06. Pháp Hội Bất Động Như Lai

27 Tháng Bảy 20163:59 CH(Xem: 2670)
06. Pháp Hội Bất Động Như Lai
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999


 VI
 PHÁP HỘI
 BẤT ĐỘNG NHƯ LAI
 THỨ SÁU

 Hán Dịch: Nhà Đường, Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi
 Việt Dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

 PHẨM THỌ KÝ TRANG NGHIÊM
 THỨ NHẤT


 Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật ở thành Vương Xá tại núi Kỳ Xà Quật cùng một ngàn hai mươi chúng Đại Tỳ Kheo câu hội, chúng Đại Tỳ Kheo nầy đều là bực A La Hán mà mọi người đều quen biết.

 Các Ngài áy đã hết phiền não, tâm huệ giải thoát tự tại vô ngại dường như đại long, việc làm đã xong vứt bỏ gánh nặng sanh tử, đã được lợi ích của chính mình, hết những nghiệp kết, thông đạt chánh giác đến bờ bên kia, riêng Ngài A Nan còn ở bực hữu học.

 Lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất từ chỗ ngồi đứng dậy trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng lên đức Phật mà bạch rằng: « Bạch đức Thế Tôn! Thuở xưa chư đại Bồ Tát phát xu Vô thượng Bồ Đề thế nào? Tu hành khắp các hạnh thanh tịnh, mặc giáp tinh tiến công đức trang nghiêm thế nào? Chư đại Bồ Tát ấy do mặc áo giáp nên được chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề.

 Bạch đức Thế Tôn Hạnh nguyện và sự phát tâm ấy, xin đấng đại từ khai thị diễn thuyết cho.

 Bạch đức Thế Tôn Chư đại Bồ Tat ấy vì lợi ích an lạc chư Thiên và nhơn dân mà chuyên cần tu tập khắp các hạnh thanh tịnh mặc giáp tinh tiến, do đó mà lợi ích an lạc tất cả chúng sanh, và sẽ làm ánh sáng Phật pháp lớn cho chư Bồ Tát hiện tại và vị lai, vì họ tán dương công đức chứng được thiện căn vậy.

 Chư Bồ Tát nghe pháp nầy rồi chuyên cần tu học chơn như pháp tánh sẽ được Vô thượng Bồ đề ».

 Đức Phật phán dạy: « Lành thay! Lành thay! Nầy Xá Lợi Phất! Ông có thể thưa hỏi đức Như Lai về tịnh hạnh quang minh, giáp trụ rộng lớn công đức sâu dày của chư đại Bồ Tát vị lai.

 Lắng nghe, lắng nghe, suy gẩm đúng lý, ta sẽ vì ông mà nói ». 

 Ngài Xá Lợi Phất thưa: « Bạch đức Thế Tôn Chúng tôi muốn xin được nghe ».

 Đức Phật phán dạy: « Này Xá Lợi Phất! Từ đây qua phương Đông, quá một ngàn thế giới có quốc độ tên là Diệu Hỷ. Thuở xưa có đức Phật hiệu Quảng Mục Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác xuất hiện trong nước Diệu Hỷ ấy, vì chư đại Bồ Tát nói pháp vi diệu, từ pháp lục Ba la mật làm đầu.

 Lúc ấy có một Tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng lên đức Quảng Mục Như Lai mà bạch rằng:

 Bạch Đức Thế Tôn! Như lời Đức Phật đã dạy về pháp Bồ Tát xin chí nguyện tu hành.

 Đức Quảng Mục Như Lai nói:

 Này Tỳ kheo! Nay ông cần phăải biết giáo pháp Bồ Tát rất khó tu tập.

 Tại sao vậy?

 Vì Bồ Tát đối với chúng sanh chẳng có lòng sân hại vậy.

 Tỳ kheo ấy bạch:

 Bạch đức Thế Tôn ! Từ hôm nay tôi phát tâm Vô thượng Bồ đề, dùng lòng không dua dối, lời nói chơn thiệt chẳng đổi khác để cầu nhứt thiết chủng trí. Từ nay cho đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ đề, đối với tất cả chúng sanh nếu tôi sanh lòng sân hại thì chính là trái bỏ chư Phật Như Lai hiện đương thuyết pháp trong vô lượng vô số vô biên thế giới.

 Bạch đức Thế Tôn! Nay phát tâm nhứt thiết chủng trí này hồi hướng như vậy. Nếu giữa chừng tôi lại phải phát tâm Thanh văn, Duyên Giác thì là khi dốì tất cả chư Phật.

 Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm nhứt thiết chủng trí này hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa đươc Vô thượng Bồ Đề, đối với tấ cả chúng sanh nếu tôi sanh lòng ái dục sân hại ngu si, hoặc tương ưngvới hôn trầm cống cao ác tác, khi là khi dối tất cả Như Lai.

 Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm nhứt thiết chủng trí này hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ Đề, nếu tôi sanh lòng nghi hoặc lòng sát hại, lòng trộm cắp, hoặc khởi tà kiến, phi phạm hạnh, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tổn hại, thì là khi dối tất cả chư Phật.

 Lúc ấy có Tỳ kheo khác nghĩ rằng vị Bồ Tát này do sơ phát tâm mặc áo giáp tinh tiến, đối với tấ cả chúng sanh chẳng bị sân hại v. v... làm lay động.

 Nhơn vì có niệm nghĩ ấy nên trong nước Diệu Hỷ đặt hiệu cho Bồ Tát ấy là Bất Động.

 Đức Quảng Mục Như Lai thấy Bồ Tát ấy được hiệu Bất Động cũng tùy hỷ khen hay.

 Tứ Thiên vương, Đế Thích, Phạm Vương, nghe danh hiệu ấy cũng đều tùy hỷ.

 Này Xá Lợi Phất! Lúc ấy Bồ Tát Bất Động ở trước đức Quảng Mục Như Lai bạch rằng:

 Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm nhứt thiết chủng trí hồi hướng Vô thượng Bồ đề như vậy. Nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, chỗ tu hành nếu trái lời ấy thì là khi dối chư Phật Như Lai hiện đương thuyết pháp tại vô lượng vô số thế giới.

 Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi phát đại tâm hồi hướng Vô thượng Bồ Đề như vậy. Nhẫn đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ đề nếu ở mỗi mỗi lời nói chẳng tương ưng với niệm Phật và nhứt thiết chủng trí thì là khi dối tất cả chư Phật.

 Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào vhưa chứng Vô thượng Bồ Đề, nếu đời đời làm người tại gia mà chẳng xuất gia thì là khi dối tất cả chư Phật.

 Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi phát đại tâm hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, đời đời xuất gia nếu chẳng khất thực, chẳng một lần ngồi ăn, chẳng ăn tiết giảm, chẳng trì ba y, chẳng đắp y phấn tảo, chẳng theo chỗ mà ngồi, chẳng thường ngồi, chẳng ở A Lan Nhã, chẳng ở dưới cây, chẳng ngồi chỗ trống, chẳng ở gò mả thì là khi dối tất cả chư Phật.

 Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm đại Bồ đề nầy hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa được nhứt thiết chủng trí, nếu tôi chẳng thành tựu biện tài và ngại thuyết các diệu pháp, thì là khi dối tất cả chư Phật.

 Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ đề, nếu tôi chẳng an trụ ba oai nghi hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc kinh hành, thì là khi dối vô lượng chư Phật.

 Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm vô thượng nhẫn đến chừng nào được nhứt thiết chủng trí, nếu đdối vơi chúng sanh tôi phạm tội cn bổn, hoăạc nói vọng ngữ và những lời huyên náo thế lực khác hoặc khởi lòng tồi phục luận thuyết của người khác, thì là khi dối vô số chư Phật.

 Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm nhứt thiết chủng trí nầy an trụ hồi hướngVô thượng Bồ đề, hoặc có lúc thuyết pháp cho hàng phụ nữ, nếu tôi chẳng khởi cảm tưởng vô thường khổ không vô ngã mqà lại nghĩ đến tướng người nữ và nhe răng cười, thì là khi dối tất cả chư Phật.

 Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm nhứt thiết chủng trí hồi ng vô thượng Bồ đề, nếu trong khi thuyết pháp nhìn ngó chỉ trỏ khinh tháo hoặc thấy các Bồ Tát khác mà chăảng nghĩ tưởng là bực đại sư, thì là khi dối vô số chư Phật.

 Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi p hát tâm nhứt thiết chủng trí hồi hướng Vô thượng Bồ đề, trừ Sa Môn đệ tử của chư Phật, nếu tội ngồi nghe pháp và lễ Sa Môn, Bà La Môn ngoại đạo, thì là khi dối tất cả chư Phật.

 Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi phát đại tâm nầy nhẫn đến Vô thượng Bồ đề, lúc thật hành tài thí, pháp thí, nếu lòng tôi còn có bỉ thử, với chỗ đáng cúng dường lại sanh lòng giản dị thì khi dối tất cả chư Phật.

 Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm nhứt thiết chủng trí, nhẫn đến Vô thượng Bồ đề, nếu thấy các người tội sắp bị hình phạt mà chẳng xả thân mạng để cứu hộ họ, thì là khi dối tất cả chư Phật.

 Này Xá Lợi Phất! Lúc Bồ Tát Bất Động ấy tu đại hạnh như vậy nhẫn đến chừng nào chưa chứng quả Vô thượng Bồ đề, không một chúng sanh nào sắp bị hình phạt mà chẳng cứu hộ họ.

 Này Xá Lợi Phất! Thuở ấy có một Tỳ kheo nghĩ rằng: Đức Như Lai đối với đại hạnh ấy nên tác chứng minh.

 Chư Thiên, Nhơn, A Tu La v.v... kia cũng nên chứng kiến.

 Này Xá Lợi Phất! Lúc ấy đức Quảng Mục Như Lai biết tâm niệm của Tỳ kheo ấy liền phán rằng: Đúng như vậy, Như Lai Ứng Cúng Chánh đẳng Chánh giác chứng kiến đại hạnh ấy, các thế gian chư Thiên, Nhơn, A Tu La v.v... cũng chứng kiến. Nếu có đại Bồ Tát nào mặc áo giáp đại tinh tấn như vậy xu hướng Vô Thượng Bồ đề, đếu sẽ thành Phật đạo.

 Này Xá Lợi Phất! Lúc ấy Bất Động Bồ Tát bạch đức Quảng Mục Như Lai rằng:

 Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm nhứt thiết chủng trí này, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, giữa chừng nếu có Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào phạm tội, mà tôi đi nói tội phạm của họ thì là trái bỏ chư Phật Như Lai.

 Bạch Đức Thế Tôn! Tôi tu công hạnh ấy nguyện thành Vô thượng Bồ đề, làm cho cõi nước tôi rộng lớn thanh tịnh, chúng Thanh Văn đều không có lầm lỗi.

 Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm nhứt thiết chủng trí, nhẫn đến chừng nào tôi chưa chứng Vô thượng Bồ đề, nếu sanh tưởng niệm dâm dục tiết ra bất tịnh, cho đến trong lúc chiêm bao, thì là trái bỏ chư Phật Như Lai vậy.

 Bạch đức Thế Tôn! Tôi tu đại hạnh này chứng vô thượng Chánh Giác, khiến trong nước tôi, những Bồ Tát xuất gia trong lúc chiêm bao cũng không tưởng dục tiết ra bất tịnh.

 Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi phát tâm nhất thiết chủng trí nhẫn đến chứng được Vô thượng Bồ đề, trong nước tôi, nếu hàng nữ nhân còn có lỗi lầm của người nữ như các nước khác thì tôi chẳng ở ngôi Chánh Giác. Nếu ở nơi chánh giác là khi dối tất cả chư Phật.

 Này Xá Lợi Phất! Nếu Bồ Tát do công năng đại nguyện ấy thành tựu thì tùy niệm xuất sanh các pháp như vậy có thể thuyết pháp cho tất cả chúng sanh.

 Này Xá Lợi Phất! Thuở ấy Tỳ kheo thưa Bất động Bồ Tát rằng: Bạch Đại sĩ! Nếu đây là thành tâm bất thối chí ngôn không hư vọng, thì xin Ngài dùng ngón chân lay động mặt đất .

