Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT

11 Tháng Giêng 20172:46 CH(Xem: 2309)
QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT


KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Dịch Ra Hoa Văn
Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

---o0o---

QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT

Tướng tốt như không chẳng thể lường
Quá hơn ngàn nhựt phóng quang minh
Đều như lửa huyễn chẳng nghĩ bàn
Nên tôi cúi đầu lòng không dính
Nam mô Bảo Công Đức Phật.
Nam mô Thiên Quang Minh Phật.
Nam mô Thắng Sơn Phật.
Nam mô Thật Trí Phật.
Nam mô Cam Lồ Oai Đức Phật.
Nam mô Năng Tư Duy Phật.
Nam mô Long Bộ Phật.
Nam mô Tín Trí Phật.
Nam mô Thật Ái Phật.
Nam mô Liên Hoa Hương Phật.
Nam mô Thắng Tướng Phật
Nam mô Đại Oai Đức Phật.
Nam mô Chủng Chủng Nhựt Phật.
Nam mô Quảng Địa Phật.
Nam mô Cam Lồ Nhãn Phật.
Nam mô Tàm Quý Trí Phật.
Nam mô Sơn Vương Tự Tại Tích Phật.
Nam mô Hỉ Thắng Phật.
Nam mô Chủng Chủng Gián Thố Thinh Phật.
Nam mô Tín Tu Hạnh Phật.
Nam mô Xả Ưu Não Phật.
Nam mô Chư Thế Gian Trí Phật.
Nam mô Oai Đức Lực Phật.
Nam mô Tín Thắng Phật.
Nam mô Thế Lực Xưng Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Quá Chư Nghi Phật.
Nam mô Tỳ La Na Vương Phật.
Nam mô Tân Hoa Phật.
Nam mô Thắng Hoa Phật.
Nam mô Xả Tránh Phật.
Nam mô Đại Trưởng Phật.
Nam mô Đại Xưng Phật.
Nam mô Ái Khứ Phật.
Nam mô Cam Lồ Bộ Phật.
Nam mô Nhựt Tụ Phật.
Nam mô Nguyệt Thinh Phật.
Nam mô Kiến Thiên Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Quang Phật.
Nam mô Thu Nhật Phật.
Nam mô Giải Hoa Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Vũ Cam Lồ Phật.
Nam mô Thiện Thiên Phật.
Nam mô Thắng Thinh Phật.
Nam mô Ái Thượng Thủ Phật.
Nam mô Ái Cam Lồ Phật.
Nam mô Cam Lồ Xưng Phật.
Nam mô Pháp Hoa Phật.
Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Thế Gian Tôn Trọng Phật.
Nam mô Cao ý Phật.
Nam mô Cao Sơn Phật.
Nam mô Cam Lồ Oai Đức Quang Minh Phật.
Nam mô Bồ Đề Oai Đức Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Tâm Phật.
Nam mô Năng Tác Nhân Hàng Phục Oán Phật.
Nam mô Độ Thế Gian Phật.
Nam mô Cam Lồ Tinh Tú Phật.
Nam mô Thánh Đức Phật.
Nam mô Pháp Cao Phật.
Nam mô Đại Xưng Phật.
Nam mô An Ổn Tư Duy Phật.
Nam mô Bồ Đề Hoa Phật.
Nam mô Am Ma La Cúng Dường Phật.
Nam mô Thắng Thành Phật.
Nam mô Pháp Tinh Tú Phật.
Nam mô Đại Thắng Phật.
Nam mô Tùy Ý Quang Minh Phật.
Nam mô Hỏa Quang Minh Phật.
Nam mô Kiến Ái Phật.
Nam mô Quang Minh Ái Phật.
Nam mô Hỉ Thinh Phật.
Nam mô Công Đức Đức Phật.
Nam mô Kiết Khứ Phật.
Nam mô Vô Chướng Trí Phật.
Nam mô Đắc Oai Đức Phật.
Nam mô Nguyệt Tạng Phật.
Nam mô Phạm Quang Minh Phật.
Nam mô Lạc Quang Minh Phật.
Nam mô Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô Tịch Quang Minh Phật.
Nam mô Ly Dị Ý Phật.
Nam mô Quá Trí Phật.
Nam mô Thành Tựu Công Đức Phật
Nam mô Nghiêm Thân Phật.
Nam mô Vô Úy Ái Phật.
Nam mô Đáo Quang Minh Phật.
Nam mô Đại Thân Phật.
Nam mô Trí Trí Phật.
Nam mô Đại Tư Duy Phật.
Nam mô Lạc Nhãn Phật.
Nam mô Vô Chư Nhiệt Trí Phật.
Nam mô Bất Khiếp Nhược Trí Phật.
Nam mô Phổ Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Thiên Thành Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, bụng chẳng hiện, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn vị Phật.

