Bất Lợi Tha Ý Phật.
Nam mô Vô Biên Kiến Phật.
Nam mô Trí Kiến Pháp Phật.
Nam mô Nhất Thiết Thiện Căn Chủng Tử Phật.
Nam mô Ưu Đa Trí Thắng Pháp Hành Công Đức Phật.
Nam mô Trí Hương Thắng Phật.
Nam mô Trí Thượng Thi Khí Vương Phật.
Nam mô Pháp Thanh Tịnh Thắng Phật.
Nam mô Phước Đức Thắng Trí Khứ Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Hoa Hống Vương Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Di Lưu Thắng Phật.
Nam mô Tỳ Lô Giá Na Pháp Hải Hương Vương Phật.
Nam mô Năng Khai Pháp Môn Phật.
Nam mô Lực Vương Thiện Trụ Pháp Vương Phật.
Nam mô Thắng Lực Tán Nhất Thiết Ác Vương Phật.
Nam mô Kiến Vô Biên Lạc Phật.
Nam mô Thiện Hóa Công Đức Diệm Hoa Vương Phật.
Nam mô Kiến Bỉ Ngạn Phật.
Nam mô Thiện Hóa Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Ni Câu Luật Vương Thắng Phật.
Nam mô Diệu Thắng Phật.
Nam mô Đại Lực Trí Tuệ Phấn Tấn Phật.
Nam mô Pháp Thọ Đề Phật.
Nam mô Kiên Cố Cái Thành Tựu Phật.
Nam mô Nhất Thiết Chủng Trí Tư Sinh Thắng Phật.
Nam mô Nhập Thắng Trí Tự Tại Sơn Phật.
Nam mô Tận Hiệp Thắng Phật.
Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Đắc Tự Tại Hữu Kiều Lương Thắng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Giới Công Đức Vương Phật.
Nam mô Nhất Thiết Vương Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Tán Mạn Lăng Trí Đa Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Đại Đa Nhơn An Ổn Phật.
Nam mô Viên Kiên Phật.
Nam mô Nhị Thắng Thinh Công Đức Phật.
Nam mô Lực Sĩ Phật.
Nam mô Bảo Lai Ma Ni Hỏa Phật.
Nam mô Đại Hải Di Lưu Phật.
Nam mô Thắng Vương Phật.
Nam mô Bất Trụ Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lưỡi màu đỏ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây tám ngàn hai trăm vị Phật.

Nam mô Bất Không Công Đức Phật.
Nam mô Sơ Viễn Ly Bất Trược Thế Phật.
Nam mô Hư Không Hạnh Phật.
Nam mô Vô Ngại Xưng Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Khởi Tam Muội Xưng Phật.
Nam mô Thinh Sơn Phật.
Nam mô Chư Thiên Phạm Vương Kê Đâu Phật.
Nam mô Thị Vô Nghĩa Vương Phật.
Nam mô Hộ Cấu Vương Phật.
Nam mô Chiếu Công Đức Phật.
Nam mô Tự Tại Nhãn Phật.
Nam mô Trí Tịch Thành Tựu Tánh Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Trí Thành Tựu Phật.
Nam mô Thuyết Quyết Định Nghĩa Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Pháp Đăng Diệu Xưng Phật.
Nam mô Nhị Bảo Pháp Đăng Phật.
Nam mô Đại Diệm Tạng Phật.
Nam mô Trí Bảo Nhân Duyên Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tự Sư Tử Thượng Thân Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Pháp Nguyệt Phật.
Nam mô Quảng Cứu Phật.
Nam mô Phục Chư Căn Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam mô Thiện Hương Tùy Hương Ba Đầu Ma Phật.
Nam mô Thường Kính Phật.
Nam mô Giới Công Đức Phật.
Nam mô Tùy Thuận Xưng Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam mô Như Ý Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Kim Tạng Phật.
Nam mô Tư Diệu Nghĩa Kiên Cố Nguyện Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Đức Luân Quang Phật.
Nam mô Trách Tham Phật.
Nam mô Pháp Hống Trí Minh Phật.
Nam mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Thắng Phước Điền Phật.
Nam mô Thiện Quyết Định Phật.
Nam mô Pháp Trang Nghiêm Phật.

Xá Lợi Phất, hướng Tây như thế cả thảy vô lượng vô biên Phật, ông hãy nhứt tâm qui mạng.

Xá Lợi phất, các ông hãy chí tâm qui mạng Phật Phương Bắc.