 Bất Động Bồ Tát nương oai thần của Phật và sức bổn nguyện thiện căn làm cho mặt đất Diệu Hỷ ấy chấn động sáu cách.Những là chấn, đại chấn và biến chấn, động, đại động và biến động.

 Này xá lợi Phất! Đúng như lời phát nguyện thuở xưa, Bồ Tát Bất Động nay đã hoàn thành tất cả công hạnh.

 Vì thế nên có Bồ Tát nào muốn chứng Vô thượng Bồ đề thì nên học theo Bất Động Bồ Tát. Nếu có Bồ Tát nào khéo tu những hạnh nguyện ấy thì sẽ được như quốc độ Diệu Hỷ ấy. Và có thể mau chứngVô thượng Bồ đề ”.

 Ngài Xá lợi Phất bạch rằng: “ Bạch đức Thế Tôn! Lúc Bất Động Bồ Tát mới phát tâm có bao nhiêu Thiên Tử đến dự hội? ”.

 Đức Phật phán: “ Này Xá Lợi Phất! Thuở ấy trong Đại Thiên thế giới có bao nhiêu Tứ Đại Thiên Vương, và cùng Đế Thích, Ma Vương, Phạm Thiên Vương v.v. .. đều hoan hỷ chắp tay xướng lên rằng: Những đại nguyện công đức được nghe hôm nay là những điều mà từ trước chúng tôi chưa từng nghe. Lúc Bất Động Bồ Tát thành Phật, trong quốc độ của Ngài, chẳng phải hạng thiện căn hạ liệt mà được làm chúng sanh ở nước ấy ”.

 Ngài Xá Lợi Phất bạch: “Bạch đức Thế Tôn! Như lời đức Phật đã dạy, áo giáp công đức của Bất Động Bồ Tát mặc, là chỗ chưa từng có ở chư Bồ Tát khác”.

 Đức Phật phán: Này Xá Lợi Phất! Đúng như vậy. Chư Bồ Tát khác mặc áo giáp lớn phát thu Vô Thượng Bồ đề, không có như Bất Động Đại Bồ Tát.

 Này Xá Lợi Phất! Công đức của Bất Động Bồ Tát thành tựu, tất cả Bồ Tát trong kiếp Hiền này thảy đều không có.

 Này Xá Lợi Phất! Thuở ấy đức Quảng Mục Như Lai thọ ký Vô thượng Bồ đề cho Bất Động Bồ Tát mà dạy rằng:

 Này thiện nam tử! Ở đời sau này, ông sẽ làm Phật hiệu là Bất Động Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.

 Đức Quảng Mục Như Lai thọ ký Vô Thượng Bồ Đề cho Bất Động Bồ Tát, như đức Nhiên Đăng Phật thọ ký cho ta vậy.

 Này Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký có quang minh lớn chiếu khắp thế giới, đại địa chấn động sáu cách.Như ngày trước lúc ta chứng nhứt thiết chủng trí, cõi Đại thiên này chấn động sáu cách.

 Lại này Xá Lợi Phất! Bạch đức Thế Tôn! Thuở ấy tất cả có cây lùm rừng đều ngả ngọn hướng về phía Bất Động Bồ Tát. Cũng như ngày trước lúc ta chứng Bồ Đề, tất cả cỏ cây đều ngả hướng về ta vậy.

 Lại này Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký, ở quốc độ Diệu Hỷ ấy có bao nhiêu hàng Thiên, Long, Dạ Xoa, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già tất cả đều chắp tay đảnh lễ Bất Động Bồ Tát. Như lúc ta chứng Vô thượng Bồ đề trong cõi nầy, tất cả hàng Thiên, Long Bát Bộ đều chắp tay đảnh lễ ta vậy.

 Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký, trong nước Diệu Hỷ ấy, người nữ mang thai đều được an lành, người đui được thấy, người điếc được nghe,, không khác ngày ta thành Phật vậy.

 Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất động Bồ Tát phát nguyện xu hướng Vô thượng Bồ đề, và lúc đức Quảng Mục Như Lai thọ ký, trong hai lúc ấy chúng sanh đều không có hoạnh tử, cũng giống như lúc ta chứng nhứt thiết chủng trí vậy.

 Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất động Bồ Tát được thọ ký, có hương duyệt ý thơm khắp thế giới, như ngày trước lúc ta chứng đại Bồ đề có hương thích ý thơm ngát khắp mọi nơi vậy “

 Ngài Xá Lợi Phất bạch rằng: “ Bạch đức Thế Tôn! Bất Động đại Bồ Tát ấy thành tựu những công đức rộng lớn như vậy”.

 Đức Phật phán: “ Nầy Xá Lợi Phất! Được đức Quảng Mục Như Lai thọ ký, Bất Động Bồ Tát ấy chẳng phải chỉ có những công đức ấy, lại còn có thể được vô biên công đức Ba la mật.

 Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký, thế gian, chư Thiên, nhơn dân, A tu la v.v... đều vui mừng nhu thuận, hiền lành cũng như lúc ta thành đạo Bồ đề, chư Thiên nhơn dân v.v... đều vui mừng vậy.

 Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký, có đại Dạ Xoa tay cầm kim cang hầu hạ Bồ Tát, như ta không khác.

 Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký, chư Thiên và nhơn dân, rải những hoa đẹp và hương nước hương bột lên trên Bồ Tát, như lúc ta chứng đạo Bồ đề vậy.

 Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký, có chư Thiên và nhơn dân đều hai mươi ức phát tâm Vô thượng Bồ đề được đức Quảng Mục Như Lai thọ ký thành Phật.

 Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký, những hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng nở khắp đại địa, cũng như Bồ đề đạo tràng của ta hoa nở trùm khắp.

 Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký, có vô lượng chư Thiên ở trên hư không rải những thiên y choàng trên mình Bồ Tát và đồng xướng rằng cầu nguyện Bồ Tát nầy mau chứng Vô thượng Bồ đề, như lúc ta được nhứt thiết chủng trí chư Thiên rải y cúng dường vậy.

 Lại nầy Xá Lợi Phất! Thuở ấy thế gian, chư Thiên, nhơn dân, A Tu La, v.v... thấy Bất Động Bồ Tát được thọ ký Vô thượng Bồ đề đều rất vui mừng, còn hơn là người đời cha mẹ sanh con trai. Cũng như lúc ta chứng nhứt thiết chủng trí, chư Thiên, nhơn dân v.v... đều rất vui mừng vậy.

 Lại nầy Xá Lợi Phất! Khắp cõi nước Diệu Hỷ ấy, bao nhiêu Thiên nhơn, do thần lực của đức Quảng Mục Như Lai, đều nghe Bất Động Bồ Tát được thọ ký, họ cúng dường nhiều thứ y phục tốt và món ăn ngon lành, như mọi người cúng dường Tỳ kheo lúc tháng ca đề đã mãn vậy.

 Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc Bất Động Bồ Tát được thọ ký, chúng sanh ở dục giới mang những món ăn ngon và tấu nhạc trời để dâng cúng dường.

 Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Bồ Tát được thọ ký rồi có nhiều công đức thành tựu như vậy ».

 Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: « Bạch đức Thế Tôn! Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh đẳng Chánh giác rất là hy hữu, khéo nói cảnh giới của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, cũng vậy, cảnh giới thiền định, cảnh giới chư Long chẳng thể nghĩ bàn, các nghiệp nhơn và quả báo chẳng thể nghĩ bàn!

 Bạch đức Thế Tôn! Bất Động Bồ Tát ấy ở lúc sơ phát tâm nhiếp thọ công đức thù thắng như vậy, được đức Quảng Mục Như Lai thọ ký, lại hoàn thành những công đức lớn chẳng thể nghĩ bàn ấy ».

 Đức Phật phán: « Đúng như vậy. Như lời ông nói đó Xá Lợi Phất! ».

 Bấy giờ Ngài A Nan thưa Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: « Bạch Đại Đức! Bồ Tát sơ phát tâm ấy mặc áo giáp tinh tiến, đức thế Tôn lược nói phần ít công đức vẫn còn chưa hết ».

 Ngài Xá Lợi Phất nói: « Đúng như vậy, đức Như Lai chỉ lược nói thôi. Tại sao vậy? Bồ Tát ấy an trụ ở nơi sơ phát tâm mặc áo giáp tinh tiến thành tựu vô lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn”.

 Tôn giả Xá Lợi Phất lại bạch đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Nay đã lược khen Bất Động Bồ Tát mặc áo giáp tinh tiến có công đức thù thắng rồi, cúi mong đức Thế Tôn vì nhiếp thọ chư Bồ Tát hiện tại và vị lai mà tuyên nói rộng cho”.

 Đức Phật phán: “Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Bồ Tát lúc sơ phát tâm mặc áo giáp tinh tiến có công đức chẳng thể nghĩ bàn như vậy, nay ta vì ông mà nói phần ít. Lắng nghe lắng nghe và khéo suy gẫm đó”.

 Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: “Bạch đức Thế Tôn! Chúng tôi muốn xin được nghe”.

 Đức Phật phán: “Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Bồ Tát phát nguyện như vầy:Giả sử hư không có đổi khác, hoằng thệ của tôi trọn chẳng thối chuyển. Do chí nguyện ấy nên bao nhiêu công đức, Bất Động Bồ Tát đều sớm thành tựu cả.

 Nầy Xá Lợi Phất! Ta chẳng thấy chư Bồ Tát ở kiếp hiền nầy, có ai mặc áo giáp tinh tiến như Bất Động Bồ Tát.

 Nầy Xá Lợi Phất! Công hạnh tu hành của Bửu Tràng Bồ Tát so với Bất Động Bồ Tát trong một ít phần nhẫn đến phần ca la cũng chẳng bằng một.

 Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Bồ Tát mặc áo giáp tinh tiến, vô lượng Bồ Tát khác đều không bằng được.

 Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Bồ Tát do thệ nguyện kiên cố ấy mà chứng Vô thượng Bồ đề nay hiện ở thế giới Diệu Hỷ hiệu là Bất Động Như Lai Ứng Cúng Chánh đẳng Chánh giác.

 Lại nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Như Lai lúc tu hạnh Bồ Tát thuở xưa, có ai đến xin đầu mắt tủy não tay chân đều vui vẻ xả cho chẳng trái ý một ai.

 Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Như Lai từ khi sơ phát tâm đến lúc chưa chứng Vô thượng Bồ đề, do đại nguyện như vậy nên không mang những bịnh tật phong đàm đau đầu v.v... 

 Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Như Lai thuở xưa lúc hành Bồ Tát đạo được những pháp chưa từng có như vậy.

 Nầy Xá Lợi Phất! Vì thuở xưa đời đời sanh ra. Ngài cúng dường phụng thờ chư Phật, ở chỗ chư Phật ấy Ngài thường tu phạm hạnh, vì thế nên đời nào cũng lại lấy tên là Bất Động cả, đời nào sanh ở cõi nước nào cũng nhằm đời có Phật, thường thấy Phật.

 Nầy Xá Lợi Phất! Ví như Quán Đảnh Đại Vương dòng Sát Đế Lợi ở trong nước được tự tại hơn cả, từ một cung điện sang qua một cung điện, chưn vua chẳng đi trên đất, hưởng thọ vui ngũ dục.

 Bất Động Bồ Tát lúc tu Bồ Tát đạo, đời đời thường tu phạm hạnh, cúng dường chư Phật. Ngài thuyết pháp chỉ dạy đều tương ưng vói Ba la mật, ít có tương ưng với Thanh Văn địa, có thể làm cho chư Bồ Tát thẳng vào an trụ Vô thượng Bồ đề. Do vì Ngài phát tâm an trụ nơi Vô thượng Bồ đề như vậy nên được công đức lợi ích rộng lớn như vậy.

 Bất Động Bồ Tát lại đem căn lành pháp thí hồi hướng Vô thượng Bồ đề phát nguyện như vầy: Lúc tôi thành Phật, tất cả Bồ Tát trong nước tôi, do oai lực của Phật, nghe tôi thuyết pháp đều thọ trì đọc tụng hay phụng sự chư Phật Như Lai, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, thường chẳng xa rời chư Phật Thế Tôn, cũng như tôi vậy, chỉ trừ người đến cung trời Đâu Suất ở ngôi bổ xứ.