Nam mô Vô Khiếp Thinh Phật.
Nam mô Hoa Nhựt Phật.
Nam mô Thiện Trụ Tâm Phật.
Nam mô Kê Đâu Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Cu Tô Ma Quang Phật.
Nam mô Pháp Phất Sa Phật.
Nam mô Nguyệt Hỉ Phật.
Nam mô Tịch Chiếu Phật.
Nam mô Bất Thố Hành Phật.
Nam mô Đại Tinh Tấn Phật.
Nam mô Nhơn Thinh Phật.
Nam mô Phổ Thinh Phật.
Nam mô Bồ Đề Nguyện Phật.
Nam mô Thiên Sắc Tư Duy Phật.
Nam mô Tuệ Lực Phật.
Nam mô Tam Mạn Đa Lô Giá Na Phật.
Nam mô Phạm Cúng Dường Phật.
Nam mô Xả Thí Oai Đức Phật.
Nam mô Thánh Phất Sa Phật.
Nam mô Hư Không Trí Phật.
Nam mô Năng Hàng Phục Phóng Dật Phật.
Nam mô Bất Khả Tỷ Tuệ Phật.
Nam mô Thắng Quân Đà La Phật.
Nam mô Hàng A Lê Phật.
Nam mô Ưng Ái Phật.
Nam mô Giới Cúng Dường Phật.
Nam mô Bình Đẳng Tâm Minh Phật.
Nam mô Tín Tâm Bất Khiếp Nhược Phật.
Nam mô Tinh Tấn Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Văn Trí Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Tư Duy Phật.
Nam mô Vô Úy Quang Minh Phật.
Nam mô Cam Lồ Thinh Phật.
Nam mô Danh Khứ Phật.
Nam mô Xả Tránh Phật.
Nam mô Hộ Căn Phật.
Nam mô Thiền Giải Thoát Phật.
Nam mô Đại Thù Đề Phật.
Nam mô Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Khả Quán Phật.
Nam mô Vô Lượng Trí Phật.
Nam mô Thiên Nhựt Oai Đức Phật.
Nam mô Xả Trọng Đam Phật.
Nam mô Xưng Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Đề Xa Văn Phật.
Nam mô Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Phật.
Nam mô Quảng Quang Phật.
Nam mô Tín Cam Lồ Phật.
Nam mô Diệu Nhãn Phật.
Nam mô Giải Thoát Hạnh Phật.
Nam mô Diệu Kiến Phật.
Nam mô Thắng Quang Phật.
Nam mô Đại Thinh Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Tụ Phật.
Nam mô Quang Minh Thật Kê Đâu Phật.
Nam mô Ứng Cúng Dường Phật.
Nam mô Cầu Na Đề Xà Tích Phật.
Nam mô Tín Tướng Phật.
Nam mô Đại Diệm Phật.
Nam mô A La Ha Tín Phật.
Nam mô Thiện Trụ Tư Duy Phật.
Nam mô Thiện Kiều Lương Phật.
Nam mô Trí Tác Phật.
Nam mô Phổ Bảo Phật.
Nam mô Nhựt Quang Phật.
Nam mô Thuyết Kiều Lương Phật
Nam mô Bà Tát Bà Cu Tha Phật.
Nam mô Tâm Hà Thân Phật.
Nam mô Thắng Thân Quang Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Thinh Phật.
Nam mô Tùy Ý Bố Thí Phật.
Nam mô Bảo Oai Đức Phật.
Nam mô Thiện Oai Đức Cúng Dường Phật.
Nam mô Thế Gian Quang Minh Phật.
Nam mô Thế Gian Khả Kỉnh Phật.
Nam mô Hạnh Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Ưng Nhãn Phật.
Nam mô Đại Bộ Phật.
Nam mô Vô Biên Sắc Phật.
Nam mô Trụ Trì Bát Nhã Phật.
Nam mô Chúng Kiều Lương Phật.
Nam mô Di Lưu Ba Bà Phật.
Nam mô An Ổn Ái Phật.
Nam mô Đề Bà Ma Hê Đa Phật.
Nam mô Tỳ Xà Hà Phật.
Nam mô La Đa Na Xà Hà Phật.
Nam mô Kiều Lương Phật.
Nam mô Hậu Phấn Tấn Phật.
Nam mô Quang Minh Oai Đức Phật.
Nam mô Từ Lực Phật.
Nam mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam mô Tịch Quang Phật.
Nam mô Ái Nhãn Phật.
Nam mô Thiên Sắc Phật.
Nam mô Lạc Pháp Phật.
Nam mô Đại Nguyệt Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Thinh Phật.
Nam mô Nhơn Phất Sa Phật.
Nam mô Bình Đẳng Kiến Phật.
Nam mô Đại Chiên Đà Phật.
Nam mô Phất Sa La Ta Phật.
Nam mô Thập Quang Phật.
Nam mô Chủng Chủng Quang Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, bụng nhỏ, con và chúng sinh nguyện  đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn một trăm vị Phật.

Nam mô Vân Thinh Phật.
Nam mô Long Đức Phật.
Nam mô Công Đức Bộ Phật.
Nam mô Tâm Công Đức Phật.
Nam mô Đại Thinh Phật.
Nam mô Liễu Thinh Phật.
Nam mô Đoạn Ác Đạo Phật.
Nam mô Thiên Phất Sa Phật.
Nam mô Thủy Nhãn Phật.
Nam mô Đại Đăng Phật.
Nam mô Ly Ám Phật.
Nam mô Kiên Cố Nhãn Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Hiền Phật.
Nam mô Thắng Nguyệt Phật.
Nam mô Ý Đức Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Thinh Phật.
Nam mô Diệu Ý Phật.
Nam mô Hiền Quang Phật.
Nam mô Kiên Cố Hoa Phật.
Nam mô Công Đức Thành Phật.
Nam mô Ý Thành Phật.
Nam mô Giải Thoát Thừa Phật.
Nam mô Hàng Phục Oán Phật.
Nam mô Quá Thiệt Phật.
Nam mô Quá Chư Phiền Não Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam mô Vô Cấu Tâm Phật.
Nam mô Hòa Hiệp Thinh Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Nhãn Phật.
Nam mô Thế Lực Phật.
Nam mô Diệu Quang Minh Phật.
Nam mô Tập Công Đức Phật.
Nam mô Khả Văn Thinh Phật.
Nam mô Đại Tư Duy Phật.
Nam mô Tín Thiên Phật.
Nam mô Tư Duy Cam Lồ Phật.
Nam mô Liễu Ý Phật
Nam mô Thắng Đăng Phật.
Nam mô Kiên Ý Phật.
Nam mô Lực Thế Phật.
Nam mô Hoa Nhãn Phật.
Nam mô Bồ Đề Quang Minh Phật.
Nam mô Tối Thắng Thinh Phật.
Nam mô Lục Thông Thinh Phật.
Nam mô Oai Đức Lực Phật.
Nam mô Nhơn Xưng Phật.
Nam mô Thắng Hoa Tập Phật.
Nam mô Đại Kế Phật.
Nam mô Bất Tùy Tha Phật.
Nam mô Bất Úy Hạnh Phật.
Nam mô Ly Nhứt Thiết Ưu Ám Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Tâm Dõng Mãnh Phật.
Nam mô Giải Thoát Tuệ Phật.
Nam mô Ly Ác Đạo Phật.
Nam mô Diêm Phù Đăng Phật.
Nam mô Thắng Cúng Dường Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam mô Thắng Oai Đức Sắc Phật.
Nam mô Tín Chúng Sanh Phật.
Nam mô Khoái Cung Kỉnh Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Thắng Cúng Dường Phật.
Nam mô Chủng Chủng Sắc Hoa Phật.
Nam mô Nhơn Ba Đầu Ma Phật.
Nam mô Thiện Hương Phật.
Nam mô Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Hư Không Kiếp Phật.
Nam mô Nguyệt Hiền Phật.
Nam mô Kiên Cố Phật.
Nam mô Diệu Lực Phật.
Nam mô Thắng Nhân Đà La Trí Phật.
Nam mô Thắng Thân Phật.
Nam mô Ái Tư Duy Phật.
Nam mô Thắng Hương Phật.
Nam mô Vô Tránh Hành Phật.
Nam mô Công Đức Xá Phật.
Nam mô Đại Tinh Tấn Tư Duy Phật.
Nam mô Đại Quang Minh Phật.
Nam mô Nhiếp Thọ Thí Phật.
Nam mô Tu Hành Thâm Tư Duy Phật.
Nam mô Hương Hỉ Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô Chủng Chủng Trí Phật.
Nam mô Tư Duy Diệu Trí Phật.
Nam mô Công Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Tăng Thượng Hạnh Phật.
Nam mô Trí Hạnh Phật.
Nam mô Công Đức Sơn Phật.
Nam mô Thinh Mãn Thập Phương Phật.
Nam mô Nhiếp Thọ Trạch Phật.
Nam mô Tín Diệu Phật.
Nam mô Nguyệt Kiến Phật.
Nam mô Công Đức Tụ Phật.
Nam mô Pháp Lực Phật.
Nam mô Quá Nhứt Thiết Nghi Phật.
Nam mô Xưng Vương Phật.
Nam mô Hộ Chư Căn Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân chẳng nghiêng động, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn hai trăm vị Phật.