Nam mô Thắng Tạng Phật.
Nam mô Tự Tại tạng Phật.
Nam mô Hàng Phục Chư Ma Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Vô Biên Hoa Long Nhứt Cu Tô Ma Vương Phật.
Nam mô Định Chư Ma Phật.
Nam mô Pháp Tượng Phật.
Nam mô Công Đức Thắng Phật.
Nam mô Sơn Phong Quang Phật.
Nam mô Pháp Vương Phật.
Nam mô Phổ Cung Kỉnh Đăng Phật.
Nam mô Địa Thắng Phật.
Nam mô Thánh Tựu Như Lai Tịch Phật.
Nam mô Nhất Thiết Bảo Thành Tựu Tịch Phật.
Nam mô Đà La Ni Văn Cú Quyết Định Nghĩa Phật.
Nam mô Nhẫn Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Xưng Phật.
Nam mô Tam Thế Trí chuyển Tự Tại Phật.
Nam mô Thắng Quy Y Công Đức Thiện Trụ Phật.
Nam mô Chủng Chủng Ma Ni Quang Phật.
Nam mô Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Nhất Thiết Bảo Thành Tựu Tịch Phật.
Nam mô Phật Công Đức Thắng Phật.
Nam mô Vô Dư Chứng Phật.
Nam mô Đắc Phật Nhãn Phật.
Nam mô Tùy Quá Khứ Phật Phật.
Nam mô Đại Từ Thành Tựu Bi Thắng Phật.
Nam mô Trụ Trì Sư Tử Trí Phật.
Nam mô Đại Trí Trang Nghiêm Thân Phật.
Nam mô Vô Chúng Sinh Trụ Thật Tế Vương Phật.
Nam mô Tự Gia Pháp Bất Đắc Thành Tựu Phật.
Nam mô Trí Xưng Phật.
Nam mô Phật Pháp Thủ Phật.
Nam mô Nhất Thiết Chúng Sinh Đức Phật.
Nam mô Quá Nhất Thiết Pháp Văn Phật.
Nam mô Tự Tại Nhân Đà La Phật.
Nam mô Mãn Túc Ý Phật.
Nam mô Đại Lưu Ly Phật.
Nam mô Bồ Đề Quang Minh Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Trí Quang Minh Phật.
Nam mô Chơn Đàn Bất Không Vương Phật.
Nam mô Bất Nhiễm Ba Đầu Ma Tràng Phật.
Nam mô Pháp Tài Thinh Vương Phật.
Nam mô Thích Pháp Thiện Tri Xưng Phật.
Nam mô Trí Man Kiếp Phật.
Nam mô Phật Nhãn Thanh Tịnh Phân Đà Lợi Phật.
Nam mô Trí Tự Tại Xưng Phật.
Nam mô Đoạn Vô Biên Nghi Phật.
Nam mô Chúng Sinh Phương Tiện Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Giác Phấn Tấn Vô Ngại Tư Duy Phật.
Nam mô Pháp Hạnh Địa Hành Thiện Trụ Phật.
Nam mô Phổ Chúng Sinh Giới Quảng Phật.
Nam mô Hàng Phục Chư Ma Lực Kiên Ý Phật.
Nam mô Thiên Vương Tự Tại Bảo Hiệp Vương Phật.
Nam mô Như Thật Tu Hành Tạng Phật.
Nam mô Đại Tấn Giác Tấn Phật.
Nam mô Năng Sinh Nhất Thiết Hoan Hỉ Nguyệt Kiến Phật.
Nam mô Chủng Chủng Ma Ni Thinh Vương Hống Phật.
Nam mô Vô Quán Vương Phật.
Nam mô Bất Thối Liễu Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Phật Quốc Độ Trang Nghiêm Thân Phật.
Nam mô Trí Căn Bổn Hoa Tràng Phật.
Nam mô Hóa Thân Vô Ngại Xưng Phật.
Nam mô Nhất Thiết Long Ma Ni Tạng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lưỡi hình mỏng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây tám ngàn ba trăm vị Phật.

Nam mô Pháp Thinh Tự Tại Phật.
Nam mô Pháp Cam Lồ Ta Lê La Phật.
Nam mô Vô Biên Bảo Phước Đức Tạng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Hoa Hành Phật.
Nam mô Đại Pháp Vương Hoa Thắng Phật.
Nam mô Nhất Thiết Tận Vô Tận Tạng Phật.
Nam mô Hoa Sơn Tạng Phật.