 Tại sao vậy?

 Vì pháp của Bồ Tát tự nhiên như vậy.

 Nếu từ cung trời Đâu Duất giáng thần ở thai mẹ, lúc từ hông hữu sanh ra thì đại địa chấn động.

 Nầy Xá Lợi Phất! Tối hậu thân Bồ Tát có thoại tướng như vậy.

 Nầy Xá Lợi Phất! Như Tỳ Kheo đủ thần túc thông vào trong cung điện như ở hư không, oai nghi đứng ngồi đều không chướng ngại. Cũng vậy, tối hậu thân Bồ Tát dầu ở thai mẹ mà như ở hư không, tất cả thứ bất tịnh, nhơ uế trong thai bào chẳng nhiễm ô được, mùi hôi cũng chẳng nhiễm đến.

 Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Như Lai lúc hành Bồ Tát đạo thuở xưa phát nguyện như vầy: Nếu tôi thành Phật, trong nước tôi những người hành Bồ Tát thừa và những người hành Thanh Văn thừa đều dứt hết ma nghiệp. Các ma chúng chẳng có được dịp dễ, như tôi lúc hành Bồ Tát đạo dứt tất cả ma nghiệp, chư Bồ Tát ấy nhẫn đến chưa thành những công đức lớn, thường siêng nhiếp thọ tu hành Bồ đề hạnh.

 Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Như Lai lúc hành Bồ Tát đạo thuở xưa, khi diễn thuyết các pháp và lúc lắng nghe pháp, thân và tâm của Ngài chẳng biết mỏi mệt.

 Tại sao vậy? Vì lúc sơ phát tâm hành Bồ Tát đạo, Ngài được oai lực phát tâm vậy.

 Nầy Xá Lợi Phất! Bất Động Như Lai lúc hành Bồ Tát đạo phát nguyện như vầy: Lúc tôi thành Phật, trong nước tôi, chư Bồ Tát đều được pháp thân viên mãn như tôi không khác”. PHẨM PHẬT SÁT TRANG NGHIÊM
 THỨ HAI

Lúc bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất bạch đức Phật: “ Bạch đức Thế Tôn! Đức Thế Tôn đã nói về đức Bất Động Như Lai lúc hành Bồ Tát đạo có công đức rộng lớn rồi. Mong đức Thế Tôn lại nói rộng cõi nước công đức trang nghiêm thù thắng hiện tại của đức Bất Động Như Lai để cho hàng hữu tình tu Bồ Tát thừa nghe công đức ấy sanh lòng kính mến muốn thấy đức Bất Động Như Lai để lễ bái cúng dường, hàng hữu tình ở Thanh Văn thừa chứng bực vô học nghe cõi nước ấy công đức trang nghiêm cũng mong được chiêm lễ cúng dường phụng thờ”.

Đức Phật phán: “Lành thay, lành thay, nầy Xá Lợi Phất! Nay ông có thể hỏi được nghĩa ấy, lắng nghe lắng nghe, khéo suy gẫm, ta sẽ nói cho’’.

Ngài Xá Lợi Phất bạch: “Bạch đức Thế Tôn! Chúng con muốn xin được nghe”.

Đức Phật phán: “ Nầy Xá Lợi Phất! Lúc đức Bất Động Như Lai chứng nhứt thiết chủng trí, phóng quang minh lớn chiếu khắp cả thế giới, đại địa chấn động sáu cách.

Trong thế giới ấy, chúng sanh biết Bất Động Như Lai chứng Vô thượng giác, suốt bảy ngày đêm họ không có tưởng đến ăn uống, không có quan niệm đói khát, cũng không có quan niệm mõi mệt, yên nghỉ ngủ nghê, chỉ có an lạc vui mừng ưa thích điều lành. Lúc ấy, chúng sanh và chư Thiên dục giới ở nước Diệu Hỷ ấy không có dâm dục.

Tại sao vậy? Vì do bổn nguyện lực của Bất Động Như Lai nên làm cho các chúng sanh nước ấy hiện đời nhiếp thọ những công đức ấy.

Nầy Xá Lợi Phất! Lúc đức Bất Động Như Lai chứng nhứt thiết chủng trí, bao nhiêu những chúng sanh ở nước Diệu Hỷ đều chí thành chấp tay hướng lên đức Bất Động Như Lai. Vì khát ngưỡng Phật nên hiện đời họ có thể nhiếp thọ vô lượng công đức như vậy.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Quốc độ của đức Bất Động Như Lai công đức trang nghiêm, vô lượng thế giới khác chẳng sánh kịp.

Nầy Xá Lợi Phất! Do đức Bất Động Như Lai lúc hành đạo Bồ Tát phát hoằng thệ nguyện quốc độ ấy thù thắng trang nghiêm, như hôm nay ta thành tựu bổn nguyện vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Lúc đức Bất Động Như Lai thành Vô thượng chánh giác, khoảng sát na hay giây lát tất cả chúng ở nước Diệu Hỷ hoặc có thiên nhãn hay không có thiên nhãn, họ đều được thấy đức Bất Động Như Lai.

Nầy Xá Lợi Phất! Đó cũng là bổn nguyện của đức Như Lai ấy làm cho các loài hữu tình được công đức ấy.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc đức Bất Động Như Lai ngồi đạo tràng chứng Vô thượng Bồ đề, Thiên ma Ba Tuần chẳng sanh lòng chướng ngại. Lại có vô số chư Thiên đem những hoa hương và kỹ nhạc trời đến cúng dường đức Như Lai, đều cầm bột mịn chiên đàn rải trên mình đức Phật. Hoa và hương ấy ở trên hư không hiệp thành lọng báu. Đó đều là do bổn nguyện của đức Bất Động Như Lai mà thành tựu như vậy.

 Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc đức Bất Động Như Lai thành Vô thượng Bồ đề, quang minh lớn chiếu khắp thế giới, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và của chư Thiên đều bị che lấp. Đó cũng là do bổn nguyện của đức Như Lai ấy viên mãn nên nay hiện thoại tướng ấy » 

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch đức Phật: « Bạch đức Thế Tôn! Đức Bất Động Như Lai lúc hành đạo Bồ Tát thiệt có áo giáp tinh tiến rộng lớn có thể phát hoằng thệ nguyện như vậy. Do thuở xưa Ngài tu hạnh nguyện Bồ Tát nên làm cho vô lượng chúng sanh trồng những cội lành nơi Vô thượng Bồ đề, lại đem căn lành hồi hướng Vô thượng Bồ đề trang nghiêm quốc độ thanh tịnh. Đúng như vậy, hồi hướng nguyện lực thảy đều viên mãn cả » .

Đức Phật phán: « Lại nầy Xá Lợi Phất! Nước Diệu Hỷ ấy có cây Bồ đề do thất bửu làm thành cao một do tuần, thân cây chu vi nửa câu lô xá, nhánh lá che rợp một do tuần, dưới có nền thềm rộng bốn do tuần, đức Bất Động Như Lai ngồi trên ấy chứng đạo Bồ đề.

Bốn phía cây Bồ đề ấy có những cây đa la và cây tô mạn na bày hàng khắp nơi. Gió thổi lay động nhánh lá phát ra tiếng hòa nhã, âm nhạc trong đời không sánh kịp.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Quốc độ của đức Phật ấy không có ba ác đạo là địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Tất cả chúng sanh đều thánh tựu mười nghiệp lành. Đất bằng như lòng bàn tay, màu hoàng kim, không có hầm hố gai góc ngói sạn. Đất ấy mềm dịu như bông đâu la miên. Lúc đi đất ấy lún xuống, cất chân lên đất trở lại như cũ.

Nầy Xá Lợi Phất! Nước ấy không có ba loại bịnh của phong nhiệt và đàm phát sanh ra.

Nầy Xá Lợi Phất! Trong nước ấy tất cả hữu tình không có vọng ngữ. Thân không hôi dơ xấu xí. Với tham sân si thảy đều yếu mỏng.

Trong nước ấy không có lao tù giam nhốt chúng sanh, cũng không có hàng ngoại đạo dị học.

Trong nước ấy tất cả cây mọc lên thường có bông trái. Lại có cây lạ tên là kiếp ba sản xuất y phục tốt đủ năm màu bóng láng sáng chói, tỏa hương thơm, tất cả thời gian không hề biến đổi.

Như hoa trời rất thơm tho, y phục ấy có mùi thơm cũng vậy. Người mặc hay dùng y phục ấy, thân họ cũng có mùi thơm như vậy. Như ở cõi nầy, nhà giàu sang y phục dư nhiều, mặc dùng như ý.

Nầy Xá Lợi Phất! Chúng sanh nước ấy cần dùng đồ ăn uống, thì đồ uống ăn theo tâm niệm hiện ra, không có đại tiểu tiện dơ uế, như ở trời Đao Lợi!

Nầy Xá Lợi Phất! Lâu đài cung điện ở nước ấy đều nghiêm sức bằng bảy báu, bốn phía có nhiều ao tắm đầy nước tám công đức thọ dụng theo tâm niệm của người. Lại có nhiều vườn tược đều xinh đẹp thanh tịnh.

Chúng sanh nước ấy phần đông lấy pháp lạc làm lẽ sống.

Nầy Xá Lợi Phất! Người nước ấy không có tật đố. Tất cả nữ nhơn nước ấy siêu việt hơn nữ bửu của Chuyển Luân Thánh Vương, được công đức như chư Thiên, nếu so sánh thì chẳng bằng một phần trăm ngàn muôn ức phần, nhẫn đến ưu ba ni sa đà phần cũng chẳng bằng một.

Nầy Xá Lợi Phất! Người nước ấy theo nghiệp báo của họ chiêu cảm những ghế giường đều bằng bảy báu đầy đủ sự trang nghiêm xinh đẹp, gối mềm nhuyễn như bông đâu la miên. Đó là do nguyện lực thuở xưa của đức Bất Động Như lai mà thành tựu những sự nghiêm hảo như vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Những thức ăn món uống của người nước ấy màu sắc hương vị đều như cõi trời.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Như ở Uất Đơn Việt không có vua riêng, cũng vậy, nước Diệu Hỷ chỉ có đức Bất Động Như Lai là đấng Pháp Vương .

Như trời Đao Lợi phụng sự Đế Thích, người nước Diệu Hỷ đều thờ đức Bất Động Như Lai.

Nầy Xá Lợi Phất! Ông phải biết nước Diệu Hỷ của đức Bất Động Như Lai có công đức trang nghiêm.

Nầy Xá Lợi Phất! Chúng sanh nước ấy, lòng họ không có phóng dật. Tại sao vậy? Cũng là do nguyện lực của đức Bất Động Như Lai”.

Bấy giờ có một Tỳ Kheo nghe đức Phật khen ngợi công đức trang nghiêm của cõi nước Diệu Hỷ, ông sanh lòng tham trước mà bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi nguyện sanh về nước của đức Bất Động Như Lai”.

Đức Phật phán: “Ông ngu mê như vậy làm sao sanh về nước ấy được. Tại sao vậy? Chẳng phải do lòng ái luyến mà được sanh. Chỉ có trồng những gốc lành tu những phạm hạnh mới được sanh về nước ấy.

Nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỷ, tùy theo ý muốn của chúng sanh nước ấy có ao đầy nước tám công đức thanh tịnh liền hiện ra, uống rửa hay tắm đều vừa ý người. Người nào chẳng muốn thì liền chẳng thấy có ao nước.

Nầy Xá Lợi Phất! Trong nước Diệu Hỷ ấy, gió thơm mát reo vui làm đẹp lòng người. Gió thơm ấy được chư Thiên làm những sự thơm chìu theo lòng người mà có thổi đến hay không thổi đến.

Nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỷ ấy, y phục và đồ trang sức của hàng nữ nhơn đều từ nơi cây sản xuất tùy ý người dùng.

Nữ nhơn nước ấy không có lỗi lầm của người nữ. Chẳng phải như những người nữ ở cõi nầy nhiều tật đố, lưỡng thiệt, ác khẩu.