Nam mô Thắng Ý Phật.
Nam mô Cam Lồ Quang Phật.
Nam mô Tư Duy Cam Lồ Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam mô Ái Kế Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Sắc Phật.
Nam mô Phổ Tín Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Kim Cang Bộ Phật.
Nam mô Hiền Tác Phật.
Nam mô Công Đức Báo Quang Minh Phật.(*)
Nam mô Tinh Tấn Lực Khởi Phật.
Nam mô Thiện Thanh Tịnh Quang Minh Phật.
Nam mô Đắc Thoát Nhứt Thiết Phược Phật.
Nam mô Vô Cấu Ba Đầu Ma Tạng Thắng Phật.
Nam mô Đắc Vô Ngại Giải Thoát Phật.
Nam mô Thập Phương Xưng Thinh Vô Úy Phật.
Nam mô Phá Nhứt Thiết Ám Khởi Phật.
Nam mô Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Đại Diệm Tích Phật.
Nam mô Vô Biên Hạnh Công Đức Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Pháp Quang Minh Phật.
Nam mô Hoan Hỉ Vương Phật.
Nam mô Năng Tác Nhứt Thiết Chúng Sanh Quang Minh Phá Ám Thắng Phật.
Nam mô Khởi Phổ Quang Minh Tu Hành Vô Biên Nguyệt Xưng Vương Phật.
 Nam mô Phổ Nguyện Mãn Túc Bất Khiếp Nhược Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Kiến Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Cấu Quang Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Công Đức Tạng Sơn Phá Kim Cang Phật.
Nam mô Long Vương Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Bảo Tinh Tấn Nhựt Nguyệt Ma Ni Trang Nghiêm Oai Đức Thinh Vương Phật.
Nam mô Hống Thinh Diệu Thinh Phật
Nam mô Thiện Trụ Trì Địa Phật.
Nam mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Dược Vương Thọ Đề Phật.
Nam mô Di Lưu Tràng Phật.
Nam mô Đại Sơn Phật.
Nam mô Di Lưu Quang Minh Phật.
Nam mô Diệu Thinh Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Trụ Phật.
Nam mô Xưng Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Tràng Phật.
Nam mô Đại Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Kê Đâu Phật.
Nam mô Tịnh Vương Phật.
Nam mô Đại Diệm Tụ Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Vương Thinh Phật.
Nam mô Nan Thắng Phật.
Nam mô Nhựt Sanh Phật.
Nam mô La Võng Quang Minh Phật.
Nam mô Chiếu Quang Minh Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Xưng Phật.
Nam mô Xưng Quang Minh Phật.
Nam mô Pháp Phật.
Nam mô Pháp Trụ Trì Phật.
Nam mô Pháp Tràng Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Hương Thắng Phật.
Nam mô Hương Quang Phật.
Nam mô Đại Tích Phật.
Nam mô Bảo Chủng Chủng Hoa Phu thân Phật.
Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.
Nam mô Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật.
Nam mô Tu Di Kiếp Phật.
Nam mô Trí Đăng Phật.
Nam mô Đại Quang Minh Chiếu Phật.
Nam mô Nan Phục Phật.
Nam mô Chiếu Phật.
Nam mô Cần Kê Đâu Tràng Phật.
Nam mô Oai Đức Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Giác Vương Phật.
Nam mô Bảo Tạng Phật.
Nam mô Đại Hải Phật.
Nam mô Thập Lực Tăng Thượng Tự Tại Phật.
Nam mô Duy Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Vô Biên Bảo Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Vô Tướng Thinh Phật.
Nam mô Quá Cảnh Giới Bộ Phật.
Nam mô Tu Di Sơn Tụ Phật.
Nam mô Hư Không Nhãn Phật.
Nam mô Hư Không Tịch Phật.
Nam mô Xưng Lực Vương Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Ly Chư Nhiễm Phật.
Nam mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Viễn Ly Chư Úy Kinh Bố Mao Thụ Phật.
Nam mô Trí Tích Phật.
Nam mô Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Phục Nhãn Phật.
Nam mô Bảo Lai Phật.
Nam mô Hương Thủ Phật.
Nam mô Thắng Chúng Phật.
Nam mô Duy Cái Phật.
Nam mô Vô Chướng Nhãn Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân gìn nặng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn ba trăm vị Phật.