Nam mô Trí Hư Không Sơn Phật.
Nam mô Trí Lực Bất Khả Phá Hoại Phật.
Nam mô Vô Ngại Kiên Cố Tùy Thuận Trí Phật.
Nam mô Vô Biên Đại Hải tạng Phật.
Nam mô Trí Vương Vô Tận Xưng Phật.
Nam mô Phấn Tấn Tâm Ý Vương Phật.
Nam mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật.
Nam mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật.
Nam mô Thắng Hạnh Phật.
Nam mô Kim Cang Kiến Phật.
Nam mô Pháp Mãn Túc Tùy Hương Kiến Phật.
Nam mô Long Nguyệt Phật.
Nam mô Nhân Đà La Vi Phật.
Nam mô Vô Ngại Vương Phật.
Nam mô Bảo Nhân Đà La Luân Vương Phật.
Nam mô Năng Sinh Nhất Thiết Chúng Sinh Kỉnh Xưng Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Quang Minh Luân Vương Phật.
Nam mô Năng Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Nghi Phật.
Nam mô Trí Bảo Pháp Kiến Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Ba La Phật.
Nam mô Vô Cấu Kế Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Lực Sơn Nguyệt Tạng Phật.
Nam mô Tâm Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Kiên Cố Vô Úy Thượng Thủ Phật.
Nam mô Kiên Cố Dõng Mãnh Bảo Phật.
Nam mô Kiên Cố Tâm Thiện Trụ Vương Phật.
Nam mô Năng Phá Ám Ê Vương Phật.
Nam mô Thắng Trượng Phu Phân Đà Lợi Phật.
Nam mô Bá Thắng Tạng Phật.
Nam mô Diệu Liên Hoa Tạng Phật.
Nam mô Kiến Bình Đẳng Pháp Thân Phật.
Nam mô Chúng Sinh Nguyệt Phật.
Nam mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Kiến Ái Phật.
Nam mô Đại Thủ Phật.
Nam mô Thắng Thủ Phật.
Nam mô Lạc Thinh Phật.
Nam mô Kiến Bảo Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.
Nam mô Đức Thinh Phật.
Nam mô Tu Lầu Tỳ Hương Phật.
Nam mô Điển Đăng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Quang Phật.
Nam mô Đại Quang Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Vô Nghi Phật.
Nam mô Vô Biên Thế Lực Phật.
Nam mô Nguyệt Diện Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Ái Oai Đức Phật.
Nam mô Tán Nghi Phật.
Nam mô Công Đức Đăng Phật.
Nam mô Bất Tạng Oai Đức Phật.
Nam mô Vô Biên Tạng Phật.
Nam mô Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật.
Nam mô Quảng Xưng Phật.
Nam mô Viễn Ly Tràng Phật.
Nam mô Tăng Trưởng Thắng Phật.
Nam mô Phổ Kiến Phật.
Nam mô Bất Khả Thắng Phật.
Nam mô Oai Đức Tụ Phật.
Nam mô Kiên Cố Bộ Phật.
Nam mô Ma Nâu Xa Xưng Phật.
Nam mô Vô Biên Sắc Phật.
Nam mô Đại Quang Minh Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Bất Động Bộ Phật.
Nam mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Đại Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Oai Đức Tụ Quang Minh Phật.
Nam mô Trụ Trí Phật.
Nam mô Đại Kiên Phật.
Nam mô Ái Giải Thoát Phật.
Nam mô Ái Vô Úy Phật.
Nam mô Cam Lồ Tạng Phật.
Nam mô Phổ Quán Sát Phật.
Nam mô Đại Tu Hành Phật.
Nam mô Tế Oai Đức Phật.
Nam mô Thập Phương Cung Kỉnh Phật.
Nam mô Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Trọng Thuyết Phật.
Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Cam Lồ Bộ Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Công Đức Xưng Phật.
Nam mô Khứ Căn Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lông mìng sắc đỏ, con và chúng sinhnguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây tám ngàn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Vô Ngại Luân Phật.
Nam mô Cam Lồ Thinh Phật.
Nam mô Chúng Sinh Khả Kỉnh Phật.
Nam mô Như Ý Oai Đức Phật.
Nam mô Vô Biên Sắc Phật.
Nam mô Đại Lực Phật.
Nam mô Khoái Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Quán Phật.
Nam mô Phấn Tấn Đức Phật.
Nam mô Diệu Sắc Phật.
Nam mô Xưng Ý Phật.
Nam mô Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Cao Quang Minh Phật.