Nữ nhơn ở nước Diệu Hỷ ấy lúc thai nghén đến khi sanh nở, mẹ con đều khỏe mạnh, cũng không có ô uế.

Tất cả công đức ấy đều do bổn nguyện lực của đức Bất Động Như Lai làm thành vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Trong nước Diệu Hỷ ấy có những sự an ổn khoái lạc như vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Trong nước của đức Bất Động Như Lai không có buôn bán đổi chác, cũng không làm ruộng trồng tỉa ruộng nương ; người nước ấy thường hưởng nhàn nhã vui sướng.

Nầy Xá Lợi Phất! Trong nước Diệu Hỷ ấy, Lúc ca ngâm du hí không bao giờ có tương ưng với sự dâm dục mà chỉ hưởng pháp lạc thôi.

Nầy Xá Lợi Phất! Trong nước Diệu Hỷ ấy, bao nhiêu cây đa la, cây tô mạn na đều bày hàng ngay thẳng đều đặn, gió nhẹ thổi động phát ra âm thanh hòa nhã. Âm nhạc của chư Thiên cũng chẳng bằng tiếng gió động cây reo ở nước ấy.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu Bồ Tát nào muốn nhiếp thọ Phật quốc thì nên nhiếp thọ công đức như vậy và tịnh tu Phật quốc như đức

Bất Động Như Lai lúc hành hạnh Bồ Tát nhiếp thọ cõi nước thanh tịnh trang nghiêm.

Nầy Xá Lợi Phất! Trong nước Diệu Hỷ không có lúc nào chỗ nào tối tăm cả. Dầu có mặt trời mặt trăng mà không hiện ánh sáng. Tại sao vậy? Vì quang minh lớn của đức Bất Động Như Lai thường chiếu khắp cả nước vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! ví như lâu đài cao lớn, đóng kín tất cả cửa nẻo rồi đặt ma ni bửu châu ở trong nhà. Người trong nhà cả ngày lẫn đêm thường thấy sáng rực.

Ở nước Diệu Hỷ, tất cả chúng sanh thấy quang minh rực rỡ của đức Bất Động Như Lai cũng như vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Lúc đức Bất Động Như Lai bước đi, tự nhiên có hoa sen ngàn cánh đỡ chân, hoa sen ấy màu hoàng kim, thế gian không có gì tỷ dụ được. Đó cũng là do nguyện lực thù thắng của đức Phật hiện thành”.

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch đức Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Lúc đức Bất Động Như Lai vào trong nhà, kim sắc liên hoa có đỡ chân đức Phật ấy chăng?”.

Đức Phật phán: “ Nầy Xá Lợi Phất! Sự ấy rất cạn dễ đâu cần phải thưa hỏi.

Nầy Xá Lợi Phất! Đức Bất Động Như Lai lúc đi vào xóm làng nhà cửa, hoa sen ngàn cánh liền hiện lên đỡ chân. Nếu có thiện nam hay thiện nữ nghĩ rằng: “ Nếu đức Như Lai quang lâm đến nhà nầy, những hoa sen đỡ chân đức Như Lai nên tụ lại tại một chỗ. Hoa sen liền theo tâm niệm họ mà tụ lại.

Nếu lại có người muốn hoa sen trụ ở hư không thì hoa theo ý họ mà trụ ở hư không.

Đó là do sức oai thần của Bất Động Như Lai vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Hoa sen dưới chân đức Phật ấy ban cho mọi người để xây tháp cúng dường.

Nầy Xá Lợi Phất! Vì diễn thuyết chánh pháp, đức Bất Động Như Lai đi khắp nước Diệu Hỷ, đi tới đâu cũng đều có hoa sen kim sắc ngàn cánh hiện lên đỡ chưn.

Lúc đức Bất Động Như Lai hiện đến giáo hóa ở cõi nước khác, hoa sen kim sắc ngàn cánh cũng hiện ở cõi nước ấy.

Do oai thần của đức Phật ấy, khắp cõi nước Diệu Hỷ đều dùng kim sắc liên hoa ngàn cánh trang nghiêm nước ấy. PHẨM THANH VĂN CHÚNG
 THỨ BA

Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc thuyết pháp, đức Bất Động Như Lai có thể khéo điều phục vô lượng chúng sanh làm cho họ chứng quả A La Hán, an trụ thiền định bát giải thoát, số người ấy rất đông.

Nầy Xá Lợi Phất! Đức Bất Động Như Lai có vô lượng vô số chúng Thanh Văn.Ta chẳng thấy có toán sư nào có thể tính được số Thanh Văn ấy.

Nầy Xá Lợi Phất! Như ở cõi nước ta, những người được quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm đông không có số. Ở nước Diệu Hỷ người chứng quả A La Hán không có số cũng như vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Như người Tu Đà Hoàn quá giải đãi bảy lần thọ sanh, vì họ thuyết pháp họ mới được A La Hán quả, ta gọi họ là người bảy lần thọ sanh.

Ở nước Diệu Hỷ, có người nghe đức Bất Động Như Lai thuyết pháp lần đầu được quả Tu Đà Hoàn, nghe pháp lần thứ hai được quả Tư Đà Hàm, nghe pháp lần thứ ba được quả A Na Hàm, nghe pháp lần thứ tư chứng quả A La Hán. Những người chẳng nhứt định một đời chứng quả A La Hán thì gọi là người giải đãi.

Nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỷ, người được quả Tu Đà Hoàn thì thân hiện đời ấy chứng được quả A La Hán, chẳng phải như cõi ầy phải trải qua bảy đời thọ sanh.

Ở nước ấy, người được quả Tư Đà Hàm thì hiện đời liền chứng quả A La Hán, chẳng phải như cõi nầy phải trải qua một lần sanh lên trời một lần trở lại nhơn gian mà gọi là Tư Đà Hàm.

Ở nước ấy, người được quả A Na Hàm thì hiện đời ấy được quả A La Hán, chẳng phải như cõi nầy phải sanh lên cõi trời rồi mới từ đó chứng A La Hán, không còn sanh trở lại nhơn gian nên gọi là A Na Hàm.

Nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỷ, đức Bất Động Như Lai nói hàng vị sai biệt của chúng Thanh Văn, nhẫn đến an lạc thánh quả như vậy. Nếu thiện nam thiện nữ rõ được pháp ấy thì chẳng ở phàm phu và bực hữu học mà chết, họ ở bực vô học A La Hán mới nhập diệt độ.

Nầy Xá Lợi Phất! Nói bực vô học đó là đặt để giả danh ở nơi quả A La Hán.

Chúng Thanh Văn ở nước Diệu Hỷ ấy đều thanh tịnh đầy đủ an định kiên cố.

Nầy Xá Lợi Phất! Chúng Thanh Văn của đức Bất Động Như Lai giả danh đặt để những là đại A La Hán các lậu phiền não đã hết, việc làm đã xong, vất bỏ gánh nặng sanh tử đã được tự lợi, sạch hết kiết sử ba cõi chánh giáo giải thoát.Chư A La Hán ấy phần đông an trụ trong thiền định tám giải thoát.

Nầy Xá Lợi Phất! Đức Bất Động Như Lai có những chúng Thanh Văn đầy đủ công đức trang nghiêm như vậy.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Trong nước Diệu Hỷ, dùng ba báu là vàng, bạc, lưu ly làm thềm từ Diêm Phù Đề lên đến trời Đao Lợi.

Chư Thiên Đao Lợi nếu muốn đến gặp đức Bất Động Như Lai để đảnh lễ cúng dường, họ đi theo thềm báu ấy mà xuống đến chỗ đức Phật. Chư Thiên ấy thấy người Diêm Phù Đề giàu thạnh mà sanh lòng mến thích mà nói rằng chúng ta có phước báu Trời, người Diêm Phù Đề có phước báu người.Phước thù thắng của người không khác phước trời của chúng ta mà còn hơn là khác, vì ở nhơn gian có đức Bất Động Như Lai hiện ngự thuyết pháp.

Vì lẽ ấy nên chư Thiên thường thích nhơn gian.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu người Diêm Phù Đề lên cõi trời thì họ không hề ưa thích. Tại sao vậy? Vì họ nghĩ đức Bất Động Như Lai thường ở nhơn gian thuyết pháp làm cho họ được lợi ích. Vả lại phước báu của họ chẳng khác cõi trời. Vì thế cõi trời Đao Lợi chẳng bằng nhơn gian.

Nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỷ do thần lực của đức Phật, trời và người thấy được nhau, như ở đây loài người nhìn thấy trăng sao vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Đức Bất Động Như Lai thuyết pháp âm thanh vang khắp cả nước Diệu Hỷ, tứ chúng thính pháp không có trống khuyết.

Nầy Xá Lợi Phất! Chúng Thanh Văn ở nước Diệu Hỷ chỉ trông mong pháp thực, không tưởng đến thức ăn khác. Lúc họ nghe pháp thì họ nhứt tâm tịch tịnh, hoặc ngồi hoặc đứng thân tâm không mỏi mệt.

Nầy Xá Lợi Phất! Đức Bất Động Như Lai ở trên hư không thuyết pháp cho đại chúng. Chư Thanh Văn ấy không luận có thần thông hay không có thần thông, do oai lực của đức Phật, tất cả đều ở trên hư không dùng ba oai nghi đi, đứng và ngồi mà nghe pháp.

Chư Thanh Văn ấy lúc muốn nhập Niết bàn, thì họ ngồi kiết già mà diệt độ, đại địa chấn động, khi diệt độ xong, chư Thiên và nhơn dân đều đến cúng dường.

Hoặc có vị A La Hán lúc muốn diệt độ, trong thân họ phát ra lửa mà tự trà tỳ.

Hoặc có vị lúc diệt độ họ du hành trong không gian như mây ngũ sắc giây lát tiêu tan không còn dấu tích.

Hoặc có vị lúc diệt độ hiện ở hư không rơi xuống như trận mưa đến đất thì tiêu hết.

Nầy Xá Lợi Phất! Đó là do lúc hành đạo Bồ Tát, đức Bất Động Như Lai có phát thệ rằng nếu tôi thành Phật thì chúng Thanh Văn ở nước tôi dùng ba oai nghi mà nhập diệt.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỷ chúng Thanh Văn phần nhiều được bốn món vô sở úy, người được bốn thần túc còn đông hơn.

Nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỷ, chúng Thanh Văn thành tựu đầy đủ công đức như vậy”.

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Đức Bất Động Như Lai có hàng Thanh Văn thành tựu công đức lớn rộng viên mãn”.  PHẨM BỒ TÁT CHÚNG
 THỨ TƯ

Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ rằng: Đức Thế Tôn đã nói về chúng Thanh Văn ở nước Diệu Hỷ đầy đủ công đức rồi, tôi lại muốn nghe chư Bồ Tát đầy đủ công đức ở nước ấy.Tại sao vậy? Vì tất cả công đức đều từ đây phát sanh.

Đức Thế Tôn biết tâm niệm ấy liền phán rằng: “Nầy Xá Lợi Phất! Trong nước Diệu Hỷ của đức Bất Động Như Lai có vô lượng trăm ngàn ức chúng Bồ Tát đều tập họp đến.

Những Bồ Tát xuất gia, do thần lực của đức Phật, theo pháp được nghe đều lãnh ngộ và thọ trì đọc tụng được cả.

Nầy Xá Lợi Phất! Ở cõi nầy ta nói pháp rất ít, so sánh với pháp tạng của đức Bất Động Như Lai nói trăm phần ngàn phần cho đến Ưu ba ni sa đà phần cũng chẳng bằng một.

Nầy Xá Lợi Phất! Đó là đức Bất Động Như Lai lúc tu Bồ Tát đạo có phát nguyện rằng lúc tôi thành Phật, trong nước tôi chư Bồ Tát do thần lực của tôi theo pháp mà họ được nghe đều lảnh ngộ thọ trì đọc tụng được cả.

Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát ở nước Diệu Hỷ do bổn nguyện thần lực của đức Bất Động Như Lai, nghe pháp của đức Phật ấy nói đến có thể lãnh thọ đọc tụng thông thuộc.