Nam mô Chiên Đàn Khứ Phật.
Nam mô Trí Hoa Bảo Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Hiền Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô Năng Nhứt Thiết Úy Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Di Lưu Tạng Phật.
Nam mô Pháp Tác Phật.
Nam mô Thập Thượng Quang Minh Phật.
Nam mô Thiên Thượng Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Thắng Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Ngại Thinh Phật.
Nam mô La Võng Quang Minh Phật.
Nam mô Chủng Chủng Bảo Trí Phật.
Nam mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Ưu Ba La Thắng Phật.
Nam mô Trụ Trí Thắng Phật.
Nam mô Thắng Năng Thánh Phật.
Nam mô Trí Xưng Phật.
Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Bảo Ta La Phật.
Nam mô Đại Tướng Phật.
Nam mô Bảo Man Phật.
Nam mô Bất Không Danh Xưng Phật.
Nam mô Thắng Thành Tựu Công Đức Phật.
Nam mô Xưng Vương Phật
Nam mô Bất Không Bộ Phật.
Nam mô Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Thinh Phật.
Nam mô Xưng Lực Vương Phật.
Nam mô Bảo Vương Phật.
Nam mô Tu Di Tăng Trưởng Thắng Vương Phật.
Nam mô Bảo thắng Công Đức Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Bảo Khởi Phật.
Nam mô Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Thập Phương Xưng Phát Khởi Phật.
Nam mô Phổ Hộ Tăng Thượng Vân Thinh Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Thành Phật.
Nam mô Vô Biên Luân Phấn Tấn Phật.
Nam mô Chúng Thượng Thủ Phật.
Nam mô Hoa Thắng Vương Phật.
Nam mô Bảo Tượng Phật.
Nam mô Bất Không Danh Xưng Phật.
Nam mô Ưu Ba La Năng Thánh Phật.
Nam mô Phát Khởi Vô Biên Tinh Tấn Công Đức Phật.
Nam mô Phát Tâm Trang Nghiêm Nhứt Thiết Chúng Sanh Phật.
Nam mô Cái Hạnh Phật.
Nam mô Quang Minh Luân Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Công Đức Đáo Bỉ Ngạn Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Tác Phật.
Nam mô Năng Tác Quang Minh Phật.
Nam mô Đắc Công Đức Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thượng Thắng Phật.
Nam mô Bảo Tác Phật.
Nam mô Vô Biên Nguyện Phật.
Nam mô Vô Biên Công Đức Vương Trụ Phật.
Nam mô Bảo Tụ Phật.
Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Tích Phật.
Nam mô Tối Thượng Phật.
Nam mô Tu Hành Vô Biên Công Đức Phật.
Nam mô Quán Thinh Phật.
Nam mô Tu Di Sơn Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.
Nam mô Diệu Khứ Phật.
Nam mô Bảo Hoa Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Vô Biên Phấn Tấn Phật.
Nam mô Pháp Khởi Nhứt Thiết Chúng Sanh Tín Phật.
Nam mô Bảo Cái Khởi Phật.
Nam mô Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Bất Khả Hoa Phật.
Nam mô Bảo Cảnh Giới Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Phật.
Nam mô Thập Phương Xưng Danh Phật.
Nam mô Ca Lăng Dà Vương Phật.
Nam mô Nhựt Luân Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Bảo Thượng Phật.
Nam mô Trí Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Công Đức Vương Trụ Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Trí Tích Phật.
Nam mô Phát Khởi Vô Thí Dụ Tướng Phật.
Nam mô Tích Quang Minh Luân Oai Đức Phật.
Nam mô Nhân Ý Phật.
Nam mô Na La Diên Phật.
Nam mô Vô Cấu Kê Đâu Phật.
Nam mô Nguyệt Tích Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Ý Phật.
Nam mô An Ổn Phật.
Nam mô Phát Khởi Thiện Tư Duy Phật.
Nam mô Năng Phá Chư Oán Phật.
Nam mô Ưu Ba La Công Đức Phật.
Nam mô Tích Lực Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Vân Hương Di Lưu Phật.
Nam mô Chủng Chủng Sác Hoa Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân Ngài lớn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Năng Chuyển Năng Trụ Phật.
Nam mô Thắng Hương Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Hương Sơn Phật.
Nam mô Tín Nhứt Thiết Chúng Sanh Tâm Trí Kiến Phật.
Nam mô Vô Tướng Thinh Phật.
Nam mô Trí Công Đức Tích Phật.
Nam mô Vô Chướng Thinh Phật.
Nam mô Nhứt Cái Tạng Phật.
Nam mô Bất Động Thế Phật.
Nam mô Ca Diếp Phật.
Nam mô Quán Kiến Nhứt Thiết Cảnh Giới Phật.
Nam mô Thượng Thủ Phật.
Nam mô Thành Nghĩa Phật.
Nam mô Thành Thắng Phật.
Nam mô Xưng Phật.
Nam mô Ly Nhứt Thiết Nghi Phật
Nam mô Trí Đức Phật.
Nam mô Công Đức Thừa Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Kê Đâu Phật.
Nam mô Chiên Đàn Phật.
Nam mô La Võng Quang Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Giải Thoát Tinh Tấn Nhựt Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Thật Thể Thắng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Pháp Vô Oán Phật.
Nam mô Phát Nhứt Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Tuyệt Tu Hành Phật.
Nam mô Vô Biên Phấn Tấn Phật.
Nam mô Kiến Nhứt Thiết Pháp Phật.
Nam mô Kiến Nhứt Thiết Pháp Bình Đẳng Phật.
Nam mô Thành Tựu Vô Biên Công Đức Phật.
Nam mô Trí Cao Quang Minh Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thượng Phật.
Nam mô Thập Phương Thượng Phật.
Nam mô Hoa Thành Công Đức Phật.
Nam mô Kiên Cố Chúng Sanh Phật.
Nam mô Trí Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Chúng Phật.
Nam mô Ly Tạng Phật.
Nam mô Minh Vương Phật.
Nam mô Bất Phân Biệt Tu Hành Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Xưng Phật.
Nam mô Chiên Đàn Ốc Thắng Phật.
Nam mô Vô Tỷ Trí Hoa Thành Phật.
Nam mô Thiện Trụ Ta La Vương Phật.
Nam mô Thắng Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Tu Di Tụ Phật.
Nam mô Xưng Danh Phật.
Nam mô Quá Thập Phương Xưng Phật.
Nam mô Xưng Danh Thân Phật.
Nam mô Xưng Kiên Cố Phật.
Nam mô Ly Ưu Não Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Vương Công Đức Phật.
Nam mô Tán Hoa Kê Đâu Phật.
Nam mô Phổ Phóng Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Ba Na Đà Nhãn Phật.
Nam mô Phóng Diệm Phật.
Nam mô Thập Phương Xưng Danh Phật.
Nam mô Quang Minh Di Lưu Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Nhiên Thi Khí Phật.
Nam mô Tam Giới Cảnh Giới Thế Phật.
Nam mô Quang Minh Luân Phật.
Nam mô Hư Không Tịch Cảnh Giới Phật.
Nam mô Tận Cảnh Giới Phật.
Nam mô Diệu Bảo Thinh Phật.
Nam mô Phổ Cảnh Giới Phật.
Nam mô Trí Xưng Phật.
Nam mô Quang Minh Luân Cảnh Giới Thắng Vương Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Thành Tựu Phật Bảo Công Đức Phật.
Nam mô Khởi Trí Công Đức Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Công Đức Phật.
Nam mô Phật Cảnh Giới Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Khởi Trí Quang Minh Oai Đức Tích Tụ Phật.
Nam mô Thành Tựu Ba Đầu Ma Vương Phật.
Nam mô Đệ Nhứt Cảnh Giới Pháp Phật.
Nam mô Bán Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô Thành Tựu Ba Đầu Ma Công Đức Phật.
Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật.
Nam mô Bảo Sơn Phật.
Nam mô Hiệt Tuệ Hạnh Phật.
Nam mô Năng Tác Vô Úy Phật.
Nam mô Vô Biên Công Đức Thắng Phật.
Nam mô Quang Minh Kê Đâu Phật.
Nam mô Tác Vô Biên Công Đức Phật.
Nam mô Thành Tựu Nhứt Thiết Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Trụ Trì Cự Phật.
Nam mô Thắng Địch Đối Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Sơn Phật.
Nam mô Hư Không Chuyển Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Thinh Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam mô Bảo Di Lưu Phật.
Nam mô Chủng Bảo Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân Ngài cao, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn năm trăm vị Phật.