Nam mô Giải Thoát Bộ Phật.
Nam mô Công Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tất Cánh Trí Phật.
Nam mô Sinh Kê Đâu Phật.
Nam mô Bất Động Trí Phật.
Nam mô Hạnh Ý Phật.
Nam mô Diệu Sắc Phật.
Nam mô Hỏa Thinh Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam mô Công Đức Hoa Phật.
Nam mô Tư Duy Thế Gian Phật.
Nam mô Đại Cao Quang Phật.
Nam mô Vô Thí Dụ Phấn Tấn Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Giác Phật.
Nam mô Nguyệt Trọng Phật.
Nam mô Nguyệt Đăng Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Chủng Chủng Nhựt Phật.
Nam mô Thiên Thành Phật.
Nam mô Tâm Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Tạng Phật.
Nam mô Thường Trạch Trí Phật.
Nam mô Sư Tử Thinh Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Thắng Thinh Phật.
Nam mô Khả Lạc Ý Trí Quang Phật.
Nam mô Công Đức Quang Phật.
Nam mô Tự Tại Quang Phật.
Nam mô Tịnh Nghiêm Thân Phật.
Nam mô Vô Trược Nghĩa Phật.
Nam mô Ưng Oai Đức Phật.
Nam mô Thành Tựu Nghĩa Trí Phật.
Nam mô Đắc Đại Thinh Phật.
Nam mô Bà Tẩu Đà Thinh Phật.
Nam mô Uất Đá Quang Phật.
Nam mô Quyết Định Tư Duy Phật.
Nam mô Tát Giá Bà Nâu Phật.
Nam mô Minh Ám Quang Minh Phật.
Nam mô Tỳ Phất Ba Oai Đức Phật.
Nam mô Ưu Đa La Ma Tra Phật.
Nam mô Dạ Xá Kê Đâu Phật.
Nam mô Công Đức Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Pháp Đăng Phật.
Nam mô Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Tiên Hà Ba Đề Ái Diện Phật.
Nam mô Tâm Hà Bộ Khứ Phật.
Nam mô Tư Duy Chúng Sinh Phật.
Nam mô Ta Dà La Trí Phật. (*)
Nam mô Ba Đầu Ma Tạng Phật.
Nam mô Cái Tiên Phật.
Nam mô Ta La Vương Phật.
Nam mô Tu Lợi Da Quang Phật. (*)
Nam mô Bồ Đề Vị Phật.
Nam mô Tịch Chư Căn Phật.
Nam mô Bà Nâu Quang Phật.
Nam mô Phân Đà Lợi Quang Phật.
Nam mô Di Lưu Quang Phật.
Nam mô Chiên Đà Diện Phật.
Nam mô Bà Lợi Trà Khứ Phật.
Nam mô Chư Phương Nhãn Phật.
Nam mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam mô Thi La Ba Tán Na Phật. (*)
Nam mô A Nan Đà Trí Phật.
Nam mô A Nan Đà Sắc Phật.
Nam mô Địa Trà Tỳ Lê Da Phật.
Nam mô Đề Bà Di Đa Phật.
Nam mô Ta Mạn Đa Trí Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Quang Phật.
Nam mô Ma Nâu Xá Oai Đức Phật.
Nam mô Thiện Phân Nhược Đề Tha Phật.
Nam mô Xưng Thắng Phật.
Nam mô Xưng Tràng Phật.
Nam mô Luân Diện Phật.
Nam mô Phổ Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Ma Ha Đề Xà Phật.
Nam mô A La Ha Ưng Phật.
Nam mô Ưu Đa Na Thắng Phật.
Nam mô Tất Đạt Tha Tư Duy Phật.
Nam mô Ái Cúng Dường Phật.
Nam mô Tam Mạn Đa Hộ Phật.
Nam mô Di Ni Phật.
Nam mô Tín Bồ Đề Phật.
Nam mô Phá Ý Phật.
Nam mô Xuất Trí Phật.
Nam mô Thắng Minh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lông mình mềm sạch, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây tám ngàn năm trăm vị Phật.

Nam mô Chất Đa La Bà Nâu Phật.
Nam mô Di Ha Thinh Phật.
Nam mô Đại Diệm Khiên Đà Phật.
Nam mô Thắng Câu Tra Phật.
Nam mô A Thơ Gia Ái Phật.
Nam mô Thiên Quốc Độ Phật.
Nam mô Sư Tử Nan Đà Câu Sa Phật.