Nầy Xá Lợi Phất! chư Bồ Tát ở nước Diệu Hỷ, nếu lòng họ muốn đến cõi nước của chư Phật khác, liền khởi tâm thì liền qua đến, thân hình y phục ngôn ngữ âm thanh đều khéo đồng với người địa phương ấy. Sau khi đến, đảnh lễ và cúng dường chư Phật và lắng nghe chánh pháp, khéo thưa hỏi. Việc xong họ trở về bổn quốc.

Nầy Xá Lợi Phất! Trong kiếp hiền nầy sẽ chín trăm chín mươi sáu đức Phật Như Lai xuất thế. Nếu có Bồ Tát nào thích thấy đức Bất Động Như Lai thì nên nguyện sanh về nước Diệu Hỷ của đức Như Lai ấy.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu thiện nam thiện nữ nào từ cõi nầy và những cõi khác mạng chung hoặc đã sanh hoặc đang sanh hoặc sẽ sanh về nước Diệu Hỷ của Bất Động Như Lai thì ắt chẳng tin ở bực Thanh Văn.

Tại sao vậy? Vì họ thực hành Phật đạo thường gặp đức Như Lai, Thiên Ma Ba Tuần chẳng có dịp tiện lợi. Với bực Nhị thừa Thanh Văn và Bích Chi Phật, họ đã dứt hẳn quan niệm, họ thường ở tại các đại hội Như Lai và quyết định sẽ được Vô thượng Bồ đề.

Nầy Xá Lợi Phất! Ông cần phải biết nếu ở tại nước thanh tịnh của đức Bất Động Như Lai, các chúng sanh ấy trọn không thối chuyển, chẳng thể dẫn nhiếp thối trở lại được. Họ an trụ Vô thượng Bồ đề có thế lực lớn chẳng bị lay động, trọn không thối chuyển.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam thiện nữ cõi nầy hay ỏ thế giới khác lúc mạng chung sanh về nước Diệu Hỷ ấy, thì lúc sanh được ý nghĩ rằng tôi đã vào nhà Như Lai ở an trong thành vô úy.

Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát nước Diệu Hỷ có chuyện vãn luận bàn đều tương ưng với Bát Nhã Ba la mật. Họ tôn kính lẫn nhau tưởng là bực đạo sư của nhau.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỷ, các chúng Bồ Tát, người tại gia rất ít, xuất gia thì đông, tất cả đều do thần lực của đức Bất Động Như Lai, ở nơi pháp được nghe đều có thể lãnh ngộ thọ trì đọc tụng.

Nầy Xá Lợi Phất! Hàng tại gia Bồ Tát ở nước ấy dầu chẳng thường ở trong pháp hội, nhưng do thần lực của đức Phật, lúc đứng lúc ngồi đều nghe được pháp và liền lãnh hội thọ trì đọc tụng thông thuộc. Hàng xuất gia Bồ Tát dầu ở phương sở khác cũng được như vậy.

Chư Bồ Tát ấy bỏ thân lấy thân, với kinh pháp đã được nghe trọn chẳng quên mất, tùy ý nguyện vãng sanh về các cõi Phật. Đây cũng là sự trang nghiêm do công đức bổn nguyện của đức Bất Động Như Lai.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu Bồ Tát nào muốn trong một đời thấy vô lượng trăm ngàn ức na do tha chư Phật thì nên nguyện sanh về nước của đức Bất Động Như Lai. Nếu Bồ Tát nào được sanh về nước ấy thì liền thấy vô lượng chư Phật trồng các cội lành, lại có thể vì vô số trăm ngàn chúng sanh mà diễn thuyết pháp yếu khiến các chúng sanh tăng trưởng gốc lành.

Nầy Xá Lợi Phất! Trong kiếp hiền nầy chư Phật sắp xuất thế, nếu các Bổ Tát đem y phục, ẩm thực, ngọa cụ và y dược các thứ đồ cần dùng cúng dường chư Phật ấy rồi xuất gia. Xuất gia xong, tịnh tu phạm hạnh. Đem căn lành ấy so sánh với phước đức tương ưng Ba la mật của chư Bồ Tát ở chỗ Bất Động Như Lai tu trong một đởi, chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn cho đến Ưu ma ni sa đà phần cũng chẳng bằng một. Đây cũng là công đức thanh tịnh trang nghiêm Phật quốc của đức Bất Động Như Lai.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu có Bồ Tát từ cõi nầy hay cõi khác khi mạng chung hoặc đã sanh hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh về nước của đức Bất Động Như Lai, tất cả đều được bực bất thối chuyển.

Tại sao vậy? Ở nước ấy, Thiên ma Ba Tuần chẳng làm chướng ngại cũng không có ma nghiệp làm nhiểu loạn.

Nầy Xá Lợi Phất! Ví như loài rắn độc bị thần chú chế phục chẳng làm hại được, tất cả những trùng vật khác thấy rắn độc nầy cũng chẳng lo sợ, những rắn độc nầy cũng chẳng lo sợ. Những rắn độc nầy dầu không độc hại, nhưng vì bổn nghiệp mà thọ thân rắn ấy. 

Thiên ma Ba Tuần ở nước Diệu Hỷ cũng như vậy, do đức Bất Động Như Lai lúc tu Bồ Tát đạo bổn nguyện thiện căn hồi hướng như vậy: Lúc tôi thành Phật sẽ điều phục các ma chẳng làm chướng não, các ma cũng chẳng làm chướng não chư Bồ Tát, chư Thanh Văn và tất cả phàm phu ở nước tôi.

Nhưng các ma ấy, do nghiệp đời trước chiêu cảm mà thọ lấy thân hình ma sanh vào cõi trời nước Diệu Hỷ để tự trách tự ăn năn tội nghiệp từ vô thỉ của họ. Được có thân và tên thiên ma ấy, dầu được tự tại, nhưng họ thường sanh lòng chán khổ. Lúc đức Bất Động Như Lai thuyết pháp, các quyến thuộc ma thường dự nghe. Nghe xong lòng họ thanh tịnh mến luyến chúng Thanh Văn, mà tự nghĩ rằng làm thế nào an trụ được cảnh tịch tĩnh thiểu dục tri túc. Chúng sanh ấy thường sanh lòng xuất gia mà không có ý tưởng làm chướng ngại. Vì thế nên ở nước Diệu Hỷ tất cả Bồ Tát, Thanh Văn và phàm phu do oai lực của đức Bất Động Như Lai lúc hành đạo Bồ Tát mà thường được an lạc. Đây cũng là sự trang nghiêm thù thắng của nước Diệu Hỷ vậy ».

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: « Bạch đức Thế Tôn! Nếu có thiện nam thiện nữ đem bảy báu đầy cả cõi Đại Thiên để bố thí cầu nguyện sanh về nước Diệu Hỷ. Do hạnh nguyện nầy mà họ trọn chẳng sa vào bực Thanh Văn và Bích Chi Phật. Từ một nước đến một nước Phật, họ tuần tự cúng dường phụng sự chư Phật Như Lai và nghe pháp. Dầu chưa chứng Vô thượng Bồ đề, nhưng được thấy muôn ngàn ức cho đến vô lượng na do tha chư Phật, ở chỗ chư Phật họ trồng những cội lành.

Bạch đức Thế Tôn! Nếu thiện nam thiện nữ do phương tiện nầy, đem bảy báu đầy cõi Đại Thiên ra bố thí, nương căn lành ấy mà vãng sanh nước Diệu Hỷ”.

Đức Phật phán: “Đúng như vậy. Nầy Xá Lợi Phất! Họ khéo sanh khéo về, những Bồ Tát như vậy đầy trong nước ấy.

Nầy Xá Lợi Phất! Ví như vàng mỏ nấu luyện tinh thuần loại bỏ cặn bợn chỉ toàn chất vàng rồi đem làm thành đồ trang sức.

Ở nước Diệu Hỷ, chư Bồ Tát an trụ ở chơn thật cũng như vậy. Nhưng chư Bồ Tát thanh tịnh ấy, nay ông cần phải biết.

Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát ở nước Diệu Hỷ hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, tất cả đều thực hành nhứt hạnh, đó là an trụ nơi Phật hạnh .

Nầy Xá Lợi Phất! Thế nào là Phật hạnh, đó là hạnh siêu quá bực Thanh Văn và Bích Chi Phật. Nơi thực hành nhất hạnh là giả danh của hạnh ấy.

Vì thế nên Xá Lợi Phất! Nếu Bồ Tát thích thực hành nhứt hạnh ấy, phải nguyện sanh về nước Diệu Hỷ của đức Bất Động Như Lai.

Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát được ta thọ ký bất thối chuyển nên sanh về nước của đức Bất Động Như Lai. Chư Bồ Tát sanh về nước ấy, ta chẳng rời bỏ họ.

Nầy Xá Lợi Phất! Ví như Quốc Vương Quán Đảnh dòng Sát Đế Lợi, có nước địch xâm lăng, vua nghe tin nghĩ rằng những phi hậu và các con của ta chẳng kham chống lại quân địch và những của cải châu báu nên thâu vào cung thành, chẳng bị địch quân xâm hại. Quốc tợ của vua an tịnh vững vàng, oai chấn địch quân chẳng lo tai nạn.

Ta chẳng rời bỏ chư Bồ Tát cũng như quốc vương kia đối với các phi hậu vương tử và tài bửu vậy. Người tu hạnh Bồ Tát cần phải biết.

Trong nước Diệu Hỷ không có sự lo sợ như cung thành. Vua nước địch như Ba Tuần khó làm chướng ngai cho người tu Bồ Tát hạnh ở nước ấy.

Quốc Vương Quán Đảnh chẳng bị quân địch xâm nhiễu, cũng vậy, đức Như Lai chẳng bị thiên ma nhiễu não.

Nầy Xá Lợi Phất! Ví như có người sợ chủ nợ đi qua nước khác thì không bị chủ nợ lăng đoạt. Tại sao? Vì chủ nợ và người nhà chẳng đến đó được.

Chư Bồ Tát sanh về nước Diệu Hỷ thì tuyệt đường theo dõi của ma Ba Tuần cũng như vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Ở Ta Bà nầy, Thiên ma Ba Tuần thường làm chướng ngại cho chư Bồ Tát và Thanh Văn.

Ở nước Diệu Hỷ, các chúng thiên ma chẳng làm nghiệp ma. Chư Bồ Tát ở nước ấy hoặc đã sanh, đang sanh, hoặc sẽ sanh, thường không bố úy. Tại sao vậy? Ở đức Bất Động Như Lai lúc hành đạo Bồ Tát có bao nhiêu căn lành hồi hướng như vầy: khi tôi thành Phật, ở nước tôi chúng thiên ma chẳng làm chướng ngại và không làm ma sự.

Nầy Xá Lợi Phất! Ví như có trượng phu giỏi uống thuốc độc có thể làm cho tiêu hóa làm sự ăn không có độc hại. Thiên ma ở nước ấy cũng như vậy thường làm lợi ích mà chẳng làm tổn hại.

Nầy Xá Lợi Phất! Nước Diệu Hỷ của đức Bất Động Như Lai thành tựu vô lượng công đức như vậy”.

Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ rằng tôi mong muốn được thấy nước đức Bất Động Như Lai và chúng Bồ Tát Thanh Văn.

Đức Phật biết tâm niệm của Tôn giả Xá Lợi Phất, liền chẳng rời chỗ ngồi dùng thần lực đều làm cho thấy tất cả, rồi hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất: “Nầy Xá Lợi Phất! Ông có thấy chăng?”.

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: “Vâng tôi đã thấy bạch Thế Tôn!".

Đức Phật hỏi: “Nầy Xá Lợi Phất! Ông thấy chư Thiên và chư Nhơn ở nước ấy có tướng sai khác nhau chăng?”.

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Tôi chẳng thấy có chút tướng nào khác nhau. Tại sao vậy? Tôi thấy người nước Diệu Hỷ từ y phục uống ăn cho đến đồ trân ngoạn đều là những thứ mà chư Thiên cần dùng.

Đức Bất Động Như Lai ở chỗ đại chúng thuyết pháp dường như tòa núi hoàng kim chói sáng, chúng Thanh Văn đông vô lượng vô biên. Ví như có người đi ra giữa biển lớn trông ra bốn phía chẳng biết bờ mé, tôi nhìn ngó chúng Thanh Văn ấy cũng như vậy.