Nam mô Câu Tu Ma Xu Phật.
Nam mô Thượng Thủ Phật.
Nam mô Vô Cấu Ly Cấu Phát Tu Hành Quang Minh Phật.
Nam mô Kim Sắc Hoa Phật.
Nam mô Bảo Quật Phật.
Nam mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Thành Tựu Hoa Phật.
Nam mô Hoa Cái Phật.
Nam mô Bất không Phát Tu Hành Phật.
Nam mô Thắng Lực Vương Phật.
Nam mô Tịnh Thắng Vương Phật
Nam mô Vô Biên Thượng Thủ Phật.
Nam mô Vô Chướng Nhãn Phật.
Nam mô Phá Chư Thú Phật.
Nam mô Ly Nghi Phật.
Nam mô Vô Tướng Thinh Phật.
Nam mô Tất Cánh Thành Tựu Vô Biên Công Đức Phật.
Nam mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Bảo Diệu Phật.
Nam mô Tam Thế Vô Ngại Phát Tu Hành Phật.
Nam mô Vô Biên Chiếu Phật.
Nam mô Bảo Di Lưu Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Thắng Vương Phật.
Nam mô Thành Tựu Trí Đức Phật.
Nam mô Cự Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Vô Thượng Quang Minh Phật.
Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Phất Sa Phật.
Nam mô Phạm Thinh Phật.
Nam mô Công Đức Luân Phật.
Nam mô Thập Phương Đăng Phật.
Nam mô Phật Hoa Thành Tựu Đức Phật.
Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Hoa Tu Phật.
Nam mô Bảo Tích Phật.
Nam mô Kiến Chủng Chủng Phật.
Nam mô Dược Vương Phật.
Nam mô Tối Thượng Phật.
Nam mô Hiền Thánh Phật.
Nam mô Hương Diệu Phật.
Nam mô Hương Thắng Kê Đâu Phật.
Nam mô Chiên Đàn Ốc Phật.
Nam mô Hương Kê Đâu Phật.
Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Quá Thập Quang Phật.
Nam mô Phật Ba Đầu Ma Diệu Phật.
Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.
Nam mô Kinh Bố Ba Đầu Ma Thành Tựu Thắng Vương Phật.
Nam mô Bảo La Võng Phật.
Nam mô Thiện Trụ Vương Phật.
Nam mô Tối Thắng Hương Vương Phật.
Nam mô Năng Dữ Nhứt Thiết Lạc Phật.
Nam mô Năng Hiện Nhứt Thiết Niệm Phật.
Nam mô Bất Không Danh Xưng Phật.
Nam mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô An Ổn Dữ Nhứt Thiết Chúng Sanh Lạc Phật.
Nam mô Vô Biên Hư Không Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam mô Thiện Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Hư Không Kê Đâu Phật.
Nam mô Phổ Hoa Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Khả Lạc Thắng Phật.
Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Như Lai Phật.
Nam mô Tịnh Nhãn Phật.
Nam mô Cao Sơn Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.
Nam mô Khả Nghệ Phật.
Nam mô Vô Biên Vô Tế Chư Sơn Phật.
Nam mô Nguyệt Luân Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam mô Tối Thắng Di Lưu Phật.
Nam mô Lạc Thành Tựu Đức Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Chư Di Lưu Phật.
Nam mô An Lạc Đức Phật.
Nam mô Phạm Đức Phật.
Nam mô Vô Ngại Tự Tại Phật.
Nam mô Tác Vô Biên Công Đức Phật.
Nam mô Oai Đức Vương Phật.
Nam mô Phạm Thắng Phật.
Nam mô Thiện Tư Duy Thành Tựu Chư Nguyện Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Luân Vương Phật.
Nam mô Trí Cao Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Tiên Phật.
Nam mô Trí Tích Phật.
Nam mô Tác Phương Phật.
Nam mô Năng Nhẫn Phật.
Nam mô Ly Chư Hữu Phật.
Nam mô Trí Hộ Phật.
Nam mô Diệu Công Đức Phật.
Nam mô Tùy Chúng Sanh Tâm Hiện Cảnh Giới Phật.
Nam mô Kính Phật.
Nam mô Vô Biên Bảo Phật.
Nam mô Ly Nhứt Thiết Thọ Cảnh Giới Vô Úy Phật.
Nam mô Vô Ngại Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Ngại Chiếu Phật.
Nam mô Niệm Nhứt Thiết Phật Cảnh Giới Phật.
Nam mô Năng Hiện Nhứt Thiết Phật Tượng Phật.
Nam mô Vô Tướng Thể Phật.
Nam mô Hóa Thinh Phật.
Nam mô Hóa Thinh Thiện Thinh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tay chân mềm sạch láng nhuận, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Bảo Thành Tựu Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Hải Di Lưu Phật.
Nam mô Vô Cấu Ý Phật.
Nam mô Trí Hoa Thành Tựu Phật.
Nam mô Cao Oai Đức Sơn Phật
Nam mô Tịch Phật.
Nam mô Ly Hận Phật.
Nam mô Đoạn Nhứt Thiết Chư Đạo Phật.
Nam mô Thành Tựu Bất Khả Lượng Công Đức Phật.
Nam mô Lạc Thành Tựu Thắng Cảnh Giới Phật.
Nam mô Cầu Vô Úy Hương Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Vân Diệu Cổ Thinh Phật.
Nam mô Thành Tựu Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Vô Biên Thế Lực Bộ Phật.
Nam mô Tu Di Sơn Kiên Phật.
Nam mô Thắng Hương Tu Di Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Phổ Kiến Phật.
Nam mô Đắc Vô Úy Phật.
Nam mô Nguyệt Đăng Phật.
Nam mô Hỏa Đăng Phật.
Nam mô Thế Đăng Phật.
Nam mô Cao Tu Phật.
Nam mô Kim Cang Sanh Phật.
Nam mô Trí Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Trí Lực Xưng Phật.
Nam mô Vô Úy Thượng Phật.
Nam mô Công Đức Vương Phật.
Nam mô Ba Bà Ta Phật.
Nam mô Thiện Căn Phật.
Nam mô Diệu Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bảo Cái Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Bất Không Xưng Phật.
Nam mô Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Chủng Chủng Hoa Phật.
Nam mô Vô Úy Vương Phật.
Nam mô Thường Yểm Hương Phật.
Nam mô Diệu Dược Thọ Vương Phật.
Nam mô Thường Cầu An Lạc Phật.
Nam mô Vô Biên Ý Hạnh Phật.
Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Vô Biên Mục Phật.
Nam mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật.
Nam mô Thinh Sắc Cảnh Giới Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Hương Thượng Thắng Phật.
Nam mô Hư Không Thắng Phật.