Nam mô A Nan Đà Ba Pha Phật.
Nam mô Kiến Ái Phật.
Nam mô Ba Đề Ba Vương Phật.
Nam mô Thắng Kê Đâu Phật.
Nam mô Phương Văn Thinh Phật.
Nam mô Ái Nhãn Phật.
Nam mô Chiên Đà Kê Đâu Phật.
Nam mô A Bà Dạ Đạt Đa Phật.
Nam mô Na Sát Đa Vương Phật.
Nam mô Tô Ma Đề Bà Phật.
Nam mô Nhựt Quang Minh Phật.
Nam mô Đại Xưng Phật.
Nam mô Chân Thinh Phật.
Nam mô Thuyết Ái Phật.
Nam mô Xưng Ưu Đa La Phật.
Nam mô Ma Đầu La Quang Minh Phật.
Nam mô Tu Pháp Thinh Phật.
Nam mô Chất Đa Ý Phật.
Nam mô Bà Tẩu Đà Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Tịch Sân Phật.
Nam mô Phá Ý Phật.
Nam mô Túc Vương Phật.
Nam mô Tỳ Dà Đà Ý Phật. (*)
Nam mô Thắng Ưu Đa Ma Phật.
Nam mô Ba Tát Na Trí Phật.
Nam mô Từ Thắng Chủng Chủng Quang Phật.
Nam mô Phổ Kiến Phật.
Nam mô Kiến Nguyệt Phật.
Nam mô Hàng Phục Chư Ma Oai Đức Phật.
Nam mô Ma Ha La Tha Phật.
Nam mô Tâm Hà Bộ Khứ Phật.
Nam mô Lạc Quang Phật.
Nam mô Phổ Hộ Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Ý Phật.
Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam mô Hương Sơn Phật.
Nam mô Ma Ni Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Công Đức Quang Phật.
Nam mô Nhựt Quang Phật.
Nam mô Thành Tựu Quang Phật.
Nam mô Kiến Ái Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam mô Ta Mạn Đa Kiến Phật.
Nam mô Sư Tử Tràng Phật.
Nam mô Phổ Hành Phật.
Nam mô Đại Bộ Phật.
Nam mô A La Tần Đầu Ba Đầu Ma Nhãn Phật.
Nam mô Nhựt Quang Phật.
Nam mô A Di Đa Thanh Tịnh Phật.
Nam mô A Nan Đa Lâu Ba Phật.
Nam mô Cái Thiên Phật.
Nam mô La Đa Na Quang Phật.
Nam mô Ta La Thê La Đa Phật.
Nam mô Thiện Kiến Phật.
Nam mô Thân Vị Phật.
Nam mô Bà Kỳ La Ta Phật.
Nam mô Tu Lợi Da Na Na Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam mô Tá Hà Bộ Phật.
Nam mô Đại Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Lô Hà Dà Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Công Đức Phật.
Nam mô Công Đức Tạng Phật.
Nam mô Pháp Minh Phật.
Nam mô Ma Lâu Đa Ái Phật.
Nam mô A Bà Da Ái Phật.
Nam mô Tuệ Tràng Phật.
Nam mô Oai Đức Quang Phật.
Nam mô Nguyệt Đức Phật.
Nam mô Cầu Na Bà Tẩu Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô An Lạc Phật.
Nam mô Xưng Kê Đâu Phật.
Nam mô Quang Minh Hống Phật.
Nam mô Phổ Công Đức Phật.
Nam mô Thắng Kê Đâu Phật.
Nam mô Na La Diên Phật.
Nam mô Bảo Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Phổ Tâm Phật.
Nam mô Thiện Tâm Ý Phật.
Nam mô Thiện Ý Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Oai Đức Phật.
Nam mô Sư Tử Tý Phật.
Nam mô Quang Minh Ý Phật.
Nam mô Na La Diên Thiên Phật.
Nam mô Tát Giá Kê Đâu Phật.
Nam mô Thiện Trụ Ý Phật.
Nam mô A Di Đa Thiên Phật.
Nam mô Đại Tuệ Đức Phật.
Nam mô Quang Minh Tràng Phật.
Nam mô Quang Minh Nhựt Phật.
Nam mô Pháp Thủy Phật.
Nam mô Thiện Pháp Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mắt dài rộng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây tám ngàn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Chiên Đà Bà Nâu Phật.
Nam mô Am Ma La Thắng Phật.
Nam mô Giải Thoát Quán Phật.
Nam mô La Đa Na Quang Phật.