Chúng Thanh Văn ấy ở chỗ nghe pháp thân tâm họ chẳng động lay như nhập thiền định, chẳng phải như người cõi nầy nhập định có lúc lay động.

Bạch đức Thế Tôn! Nếu thiện nam thiện nữ đem bảy báu đầy cả Đại Thiên ra bố thí, do thiện căn ấy, họ khéo được vãng sanh về Diệu Hỷ thế giới. Tại sao vậy? Vì họ cũng được chẳng thối chuyển như vậy.

Bạch đức Thế Tôn! Ví như Vương Sứ cầm ấn phù đi qua nước khác, dọc đường các quan trấn phòng chẳng làm trở ngại. Tại sao vậy? Vì thế lực của ấn vua nên không bị người ngăn trở.

Chư Bồ Tát ấy cũng vậy, hoặc từ cõi nầy, hoặc từ thế giới khác sau khi mạng chung, hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh về nước Diệu Hỷ ấy, tất cả đều được chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề, từ một cõi Phật đến một cõi Phật thường chẳng xa rời chư Phật Thế Tôn, họ sẽ mau chứng Vô thượng Bồ đề”.

 Tôn giả Xá Lợi Phất lại bạch rằng: “ Bạch đức Thế Tôn! Bồ Tát sanh ở nước ấy cùng với bực Tu Đà Hoàn quả ở cõi nầy không khác nhau. Tại sao vậy? Như bực Tu Đà Hoàn quả chẳng còn đọa vào ác đạo, chư Bồ Tát hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh về nước Diệu Hỷ ấy, tất cả chẳng còn đọa ác đạo, cũng chẳng sa vào bực Thanh Văn và bực Bích Chi Phật, cho đến trong lúc chưa chứng Vô thượng Bồ đề, từ một cõi Phật đến một cõi Phật chẳng rời chư Phật và chúng Thanh Văn”.

Đức Phật phán: “Đúng như vậy! Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát sanh về nước ấy chẳng sa vào bực Thanh Văn và Bích Chi Phật, cho đến trong lúc chưa chứng Vô thượng Bồ đề, từ một cõi Phật đến một cõi Phật thường được hiện tiền cúng dường chư Phật và sẽ chứng được Phật quả.

Nầy Xá Lợi Phất! Như người chứng quả Tu Đà Hoàn thì quyết định sẽ được Thanh Văn Bồ đề trọn chẳng đọa ác đạo. Cũng vậy, chư Bồ Tát ở cõi nầy hay ở cõi khác sanh về nước ấy thì quyết định sẽ chứng Vô thượng Bồ đề. Từ một cõi Phật đến một cõi Phật, thường được hiện tiền cúng dường chư Phật trọn chẳng xa rời Vô thượng Bồ đề”.

Tôn giả Xá Lợi Phất lại bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Ở cõi nầy có bực Tư Đà Hàm hướng và Tư Đà Hàm quả nhẫn đến những bực A La Hán hướng và A La Hán quả cùng với chư Bồ Tát sanh ở nước ấy đồng nhau không khác”.

Đức Phật phán: “ Nầy Xá Lợi Phất! Ông chớ nói như thế. Tại sao vậy? Chỉ có chư Bồ Tát ở cõi nầy được Phật thọ ký mới không khác với chư Bồ Tát sanh ở nước ấy.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Bồ Tát ngồi đạo tràng ở cõi nầy cùng với Bồ Tát sanh ở nước ấy không khác. Tại sao? Vì chư Bồ Tát ở nước ấy thật hành Phật hạnh chẳng bị thiên ma phá hoại, trọn chẳng sa vào bực Nhị thừa, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, họ thường cúng dường tất cả chư Phật, nhẫn đến chứng quả Vô thượng Bồ đề”.

Bấy giờ Tôn giả A Nan nghĩ rằng, tôi nên xét sức biện tài của Trưởng lão Tu Bồ Đề. Nghĩ xong Tôn giả hỏi Trưởng lão Tu Bồ Đề rằng: “Bạch Trưởng lão! Chúng tôi nên nhìn xem đức Bất Động Như Lai và chúng Thanh Văn cùng nước Diệu Hỷ ấy”.

Trưởng lão Tu Bồ Đề bảo Ngài A Nan rằng: “Ông muốn thấy đức Bất Động Như Lai nay ông nên nhìn lên phương trên’’.

Ngài A Nan nhìn phương trên rồi thưa rằng: “Tôi nhìn tột phương trên đều trống không, vắng lặng”.

Ngài Tu Bồ Đề nói: « Đức Bất Động Như Lai, chúng Thanh Văn và nước ấy cũng như vậy, như là thấy phương trên”.

Bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất bạch đức Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Như đức Phật đã dạy, Bồ Tát ở cõi nầy được đức Phật thọ ký cùng với Bồ Tát sanh ở nước Diệu Hỷ không khác.

Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi chẳng rõ đồng nhau ở chỗ nào?”.

Đức Phật phán: “Nầy Xá Lợi Phất! Vì pháp giới bình đẳng nên được không có khác”.  PHẨM NIẾT BÀN CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM
 THỨ NĂM

Tôn ggiả Xá Lợi Phất lại nghĩ rằng đức Thế Tôn đã nói đức Bất Động Như Lai lúc tu Bồ Tát đạo công đức vô biên, đức Thế Tôn lại nói nước Diệu Hỷ cùng chúng Thanh Văn, chúng Bồ Tát đức nghiệp thù thắng rộng lớn trang nghiêm.

Nay mong muốn được Thế Tôn khai thị về việc đức Bất Động Như Lai diệt độ hóa tích thế nào?

Đức Phật biết tâm niệm của Ngài Xá Lợi Phất bèn phán: “ Nầy Xá Lợi Phất! Ngày đức Bất Động Như Lai nhập Niết bàn, hóa thân phân bố khắp tất cả thế giới, ở trong địa ngục nói những diệu pháp, đem pháp điều phục vô lượng hữu tình đều sẽ chứng được quả A La

Hán. Nhưng thời gian nầy người được chứng quả so sánh với trước lúc Phật ấy diệt độ những người chừng quả vô học số lượng càng tăng.

Liền trong lúc ấy đức Bất Động Như Lai thọ ký cho Hương Tượng Bồ Tát rằng: “ Sau khi ta diệt độ, ông sẽ được làm Phật hiệu là Kim Liên Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác.

Nầy Xá Lợi Phất! Đức Kim Liên Như Lai ấy, cõi nước công đức số chúng Thanh Văn đồng như đức Bất Động Như Lai.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc đức Bất Động Như Lai nhập Niết bàn, khắp đại địa đều chấn động. Tất cả cõi Đại Thiên gầm rống phát ra tiếng, tiếng ấy vang suốt đến trời Sắc Cứu Cánh. Chư Thiên nghe tiếng ấy biết rằng đức Bất Động Như Lai nhập Niết bàn.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Trong nước Diệu Hỷ, bao nhiêu tòng lâm và cỏ thuốc đều ngả ngọn về phía đức Bất Động Như Lai nhập Niết bàn.

Chư Thiên đều mang tràng hoa hương thơm và những y phục rải trên thân Phật. Những hoa hương được rải ấy bao bọc giáp vòng cao một do tuần.

Trong cõi Thiên, bao nhiêu hàng Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, v.v... đều hướng về đức Bất Động Như Lai chắp tay đảnh lễ.

Chư Thiên ở cõi khác, do thần lực của đức Phật, cũng đều được thấy đức Phật nhập Niết bàn.

 Suốt bảy ngày đêm, chư Thiên ấy lòng buồn rầu, chẳng màng đến sự vui thú, cũng không có tưởng niệm dục lạc, họ bảo nhau rằng: đức Bất Động Như Lai là ánh sáng của thế gian, là con mắt của chúng sanh, sao nay nhập diệt quá sớm vậy!

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu có Bồ Tát từ cõi Ta Bà nầy, hoặc từ cõi khác sau khi mạng chung sanh về nước Diệu Hỷ. Nếu đã hiện tại sanh về nước ấy họ đều được thọ ký Vô thượng Bồ đề, chẳng phải lấy số trăm để tính được, mà phải số ngàn và số trăm ngàn để tính, số trăm ngàn Bồ Tát phải biết là vào số chư Phật. Đều vào số chư Phật vào số nhứt thiết chủng trí tánh.

Nếu có Bồ Tát nào sẽ sanh về nước ấy cũng đều được nhập số chư Phật, số nhứt thiết chủng trí tánh.

Nầy Xá Lợi Phất! Trừ hàng Bất thối Bồ Tát, chư Bồ Tát khác ở cõi nầy nếu chẳng được nghe đức Bất Động Như Lai công đức pháp môn đó đều là bị ác ma nhiếp thọ.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Sau khi đức Bất Động Như Lai nhập Niết bàn cho đến thời gian chánh pháp còn ờ đời, chư Bồ Tát sanh nước Diệu Hỷ cũng sẽ vào trong số ấy. Tại sao vậy? Vì do bổn nguyện lực của đức Bất Động Như Lai vậy.

Chư Bồ Tát nếu ở thời gian sau thọ sanh về nước Diệu Hỷ phải đọc tụng bá bát pháp môn. Đọc tụng đây rồi mới có thể thọ trì tất cả pháp kia.

Đức Bất Động Như Lai an lập một trăm lẻ tám pháp môn bổn tánh.

Sau khi ta diệt độ, nếu có Bồ Tát nào sẽ sanh về nước Diệu Hỷ cũng phải đọc tụng bá bát pháp môn và có thể thọ trì tất cả pháp môn.

Nầy Xá Lợi Phất! Đức Bất Động Như Lai khéo nhiếp thọ chư Bồ Tát. Đức Phật đầu đà diệt độ, nhưng tiếng Phật thuyết pháp và công đức trang nghiêm vẫn không khác lúc Phật còn ở đời.

Nầy Xá Lợi Phất! Lúc diệt độ, từ thân đức Bất Động Như Lai phát lửa để tự trà tỳ. Thân sót xá lợi màu hoàng kim.

Như cây Đê di la, tùy từng phần bị chặt khúc đều có lằn (vạn). Xá lợi của đúc Như Lai ấy cũng vậy.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Xá lợi của đức Bất Động Như Lai phần phần châu viên, ngoài và trong đều có tướng cát tường (vạn).

Như cây bổ ca la, tùy chẻ chỗ nào, trong ngoài đều có lằn cát tường. Xá lợi của đức Như Lai ấy cũng vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Vì cúng dường Xá lợi, chúng sanh nước Diệu Hỷ xây tháp bảy báu khắp cả cõi Đại Thiên, lại đem hoa sen ngàn cánh màu hoàng kim để cúng dường. Cõi Đại Thiên ấy lấy tháp hoa để làm đẹp nghiêm.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Ở nước Diệu Hỳ, nếu chư Bồ Tát nào sắp diệt độ, lúc lâm chung không bao giờ mất chánh niệm, mà thấy những thoại tướng như vầy:

Hoặc có Bồ Tát thấy cõi mình sắp sanh về không có Phật, mình đang làm Phật ở đó .

Hoặc có Bồ Tát thấy cõi mình sắp sanh về có Phật, mình sẽ phụng thờ

Hoặc thấy có Bồ Tát nhập thai mẹ.

Hoặc thấy có Bồ Tát mặc giáp trụ lớn.

Hoặc thấy có Bồ Tát bỏ nhà xuất gia.

Hoặc có Bồ Tát ngồi đạo tràng hàng ma.

Hoặc thấy có Bồ Tát chứng Nhứt thiết chủng trí.

Hoặc thấy có Bồ Tát ở thế giới ấy thành chánh giác, chuyển chánh pháp luân.

Hoặc có Bồ Tát trụ trong hư không tự thân lần lần diệt mất chẳng sót chút gì. Ví như đốt cỏ ướt, khói bốc cao lần cháy tan đến tắt mất.

Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát đã diệt độ rồi, chư Thiên và nhơn dân lo liệu cúng dường.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Đức Bất Động Như Lai sau khi nhập đại Niết bàn, chánh pháp trụ thế đến trăm ngàn kiếp”.