Nam mô Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Hiện Chư Phương Phật.
Nam mô Diệu Di Lưu Phật.
Nam mô Vô Chướng Nhãn Phật.
Nam mô Ta Dà La Phật.
Nam mô Đình Liệu Phật.
Nam mô Nhiên Kê Đâu Phật.
Nam mô Vô Cấu Nguyệt Oai Đức Quang Phật.
Nam mô Trí Sơn Phật.
Nam mô Xưng Lực Vương Phật.
Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Trí Kiến Phật.
Nam mô Ba Đầu Thắng Thành Tựu Phật.
Nam mô Bảo Hỏa Phật.
Nam mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.
Nam mô Đoạn Chư Nghi Phật.
Nam mô Lĩnh Thắng Chúng Phật.
Nam mô Kê Đâu Vương Phật.
Nam mô Hoa Thắng Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Chiếu Ba Đầu Ma Quang Minh Phật.
Nam mô Phương Vương Pháp Kê Đâu Phật.
Nam mô Vô Biên Bộ Phật.
Nam mô Ta Dà La Sơn Phật.
Nam mô A Mô Hà Kiến Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.
Nam mô Vô Biên Công Đức Xưng Quang Minh Phật.
Nam mô Thế Gian Niết Bàn Vô Sai Biệt Tu Hành Phật.
Nam mô Vô Biên Chiếu Phật.
Nam mô Thiện Nhãn Phật.
Nam mô Nhứt Cái tạng Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
 Nam mô Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Phát Tu Hành Phật.
Nam mô Vô Biên Hoa Phật.
Nam mô Vô Biên Tịnh Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Vô Biên Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Chiếu Phật.
Nam mô Diệu Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.
Nam mô Vô Biên Bộ Phật.
Nam mô Đảng Cái Hạnh Phật.
Nam mô Bảo Cái Hạnh Phật.
Nam mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Cái Tinh Tú Phật.
Nam mô Quang Minh Luân Phật.
Nam mô Quang Minh Vương Phật.
Nam mô Thắng Quang Minh Công Đức Phật
Nam mô Bất Khả Lượng Quang Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, ánh sáng thân chiếu bốn phía, con và  chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Thắng Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Cảnh Giới Bộ Phật.
Nam mô Vô Ngại Thinh Hống Phật.
Nam mô Đại Vân Quang Phật.
Nam mô Xà Lê Ni Sơn Phật.
Nam mô Phật Hoa Quang Minh Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Sơn Vương Phật.
Nam mô Tinh Tú Thượng Thủ Phật.
Nam mô Phóng Quang Minh Phật.
Nam mô Tam Châu Đơn Na Kiên Phật.
Nam mô Bất Không Kiến Phật.
Nam mô Đảnh Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Ba Đầu Đảnh Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Vô Si Phật.
Nam mô Năng Độ Phật.
Nam mô Vô Mê Bộ Phật.
Nam mô Ly Ngu Cảnh Giới Phật.
Nam mô Vô Ám Quang Minh Phật.
Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Bảo Ta La Phật.
Nam mô Nhứt Cái Phật.
Nam mô Cái Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Bảo Tụ Phật.
Nam mô Chiên Đàn Tụ Hương Phật.
Nam mô Chiên Đàn Ốc Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam mô Quang Luân Phật.
Nam mô Sơn Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Minh Phật.
Nam mô Thiện Minh Phật.
Nam mô Bảo Thành Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Công Đức Thắng Phật.
Nam mô Thành Tựu Phật Hoa Công Đức Phật.
Nam mô Thiện Trụ Ý Phật.
Nam mô Vô Biên Phương Tiện Phật.
Nam mô Bất Không Công Đức Phật.
Nam mô Bảo Thế Phật.
Nam mô Vô Biên Tu Hành Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Vô Biên Công Đức Phật.
Nam mô Hư Không Luân Quang Phật.
Nam mô Vô Tướng Thinh Phật.
Nam mô Dược Vương Phật.
Nam mô Bất Khiếp Nhược Phật.
Nam mô Ly Chư Úy Mao Thụ Phật.
Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.
Nam mô Quán Trí Khởi Hoa Phật.
Nam mô Hư Không Tịch Phật.
Nam mô Hư Không Thinh Phật.
Nam mô Hư Không Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Đại Nhãn Phật.
Nam mô Thắng Công Đức Phật.
Nam mô Thành Phật.
Nam mô Phật Ba Đầu Ma Đức Phật.
Nam mô Thành Công Đức Phật.
Nam mô Sư Tử Thắng Phật.
Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam mô Sư Tử Hộ Phật.
Nam mô Thiện Trụ Vương Phật.
Nam mô Phạm Sơn Phật.
Nam mô Tịnh Mục Phật.
Nam mô Bất Không Tích Bộ Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô Hương Đức Phật.
Nam mô Hương Di Lưu Phật.
Nam mô Vô Biên Nhãn Phật.
Nam mô Tài Ốc Phật.
Nam mô Hương Sơn Phật.
Nam mô Bảo Sư Tử Phật.
Nam mô Kiên Cố Chúng Sanh Phật.
Nam mô Diệu Thắng Trụ Vương Phật.
Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Thắng Vương Phật.
Nam mô Thắng Tinh Tấn Vương Phật.
Nam mô Vô Nghi Phật.
Nam mô Thiện Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Năng Tác Quang Minh Phật.
Nam mô Quang Minh Sơn Phật.
Nam mô Quang Minh Luân Phật.
Nam mô Diệu Cái Phật.
Nam mô Hương Cái Phật.
Nam mô Bảo Cái Phật.
Nam mô Hương Khứ Cái Phật.
Nam mô Chiên Đàn Thắng Phật.
Nam mô Tu Di Sơn Tích Tụ Phật.
Nam mô Chủng Chủng Bảo Quang Minh Phật.
Nam mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Tịnh Thắng Phật.
Nam mô Tịnh Nhãn Phật.
Nam mô Bất Nhược Phật.
Nam mô Bảo Thắng Phật.
Nam mô Thi La Vương Phật
Nam mô Phát Tu Hành Chuyển Nữ Căn Phật.
Nam mô Phát Vô Biên Tu Hành Phật.
Nam mô Tối Diệu Quang Phật.
Nam mô Xà Lê Ni Quang Minh Sơn Phật.
Nam mô Nhân Vương Phật.
Nam mô Phạm Thắng Phật.
Nam mô Xưng Thân Phật.
Nam mô Hoa Sơn Phật.
Nam mô Chuyển Thai Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, ánh sáng chiếu thân mà đi, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn tám trăm vị Phật.