Nam mô Vô La Thinh Phật.
Nam mô Phổ Tâm Trạch Phật.
Nam mô Thành Tựu Quang Phật.
Nam mô Cam Lồ Nhãn Phật.
Nam mô Xưng Ái Phật.
Nam mô Thiện Hộ Phật.
Nam mô Thiên Tín Phật.
Nam mô Thiện Lượng Bộ Phật.
Nam mô Đề Bà La Đa Phật.
Nam mô Trí Thâm Phật.
Nam mô Tư Na Bộ Phật.
Nam mô Chiên Đà Bạt Đà Phật.
Nam mô Đề Xà Tích Phật.
Nam mô Đại Thắng Phật.
Nam mô Đại Bộ Phật.
Nam mô Xà Da Thiên Phật.
Nam mô Tất Đạt Tha Ý Phật.
Nam mô Chất Đa Ái Phật.
Nam mô Sư Tử Thinh Phật.
Nam mô Tín Đề Xá Na Phật.
Nam mô Trí Quang Phật.
Nam mô Câu Tô Ma Đề Xà Phật.
Nam mô Đề Xà La Thi Phật.
Nam mô Như Ý Quang Phật.
Nam mô Vô Biên Oai Đức Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Thắng Đức Phật.
Nam mô Lô Giá Na Xưng Phật.
Nam mô Bảo Kê Đâu Phật.
Nam mô Úc Dà Đề Xà Phật.
Nam mô Nhựt Kê Đâu Phật.
Nam mô Ma Ha Di Lưu Phật.
Nam mô Ma Ha Phức Hà Phật.
Nam mô Thế Gian Đắc Danh Phật.
Nam mô Úc Dà Đức Phật.
Nam mô Ưu Đa Ma Xưng Phật.
Nam mô Thành Tựu Nghĩa Bộ Phật.
Nam mô Đề Bà Ma Hê Đa Phật.
Nam mô Thật Trí Phật.
Nam mô A Na Tỳ Phù Danh Xưng Phật.
Nam mô Kim Quang Phật.
Nam mô Đại Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Hành Ý Phật.
Nam mô Tỳ Ca Ma Phật.
Nam mô Vô Ngại Quang Phật.
Nam mô Tỳ Ma Đề Xà Ha Phật.
Nam mô Ma Ha Bạt Đa Phật.
Nam mô Thiên Thinh Phật.
Nam mô Bất Trước Bộ Phật.
Nam mô Thiên Đạo Phật.
Nam mô Tuân Đà La Nan Đà Phật.
Nam mô Hoa Quang Phật.
Nam mô Năng Hiện Phật.
Nam mô Thiên Ái Phật.
Nam mô Giải Thoát Quang Phật.
Nam mô Phổ Quang Phật.
Nam mô Cầu Na Ca La Phật.
Nam mô Đại Trí Quang Phật.
Nam mô Bồ Đề Quang Phật.
Nam mô Ta Dà La Phật.
Nam mô Bồ Đề Nan Đề Phật.
Nam mô Ma Ha Đề Bà Phật.
Nam mô Thâm Trí Phật.
Nam mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam mô Đại Ba Na Na Phật.
Nam mô Tâm Ý Phật.
Nam mô Trí Quang Minh Phật.
Nam mô Bất Thác Tư Duy Phật.
Nam mô Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Tọa Xưng Phật.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Thiên Quang Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Hạnh Phật.
Nam mô Ái Công Đức Phật.
Nam mô Sư Tử Ý Phật.
Nam mô Tín Bà Tẩu Na La Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Khoái Quang Minh Phật.
Nam mô Chủng Chủng Bà Nâu Phật.
Nam mô Nguyệt Ái Phật.
Nam mô Tô Ma Ngãi Đa Phật.
Nam mô Phổ Quán Phật.
Nam mô Bất Nhiễm Phật.
Nam mô Xưng Quang Thắng Phật.
Nam mô Nguyệt Diện Phật.
Nam mô Na Dà Thiên Phật.
Nam mô Công Đức Tụ Phật.
Nam mô Công Đức Trí Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Ái Thế Gian Phật.
Nam mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam mô Địa Quang Phật.
Nam mô Tác Công Đức Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Cầu Na Bà Hầu Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lỗ lông đầy đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây tám ngàn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Pháp Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Phổ Quang Phật.
Nam mô Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Giải Thoát Nhựt Phật.
Nam mô Kiên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Trí Quang Minh Phật.