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: “Bạch đức Thế Tôn! Chánh pháp của đức Bất Động Như Lai trụ thế trăm ngàn kiếp, là loại kiếp nào?”.

Đức Phật phán: “Nầy Xá Lợi Phất! Cứ Hai mươi tiểu kiếp làm một kiếp. Chánh pháp ấy trụ thế trăm ngàn kiếp như vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Lúc chánh pháp ấy diệt rồi, có quang minh lớn chiếu mười phương. Đại địa đều chấn động phát âm thanh lớn. Nhưng chánh pháp ấy chẳng phải thiên ma phá hoại được. Cũng chẳng phải do sức Như Lai ấy và chúng Thanh Văn tự ẩn mất. Chỉ vì thời gian ít người nghe pháp, phần đông không ham thích, nên người thuyết pháp đều xa lánh họ.

Với chánh pháp đã ít nghe nên càng thêm sự bất tin. Bất tin đã không tăng trưởng thì không chuyên cần tu tập. Chư Tỳ Kheo thông hiểu chánh pháp tự sẽ rút lui ẩn dật, thấy mọi người không ham thích chánh pháp nên chẳng còn ra hoằng tuyên. Do đó lời dạy của đức Bất Động Như Lai sẽ mất lần lần”.  PHẨM NHÂN DUYÊN VÃNG SANH
 THỨ SÁU

Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: “Bạch đức Thế Tôn! chư đại Bồ Tát dùng sức căn lành nào làm nhơn duyên để được vãng sanh về nước Diệu Hỷ của đức Bất Động Như Lai?”.

Đức Phật phán: “ Nầy Xá Lợi Phất! Nếu đại Bồ Tát muốn sanh về nước Diệu Hỷ thì phải học theo đức Bất Động Như Lai thuờ xưa lúc tu hành đạo Bồ Tát phát thệ nguyện rộng lớn rồi cầu nguyện sanh về nước ấy. Hạnh nguyện như vậy có thể làm nhơn duyên sanh về nước Diệu Hỷ.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Lúc thật hành bố thí Ba la mật, đại Bồ Tát đem thiện căn ấy hồi hướng Vô thượng Bồ đề nguyện được hội ngộ đức Bất Động Như Lai. Do nhơn duyên nầy sẽ được sanh về nước Diệu Hỷ. Lúc thật hành giới Ba La mật, nhẫn Bát Nhã Ba la mật cũng vậy.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Quang minh của đức Bất Động Như Lai nhiều khắp cõi Đại Thiên Bồ Tát nguyện cầu đời sau sẽ thấy quang minh ấy chứng Vô thượng Giác. Do thấy quang minh rồi thành đại Bồ đề, lại đem quang minh nơi thân để chiếu khắp thế giới.Bồ Tát do nhơn duyên nầy sẽ được sanh về nước Diệu Hỷ.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Chúng Thanh Văn của đức Phật ấy số đông vô lượng vô biên. Bồ Tát nguyện được thấy chúng Thanh Văn ấy. Thấy rồi khởi công hạnh chứng Phật Bồ đề. Lúc chứng Phật Bồ đề rồi cũng có vô lượng vô biên chúng Thanh Văn như vậy. Do nhơn duyên nầy, Bồ Tát sẽ được vãng sanh vể nước Diệu Hỷ.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Trong nước ấy có vô lượng vô biên chúng Bồ Tát muốn thấy chư Bồ Tát ấy tu hành thiền định, tôi sẽ theo học, cùng chư Bồ Tát ấy hội họp đồng học đồng tu đồng đến rốt ráo. Tôi nguyện sẽ được hội ngộ với người muốn cầu viên mãn đại từ bi, với người muốn cầu đại Bồ đề, với người bỏ rời tâm Nhị thừa, với người an trụ tánh rỗng không chơn thiệt, với người nhớ niệm danh niệm của Phật Như Lai, Pháp và Tăng.

Nầy Xá Lợi Phất! Có thiện nam thiện nữ nào được nghe danh hiệu của các hàng Bồ Tát như vậy, sẽ được thọ sanh ở nước Diệu Hỷ, huống là đem căn lành Bát Nhã Ba la mật hồi hướng đến đức Bất Động Như Lai. Do nhơn duyên nầy, người ấy quyết định sanh về nước Diệu Hỷ.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Nếu đại Bồ Tát nguyện sanh về nước ấy, nên quán tưởng cảnh tượng ở phương Đông vô lượng thế giới có chư Phật Như Lai thuyết pháp vi diệu và chúng Thanh Văn theo niệm tưởng hiện rõ ra trước mắt. Nguyện tôi sẽ thành Phật thuyết pháp vi diệu và chúng Thanh Văn đều như đức Phật ấy.

Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát nên tu ba thứ tùy niệm thiện căn nguyện cùng tất cả chúng sanh bình đẳng cùng tu tập hồi hướng Vô thượng Bồ đề.

Nầy Xá Lợi Phất! Bồ Tát hồi hướng thiện căn như vậy không có hạn lượng.

Giả sử tất cả chúng sanh đều riêng cầm một cái bát lớn bằng hư không mà nói rằng xin Ngài đem thiện căn ấy chia cho chúng tôi.

Nếu thiện căn ấy có sắc tướng đem cấp cho chúng sanh đều đầy tất cả bát của họ rồi họ đều cầm đi, nhưng thiện căn vẫn không cùng tận, vì hồi hướng Vô thượng Bồ đề không có hạn lượng chẳng thể di chuyển.

Nầy Xá Lợi Phất! Ba thứ tùy niệm thiện căn thành tựu ấy hồi hướng Nhứt thiết chủng trí, do thiện căn ấy mà Tam Bửu chuyển theo.

Nếu có Bồ Tát nào thành tựu thiện căn ấy thì chẳng còn đọa ác đạo mà có thể trứ dẹp ma Ba Tuần và các ma chúng, tùy ý thích sanh về nước Diệu Hỷ hay bất cứ một nước nào.

Vì thế nên với tùy niệm thiện căn này, đại bồ tát cần tích tập. Khi tích tập nó rồi nên hồi hướng đến đức Bất Động Như Lai. Do đây sẽ được sanh về nước Diệu Hỷ.

Laị này Xá Lợi! Nước Diệu Hỷ của đức Bất Động Như Lai có công đức trang nghiêm rộng lớn mà trong vô lượng cõi Phật khác không có. Vì thế nên Bồ Tát phải phát tâm như vầy: 

Tôi đem thiện căn này nguyện sẽ thấy nước ấy. Nước ấy trang nghiêm nguyện sẽ nhiếp thọ. Cũng nguyện sẽ thấy chư Bồ Tát ở nước ấy.

Này Xá Lợi Phất! Do nhơn duyên trên đây, Bồ tát sẽ được sanh về nước Diệu Hỷ.

Này Xá Lợi Phát! Đại Bồ Tát nguyện sanh về nước ấy phải phát tâm nguyện ưa thích tăng thượng.

Nếu thiện nam thiện nữ phát nguyện tăng thượng, ta đều thọ ký cho họ sẽ được sanh về nước Diệu Hỷ.

Này Xá Lợi Phất! Ví như có tòa thành không có lầu đài vườn rừng ao hồ, cũng không có chỗ cho voi ngựa du hành. Vua trong thành ấy dầu có thế lực ở yên, nhưng vì tòa thành trống trơn nên chẳng phải là tòa thành trang nghiêm.

Này Xá Lợi Phất! Nếu cõi ta bà của ta có những công đức trang nghiêm ấy, thì sẽ như nước của đức Bất Động Như Lai trang nghiêm thù thắng.

Này Xá Lợi Phất Nếu đại Bồ Tát phát nguyện sẽ nhiếp thọ thanh tịnh Phật độ, thì nên như Bất Động Như Lai thuở trước hành đạo Bồ Tát tu tập công đức trang nghiêm cõi nước thanh tịnh, và phải nhiếp lấy công đức như vậy.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Như ta ngày nay được Vô thượng Bồ đề điều phục vô lượng chúng sanh đều được chứng quả Nhị thừa, và hàng Thanh Văn của ta giáo hóa điều phục đều nhóm họp cà lại để so sánh với hàng Thanh Văn của đức Bất Động Như Lai thì chẳng bằng một phần trăm một phần ngàn, cho đến ưu ba ni sa đà phần cũng bằng một. Tại sao vậy? Vì số ấy vô lượng vậy. Nếu nói về phần giải thoát thì không khác.

Nầy Xá Lợi Phất! Lúc đức Di Lặc Như Lai xuất thế, chúng Thanh Văn và những người được điều phục so sánh với chúng Thanh Văn của đức Bất Động Như Lai cũng như số trên chẳng bằng một phần ưu ba ni sa đa.

Nầy Xá Lợi Phất! Do vì đức Bất Động Như Lai một hội thuyết pháp có thể điều phục vô lượng hữu tình, nên người được đức Như Lai ấy nhiếp thọ không ai có thể biết được số lượng.

Nầy Xá Lợi Phất! Cộng chung tất cả chúng Thanh Văn và những người được chúng Thanh Văn nầy điều phục của ta Thích Ca Mâu Ni Phật, của Di Lặc Phật và của tất cả chư Phật trong kiếp Hiền, đem so sánh với chúng Thanh Văn của đức Bất Động Như Lai cũng vẫn không bằng một ngàn ưu ba ni sa đà. Tại sao vậy? Vì số quá nhiều vậy. Giải thoát thì không khác”

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: “ Bạch đức Thế Tôn! Theo chỗ tôi nhận hiểu ý nghĩa của đức Thế Tôn đã dạy thì nước Diệu Hỷ chánh là nước A La Hán chớ chẳng phải là nước phàm phu. Tại sao vậy? Vì nước ấy số A La Hán quá nhiều vậy”.

Đức Phát phán: “Đúng như vậy. Nầy Xá Lợi Phất! Như lời ông nói, trong nướx ấy số A La Hán rất đông nhiều.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Cõi Đại Thiên nầy, số lượng tinh tú chẳng nhiều bằng chúng Thanh Văn ở nước của đức Bất Động Như Lai. Do vì một hội thuyết pháp của đức Như Lai ấy, có vô lượng hữu tình được quả A La Hán.

Nầy Xá Lợi Phất! Số lượng tinh tú ở toàn cõi Đại Thiên nầy chỉ bằng số hữu tình được quả A La Hán trong một hội thuyết pháp của đức Phật ấy. Chúng Thanh Văn ở các pháp hội không có số lượng .

Lại nầy Xá Lợi Phất! Hàng chư Thiên và nhơn dân vun trồng cội đức ở nước ấy, Nhơn Thiên cõi khác dầu dùng Thiên nhãn cũng chằng thấy được, dầu đến tại nước ấy dùng thiên nhãn vẫn chẳng thấy được.

Nếu ai nghe công đức nầy rồi thọ tri đọc tụng thông thuộc, người nầy đã thấy nghe đức Bất Động Như Lai lúc hành hạnh Bồ Tát, vì thế nên nay nghe pháp môn công đức ấy liền có lòng tin thanh tịnh.

Nầy Xá Lợi Phất! Trong các cõi nước ở tất cả thế giới phương Đông, hoặc người Bồ Tát thừa, hoặc người Thanh Văn thừa đọc tụng thông thuộc pháp môn nầy, số người ấy rất đông nhuều. Những người Thanh Văn và Bồ Tát ấy do nguyện lực của họ, hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh thành Vô thượng Bồ đề.

Trong các thế giới ở mười phương cũng như vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Đức Bất Động Như Lai ở tại nước Diệu Hỷ và ở các cõi nước phương khác, Ngài làm bực thượng thủ trong hàng Bồ Tát thừa v.v...