Nam mô Chuyển Nạn Phật.
Nam mô Đoạn Chư Niệm Phật.
Nam mô Phát Khởi Chư Niệm Phật.
Nam mô Thường Tu Hạnh Phật.
Nam mô Thiện Trụ Phật.
Nam mô Nhứt Tạng Phật.
Nam mô Nhứt Sơn Phật.
Nam mô Vô Biên Thân Phật.
Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.
Nam mô Quang Minh Luân Phật.
Nam mô Vô Biên Công Đức Vương Quang Phật.
Nam mô Hàng Phục Nhứt Thiết Chư Oán Phật.
Nam mô Quá Nhứt Thiết Ma Cảnh Giới Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Hoa Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Hương Phật.
Nam mô Bất Khả Thinh Phật.
Nam mô Quang Minh Đảnh Phật.
Nam mô Quang Minh Thắng Phật.
Nam mô Bất Ly Nhị Phật.
Nam mô Luân Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Phật Hoa Quang Minh Phật.
Nam mô Bất Khả Lượng Thinh Phật.
Nam mô Quang Minh Sơn Phật.
Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Nhựt Diện Phật.
Nam mô Thiện Mục Phật.
Nam mô Hư Không Phật.
Nam mô Bảo Hoa Phật.
Nam mô Bảo Thành Phật.
Nam mô Nguyệt Hoa Phật.
Nam mô Phát Chư Hạnh Phật.
Nam mô Đoạn Chư Thế Gian Phật.
Nam mô Vô Biên Lạc Thuyết Phật.
Nam mô Ly Chư Cạnh Úy Phật.
Nam mô Lạc Thuyết Nhứt Thiết Cảnh Giới Phật.
Nam mô Phổ Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Hương Quang Phật.
Nam mô Hương Di Lưu Phật.
Nam mô Hương Thắng Phật.
Nam mô Hương Tượng Phật.
Nam mô Hương Lâm Phật.
Nam mô Hương Vương Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Vương Phật.
Nam mô Phật Cảnh Giới Phật.
Nam mô Tối Diệu Phật.
Nam mô Diệu Thắng Phật.
Nam mô Tán Hoa Phật.
Nam mô Hoa Cái Man Phật.
Nam mô Hoa Ốc Phật.
Nam mô Kim Sắc Hoa Phật.
Nam mô Hương Hoa Phật.
Nam mô Di Lưu Vương Phật.
Nam mô Đạo Sư Phật.
Nam mô Thắng Chư Chúng Sanh Phật.
Nam mô Đoạn A Xoa Na Phật.
Nam mô Phát Thiện Hạnh Phật.
Nam mô Thiện Hoa Phật.
Nam mô Vô Biên Hương Phật.
Nam mô Phổ Tán Hương Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Tán Hương Phật.
Nam mô Phổ Tán Quang Phật.
Nam mô Phổ Tán Ba Đầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Bảo Xà Lê Ni Thủ Phật.
Nam mô Khởi Vương Phật.
Nam mô Phổ Phật Quốc Độ Nhứt Cái Phật.
Nam mô Thiện Trụ Vương Phật.
Nam mô Diệu Hương Phật.
Nam mô Vô Biên Trí Cảnh Giới Phật.
Nam mô Bất Không Phát Phật.
Nam mô Bất Không Kiến Phật.
Nam mô Vô Chướng Mục Phật.
Nam mô Bất Động Phật.
Nam mô Phát Sanh Bồ Đề Tâm Phật.
Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Nam mô Hữu Đăng Phật.
Nam mô Phổ Chiếu Phật.
Nam mô Quang Minh Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Phật Quốc Độ Phật.
Nam mô Bất Đoạn Từ Nhứt Thiết Chúng Sanh Lạc Thuyết Phật.
Nam mô Vô Cấu Bộ Phật.
Nam mô Vô Tích Bộ Phật.
Nam mô Ly Nhứt Thiết Ưu Phật.
Nam mô Năng Ly Nhứt thiết Chúng Sanh Hữu Phật.
Nam mô Lạc Tu Hành Thắng Phật.
Nam mô Vô Úy Vương Phật.
Nam mô Thắng Sơn Phật.
Nam mô Hương Diện Phật.
Nam mô Cu Lân Phật.
Nam mô Đại Lực Thắng Phật.
Nam mô Bảo Ưu Ba La Thắng Phật.
Nam mô Câu Mâu Đầu Thành Phật.
Nam mô Đại Giác Phật.
Nam mô Cao Thinh Nhãn Phật.
Nam mô Thượng Thủ Phật.
Nam mô Hoa Thành Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam mô Nguyệt Xuất Quang Phật.
Nam mô Thập Phương Xung Phật.
Nam mô Đa La Ca Vương Tăng Thượng Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, đồng xem chúng sanh, con và chúngsinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây chín ngàn chín trăm vị Phật.