Nam mô Công Đức Xưng Phật.
Nam mô Thiện Trí Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Sư Tử Đà Na Phật.
Nam mô Công Đức Phấn Tấn Phật.
Nam mô Diệu Thiên Phật.
Nam mô Quán Hạnh Phật.
Nam mô Thiên Đề Tra Phật.
Nam mô Điển Quang Minh Phật.
Nam mô Thắng Ái Phật.
Nam mô Sơn Tràng Phật.
Nam mô Hoa Quang Phật.
Nam mô Thắng Ý Phật.
Nam mô Sơn Hương Phật.
Nam mô Phước Đức Phấn Tấn Phật.
Nam mô Thắng Ý Phật.(*)
Nam mô Tín Thánh Phật.
Nam mô Bảo Châu Phật.
Nam mô Diệu Oai Đức Phật.
Nam mô Tối Hậu Kiến Phật.
Nam mô Ái Hạnh Phật.
Nam mô Diệu Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Công Đức Tạng Thắng Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Kiến Phật.
Nam mô Oai Đức Lực Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam mô Trí Hành Phật.
Nam mô Bất Mậu Bộ Phật.
Nam mô Thánh Nhãn Phật.
Nam mô Lạc Giải Thoát Phật.
Nam mô Đại Thinh Phật.
Nam mô Thắng Thổ Phật.
Nam mô Thành Tựu Quang Minh Phật.
Nam mô Tự Nghiệp Phật.
Nam mô Chiếu Xưng Quang Minh Phật.
Nam mô Quang Minh Hạnh Phật.
Nam mô Ái Tự Tại Phật.
Nam mô Nguyệt Hiền Phật.
Nam mô Thắng Hống Phật.
Nam mô Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Tuyển Trạch Nhiếp thủ Phật.
Nam mô Tướng Vương Phật.
Nam mô Ly Nhiệt Phật.
Nam mô Thánh Đức Phật.
Nam mô Pháp Cao Phật.
Nam mô Cam Lồ Công Đức Phật.
Nam mô Vô Ngại Xưng Phật.
Nam mô Cam Lồ Hương Phật.
Nam mô Xả Quang Minh Phật.
Nam mô Hống Thinh Phật.
Nam mô Vô Úy Nhựt Phật.
Nam mô Đắc Vô Úy Phật.
Nam mô Ái Hiệt Huệ Phật.
Nam mô Trí Tuệ Bất Mậu Phật.
Nam mô Hư Không Quang Phật.
Nam mô Tăng Thượng Thiên Phật.
Nam mô Tín Như Ý Phật.
Nam mô Thiên Cái Phật.
Nam mô Long Quang Phật.
Nam mô Diệu Bộ Phật.
Nam mô Pháp Oai Đức Phật.
Nam mô Đoạn Chư Hữu Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Diện Phật.
Nam mô Diệu Sắc Phật.
Nam mô Phổ Nhãn Phật.
Nam mô Công Đức Quang Phật.
Nam mô Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô Bình Đẳng Đức Phật.
Nam mô Vân Hà Kê Đâu Phật.
Nam mô Chúng Sanh Tự Tại Kiếp Phật.
Nam mô Dữ Vô Úy Thân Phật.
Nam mô Thủ Chúng Sanh Ý Phật.
Nam mô Hàng Phục Chư Oán Phật.
Nam mô Nhiếp Thủ Quang Minh Phật.
Nam mô Thắng Sơn Phật.
Nam mô Nhứt Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô Na La Diên Bộ Phật.
Nam mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam mô Ái Giới Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Tín Danh Xưng Phật.
Nam mô Tất Cánh Trí Phật.
Nam mô Ly Si Phật.
Nam mô Công Đức Tụ Phật.
Nam mô Năng Tư Duy Nhẫn Phật.
Nam mô Pháp Cái Phật.
Nam mô Bất Động Nhân Phật.
Nam mô Thiên Hoa Phật.
Nam mô Thiên Ba Đầu ma Phật.
Nam mô Phổ Oai Đức Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Đại Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam mô Tư Duy Nghĩa Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tau chân trắng đỏ như màu hoa sen, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây tám ngàn tám trăm vị Phật.

Nam mô Tướng Vương Phật.
Nam mô Liên Hoa Diện Phật.
Nam mô Tư Duy Danh Xưng Phật.
Nam mô Thọ Tràng Phật.
Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam mô Tín Đại Chúng Phật.
Nam mô Thiện Hương Phật.