Nam mô Tối Thắng Hương Sơn Phật.
Nam mô Vô Úy Phật.
Nam mô Thành Tựu Vô Úy Đức Phật.
Nam mô Thành Tựu Kiến Biên Nguyện Công Đức Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Hoa Vương Phật.
Nam mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.
Nam mô Tăng Thượng Hộ Quang Phật.
Nam mô Kinh Bố Ba Đầu Ma Thắng Vương Phật.
Nam mô Bất Dị Tâm Thành Tựu Thắng Phật.
Nam mô Nhứt Thiết Thượng Phật.
Nam mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.
Nam mô Vô Tướng Thinh Hống Phật.
Nam mô Bảo Khởi Công Đức Phật.
Nam mô Phạm Thắng Phật.
Nam mô Vô Chướng Ngại Hương Thủ Phật.
Nam mô Di Lưu Sơn Quang Minh Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Quang Phật.
Nam mô Năng Tác Xưng Danh Phật.
Nam mô Xưng Thân Phật.
Nam mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Quá Khứ Như Thị Đẳng Vô Lượng Vô Biên Phật.
Nam mô Hiện Tại Tích Tụ Vô Úy Phật.
Nam mô Bảo Công Đức Quang Minh Phật.
Nam mô Phổ Hộ Phật.
Nam mô Bảo Quang Chiếu Phật.
Nam mô Nguyệt Trang Nghiêm Bảo Quang Minh Trí Oai Đức Thinh  Vương Phật.
Nam mô Cu Tô Ma Thọ Đề Bất Mậu Vương Thông Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Nguyệt Luân Phật.
Nam mô Tịch Tịnh Nguyệt Thinh Phật.
Nam mô A Tăng Kỳ Trụ Công Đức Tinh Tấn Thắng Phật.
Nam mô Thiện Danh Xưng Thắng Phật.
Nam mô Nhân Đà La Kê Đâu Tràng Tinh Tú Vương Phật.
Nam mô Phổ Quang Minh Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam mô Hàng Phục Địch Đối Bộ Phật.
Nam mô Phổ Công Đức Quang Minh Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam mô Vô Ngại Dược Vương Thọ Thắng Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Bộ Phật.
Nam mô Bảo Ba Đầu Ma Thiện Trụ Ta La Vương Phật.
Nam mô Sư Tử Phật.
Nam mô Bạch Quang Phật.
Nam mô Hỏa Quang Phật.
Nam mô Vô Biên Quang Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Vương Phật.
Nam mô A Ngẫu Đa La Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.
Nam mô Thiện Hoa Phật.
Nam mô Bảo Tâm Phật.
Nam mô Vô Ngại Quang Phật.
Nam mô Sơn Tràng Phật.
Nam mô Bảo Tràng Phật.
Nam mô Bảo Diệm Phật.
Nam mô Hỏa Diệm Phật.
Nam mô Hỏa Diệm Tụ Phật.
Nam mô Chiên Đàn Hương Phật.
Nam mô Thiện Lợi Quang Phật.
Nam mô Ba Đầu Ma Phu Thân Phật.
Nam mô Y Chỉ Vô Biên Công Đức Phật.
Nam mô Thật Thể Pháp Quyết Định Thinh Vương Phật.
Nam mô A Tăng Kỳ Tinh Tấn Tụ Tập Thắng Phật.
Nam mô Trí Thông Phật.
Nam mô Di Lưu Sơn Tích Phật.
Nam mô Nhiên Đăng Phật.
Nam mô Đại Oai Đức Lực Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Phật.
Nam mô Chiên Đàn Phật.
Nam mô Tu Di Kiếp Phật.
Nam mô Nguyệt Sắc Phật.
Nam mô Bất Nhiễm Phật.
Nam mô Hàng Phục Long Phật.
Nam mô Long Thiên Phật.
Nam mô Kim Sắc Kính tượng Phật.
Nam mô Sơn Thinh Tự Tại Vương Phật.
Nam mô Sơn Tích Phật.
Nam mô Tu Di Tạng Phật.
Nam mô Cúng Dường Quang Phật.
Nam mô Thắng Giác Phật.
Nam mô Địa Sơn Phật.
Nam mô Lưu Ly Hoa Phật.
Nam mô Diệu Lưu Ly Kim Hình Tượng Phật.
Nam mô Hàng Phục Nguyệt Phật.
Nam mô Nhựt Thinh Phật.
Nam mô Tán Hoa Trang Nghiêm Phật.
Nam mô Hải Sơn Trí Phấn Tấn Thông Phật.
Nam mô Thủy Quang Phật.
Nam mô Đại Hương Kính Tượng Phật.
Nam mô Bất Động Sơn Phật.
Nam mô Bảo Tập Phật.
Nam mô Thắng Sơn Phật.
Nam mô Dõng Mãnh Sơn Phật.
Nam mô Đa Công Đức Pháp Trụ Trì Đắc Thông Phật.
Nam mô Nhựt Nguyệt Lưu Ly Quang Phật.
Nam mô Thắng Lưu Ly Quang Phật.
Nam mô Tâm Gian Trí Đa Câu Tô Ma Thắng Phật.
Nam mô Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Nhựt Quang Phật.
Nam mô Tán Hoa Vương Câu Tô Ma Thông Phật.
Nam mô Chiên Đàn Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Phá Vô Minh Ám Phật.
Nam mô Phổ Cái Ba Bà La Phật.
Nam mô Tinh Tú Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, chẳng khinh chúng sanh, con và chúngsinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây một muôn vị Phật.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ MƯỜI MỘTHẾT

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân. 
Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.
Đêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.
Tướng tốt nguyện nghiêm thân.
Nam mô Đẳng Giắc Địa Bồ Tát Ma Ha Tát  (3 lần)

 

---o0o---