Nam mô Trí Tuệ Tán Thán Phật.
Nam mô Công Đức Lương Phật.
Nam mô Trí Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Hải Phật.
Nam mô Oai Đức Lực Phật.
Nam mô Thắng Oai Đức Phật.
Nam mô Phật Hoan Hỉ Phật.
Nam mô Thắng Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Ái Nhứt Thiết Phật.
Nam mô Viễn Ly Chư Nghi Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Thắng Nghĩa Phật.
Nam mô Đại Sơn Phật.
Nam mô Hàng Phục Thánh Phật.
Nam mô Hàng Phục Hiệt Tuệ Phật.
Nam mô Thú Bồ Đề Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Đại Thế Lực Phật.
Nam mô Lạc Sư Tử Phật.
Nam mô Phổ Bảo Mãn Túc Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thế Gian Ái Phật.
Nam mô Kim Cang Luân Phật.
Nam mô Quá Hỏa Phật.
Nam mô Đại Tướng Phật.
Nam mô Chúng Sanh Nguyệt Phật.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Minh Phật.
Nam mô Thắng Nghiêm Phật.
Nam mô Điạn Chư Ý Hương Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Hạnh Phật.
Nam mô Nhiếp Thọ Xưng Phật.
Nam mô Phạm Thiên Cúng Dường Phật.
Nam mô Đại Hống Phật.
Nam mô Vô Lượng Vô Biên Nguyện Phật.
Nam mô Thiện Tịch Tịnh Tâm Phật.
Nam mô Chúng Thượng Thủ Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Trí Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Tịnh Thượng Phật.
Nam mô Phạm Thiên Phật.
Nam mô Thiện Phạm Thiên Phật.
Nam mô Tịnh Bà Tẩu Phật.
Nam mô Diệu Phạm Thinh Phật.
Nam mô Phạm Tự Tại Phật.
Nam mô Phạm Thiên Tự Tại Phật.
Nam mô Nhân Na Đà Phật.
Nam mô Phạm Hống Phật.
Nam mô Phạm Đức Phật.
Nam mô Oai Đức Lực Phật.
Nam mô Oai Đức Tự Tại Phật.
Nam mô Thiện Oai Đức Phật.
Nam mô Oai Đức Tuyệt Luân Vô Năng Chế Phục Phật.
Nam mô Oai Đức Khởi Phật.
Nam mô Thiện Quyết Định Oai Đức Phật.
Nam mô Oai Đức Thiên Phật.
Nam mô Oai Đức Thắng Phật.
Nam mô Vô Kinh Bố Phật.
Nam mô Kinh Bố Ý Phật.
Nam mô Kinh Bố Tuệ Phật.
Nam mô Kinh Bố Chúng Sanh Phật.
Nam mô Kinh Bố Diện Phật.
Nam mô Kinh Bố Khởi Phật.
Nam mô Oai Đức Quyết Định Tất Cánh Phật.
Nam mô Oai Đức Thiên Phật.
Nam mô Kinh Bố Thật Phật.
Nam mô Kiến Kinh Bố Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam mô Thâm Thinh Phật.
Nam mô Vô Biên Thinh Phật.
Nam mô Tịnh Tinh Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.
Nam mô Phóng Thinh Phật.
Nam mô Hàng Phục Ma Lực Thinh Phật.
Nam mô Trụ Trì Thinh Phật.
Nam mô Thiện Mục Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Diện Phật.
Nam mô Thiện Chiếu Phật.
Nam mô Vô Biên Nhãn Phật.
Nam mô Phổ Nhãn Phật.
Nam mô Xưng Nhãn Phật.
Nam mô Nhãn Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bất Khả Xưng Nhãn Phật.
Nam mô Điều Nhu Ngữ Phật.
Nam mô Điều Thắng Phật.
Nam mô Thiện Điều Tâm Phật.
Nam mô Thiện Tịch Căn Phật.
Nam mô Thiện Tịch Ý Phật.
Nam mô Thiện Tịch Diệu Phật.
Nam mô Thiện Tịch Hạnh Phật.
Nam mô Thiện Tịch Bộ Phật.
Nam mô Thiện Tịch Bỉ Phật.
Nam mô Thiện Tịch Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Trụ Thắng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, rốn chẳng ra, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây tám ngàn chín trăm vị Phật.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ MƯỜIHẾT

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.
Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.
Đêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.
Tướng tốt nguyện nghiêm thân.
Nam mô Pháp Vân Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

 

---o0o---