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam thiện nữ nghe pháp môn công đức của đức Bất Động Như Lai mà khéo có thể thọ trì đọc tụng thông thuộc rồi nguyện sanh về nước ấy. Từ đó đến lúc mạng chung, người ấy được đức Bất Động Như Lai thường hộ niệm, không cho các ma và qưyến thuộc ma làm lòng họ thối chuyển, phải biết những người ấy từ nay đến lúc được Vô thượng Bồ đề không có sự lo sợ thối chuyển, cũng không bị hại về nước lửa dao gậy độc trùng ác thú, cũng không bị người hay quỉ thần làm kinh sợ. Tại sao vậy? Vì thường được sự ủng hộ của đức Bất Động Như Lai, vì sẽ được sanh về nước Diệu Hỷ vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Như mặt nhựt dầu ở rất xa nhưng chiếu ánh sáng cho chúng sanh Diêm Phù Đề.

Cũng vậy, đức Bất Động Như Lai có thể làm ánh sáng cho chư Bồ Tát ở những cõi khác.

Nầy Xá Lợi Phất! Như Tỳ Kheo có thiên nhãn có thể thấy được những hình sắc tốt xấu ở phương xa.

Cũng vậy, dầu ở tại nước mình, đức Bất Động Như Lai đều thấy tất cả hình loại của chư Bồ Tát ở những thề giới khác.

Nầy Xá Lợi Phất! Như Tỳ Kheo được tâm tự tại, có Thần thông Ba la mật ấy rồi có thể biết rõ tâm niệm của tất cả hữu tình, mặc dầu ở rất xa.

Cũng vậy, có những chúng sanh ở các thế giới khác nguyện rằng: Tôi nguyện được sanh về nuớc Diệu Hỷ. Đức Bất Động Như Lai liền nghe lời nói của họ.

Nầy Xá Lợi Phất! Các hạng thiện nam thiện nữ ấy, đức Bất Động Như Lai đều biết rõ họ tên.

Nếu ai thọ trì đọc tụng thông thuộc pháp môn công đức nầy thì đều được đức Bất Động Như Lai thấy biết và đã hộ niệm họ”.

Lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: “ Bạch đức Thế Tôn! Rất là hi hữu đức Bất Động Như Lai hộ niệm chư đại Bồ Tát ấy”.

Đức Phật phán: “Đúng như lời ông nói. Nầy Xá Lợi Phất! Chư đại Bồ Tát ấy được đức Như Lai hộ niệm.

Tại sao vậy? Vì họ niệm chư Bồ Tát nên tất cả chúng sanh đều được hộ niệm.

Nầy Xá Lợi Phất! Như Đại Vương Quán Đảnh có nhiều kho lẫm chứa đầy lúa đậu, nghiêm lịnh cho quan chủ ty phải khéo giám thủ. Tại sao vậy? Vì để cứu tế nhơn dân lúc có nạn đói kém.

Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát ấy, sau khi đức Như Lai diệt độ, sẽ chứng Vô thượng Bồ đề, lúc chánh pháp thiếu kém, có thể làm mùa trúng lớn.

Đức Như Lai cũng như vậy, khéo có thể hộ niệm chư Bồ Tát ấy.

Nầy Xá Lợi Phất! Ở cõi Ta Bà nầy có chư Bồ Tát sẽ nghe pháp môn Bất Động Như Lai công đức, họ có thể thọ trì đọc tụng thông thuộc nguyện sanh về nước Diệu Hỷ. Phải biết những người nầy được bất thối chuyển.

Nếu có Bồ Tát khác nơi pháp môn nầy khéo có thể thọ trì đọc tụng thông thuộc rồi khai thị giảng thuyết cho vô lượng chúng sanh ấy vun trồng cội công đức như vậy cho họ sẽ gần gũi Vô thượng Bồ đề.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu có Bồ Tát nguyện mau chứng Vô thượng Bồ đề, thì phải thọ trì đọc tụng thông thuộc pháp môn nầy rồi khai thị giảng thuyết cho chúng sanh.

Tại sao vậy? Đại Bồ Tát phải giảng thuyết pháp môn công đức nầy để tạo nghiệp đại trí huệ.Phải phát khởi tích tập như vậy. Do vì phát khởi tích tập, nên các người ấy hiện đời sẽ sạch phiền não.

Nầy Xá Lợi Phất! Vì thế nên người Thanh Văn thừa nghe pháp môn nầy nên thọ trì đọc tụng thông thuộc rồi khai thị diễn thuyết cho chúng sanh.

Tại sao vậy? Vì do thọ trì chánh pháp như vậy, thiện nam thiện nữ ấy hiện đời sẽ chứng bực vô học.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam thiện nữ tín tâm thanh tịnh nơi pháp môn xưng tán công đức nầy, phải nên vì người khác luôn luôn diễn nói.

Những người ấy chẳng ngoài hai đời sẽ được quả vô lậu.

Nầy Xá Lợi Phất! Pháp môn công đức của Bất Động Như Lai đây, chẳng phải là hàng ngu cạn mà cò thể thọ trì được. Người có trí huệ sâu rộng mới thọ trì được.

Nầy Xá Lợi Phất! Thiện nam thiện nữ nào sẽ thấy chư Phật, chắc chắn sẽ đìch thân được pháp môn xưng tán công đức nầy.

Nầy Xá Lợi Phất! Ví như vô giá bửu châu từ biển lớn mang về. Ý của ông nghĩ sao, ai sẽ là người được trước?”.

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: “ Bạch đức Thế Tôn! Chư quốc vương, vương tử, đại thần là người đuợc trước”.

Đức Phật phán: “Nầy Xá Lợi Phất! Pháp môn công đức của đức Bất Động Như Lai cũng vậy, Bồ Tát được trước. Chư Bồ Tát ấy sẽ được bất thối chuyển, nếu nghe pháp môn nầy liền có thể thọ trì đọc tụng thông thuộc. Chư Bồ Tát ấy vì Vô thượng Bồ đề, ở nơi tánh chơn như sẽ siêng năng tu học”.

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: “Bạch đức Thế Tôn! Nếu Bồ Tát muốn ở bực bất thối chuyển, khi nghe pháp môn xưng tán công đức nầy phải thọ trì đọc tụng thông thuộc.

Tại sao vậy? Vì đại Bồ Tát an trụ pháp môn nầy, ở trong pháp tánh sẽ chẳng thối chuyển”.

Đức Phật phán: “Nầy Xá Lợi Phất! Giả sử có người đem hoàng kim đầy Diêm Phú Đề ra bố thí để trông mong được nghe pháp môn nầy, nhưng trọn chẳng được nghe. Tại sao vậy? Vì pháp môn công nầy chẳng phải các chúng phước bạc sẽ chấp trì được.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Nếu người Thanh Văn thừa nghe pháp môn công đức nầy rồi thọ trì đọc tụng vì Vô thượng Bồ đề và vì tương ưng chơn như mà siêng năng tu tập, người ấy ở thân đời sau sẽ được thành tựu, hoặc trong hai đời thì được bổ xứ, hoặc là ba đời, chẳng bao giờ vượt quá, sẽ thành bực chánh giác.

Nếu họ nghe pháp môn xưng tán công đức Bất Động Như Lai nầy rồi đọc tụng thông thuộc, lại khai thị diễn thuyết cho vô lượng chúng sanh.

Nầy Xá Lợi Phất! Như Chuyển Luân Thánh Vương do nghiệp đời trước mà cảm bảy báu hiện ra.

Cũng vậy, do bổn nguyện lực của đức Bất Động Như Lai, hôm nay ta nói pháp môn công đức nầy.

Nầy Xá Lợi Phất! Nơi pháp môn xưng tán công đức nầy, chư đại Bồ Tát hoặc đã nghe, hoặc sẽ nghe, đó đều là do từ bi nguyện lực của đức Bất Động Như Lai lúc hành đạo Bồ Tát thuở trước. Hoặc sẽ ở nơi chư Phật trong kiếp Hiền, họ dự nghe khai thị pháp môn nầy, như hôm nay ta khai thị diễn thuyết bao nhiêu danh số chẳng thêm chẳng bớt.

Vì thế chư đại Bồ Tát nào muốn mau chứng Vô thượng Bồ đề, thì nơi pháp môn xưng tán công đức nầy phải thọ trì đọc tụng thông thuộc và diễn nói cho người khác.

Lại nầy Xá Lợi Phất! Nếu thiện nam thiện nữ nào vì cầu pháp môn nầy nên đến xóm làng thành ấp kia để lắng nghe thọ trì đọc tụng thông thuộc, thì dầu họ là hàng xuất gia mà ở nhờ nhà bạch y tại gia, ta nói họ cũng không có lỗi, cũng cho họ ở. Tại sao vậy? Vì họ muốn sau khi họ chết; pháp môn nầy sẽ chẳng ẩn mất vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu thôn ấp ấy ở xa xuôi, các người ấy cũng phải đến ở đó lắng nghe thọ trì đọc tụng khai thị diễn thuyềt pháp môn nầy.

Nầy Xá Lợi Phất! Thiện nam thiện nữ ấy đối với pháp môn xưng tán công đức nầy nều là đã được lưu hành, hoặc ở nơi người khác có quyển kinh nầy, họ phải đến nơi đó biên chép. Người kia nếu yêu cầu phải dứt niệm tham, hoặc bảo kinh hành, hoặc bảo ngồi,bảo đứng, họ đều phải chịu theo chỗ yêu cầu của người kia để biên chép kinh nầy.

Nếu đến thôn xóm ấy tìm chẳng được, thì phải qua địa phương kế cận tìm cầu kinh nầy để biên chép thọ trì đọc tụng thông thuộc, rồi lại khai thị diễn thuyết cho người khác.

Nếu đến địa phương khác vẫn tìm cầu chẳng được, họ phải phát thệ như vầy: Với Vô thượng Bồ đề tôi chẳng nên có ý nghĩ thối chuyển, vì tôi đã được nghe tên pháp môn xưng tán công đức Bất Động Như Lai, người ấy đối với tôi, muốn tôi được lợi ích nên khiến tôi lắng nghe.

Nầy Xá Lợi Phất! Pháp môn xưng tán công đức Bất Động Như Lai nầy, có ai diễn thuyết được và người dự nghe, nếu do sức oai thần của đức Như Lai cả”.

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: “Bạch đức Thế Tôn! Sau khi đức Như Lai diệt độ, do oai lực của ai mà đươc nghe pháp môn nầy?”.

Đức Phật phán: “ Nầy Xá Lợi Phất! Sau khi ta diệt độ, do sức oai thần của đức Bất Động Như Lai nên sẽ được nghe. Hoặc do Tứ Đại Thiên Vương Đế Thích v.v...sẽ riêng gia hộ cho các vị Pháp Sư tuyên dương pháp môn nầy. Và các Bồ Tát ấy vỉ bổn nghiệp thành thục nên Tứ Đại Thiên Vương v.v... dùng oai thần gia hộ sách tiến làm cho họ được nghe pháp môn nầy”.

 Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: “Bạch đức Thế Tôn! Pháp môn như vậy có thể thành tựu được công đức rộng lớn”.

Nầy Xá Lợi Phất! Nếu trong nước nào bị tai nạn sấm sét mưa đá, và những sự kinh khủng khác, các thiện nam thiện nữ ấy phải nên chuyên nghĩ nhớ đức Bất Động Như Lai và xưng danh hiệu của Ngài, thì các tai nạn ấy sẽ được tiêu trừ. Đó là do vì thuở xưa đức Như Lai ấy đã cứu vớt trăm ngàn loài rồng thoát khỏi khổ não. Lại do vì từ bi bổn nguyện chắc thiệt chẳng luống, hồi hướng căn lành nguyện cầu viên mãn, nên xưng danh hiệu Ngài thì tai hoạn tự tiêu trừ. Chỉ trừ những hữu tình có túc nghiệp thành thục”.

Tôn giả Xá Lợi Phất bạch: “bạch đức Thế Tôn! Chư Bồ Tát muốn hiện đời chứng Vô thượng Bồ đề, phải như đức Bất Động Như Lai tu hạnh nguyện thuờ xưa.

Đức Phật phán: “Đúng như vậy. Nầy Xá Lợi Phất! Đúng như lời ông nói. Ít có Bồ tát nào đã có Bồ Tát nào đã có thể tu thanh tịnh Phật độ hay sẽ tu như đức Bất Động Như Lai.

Nầy Xá Lợi Phất! Chư Bồ Tát được như đức Bất Động Như Lai đều sẽ chứng Vô thượng Bồ đề, đối với Phật tánh và Nhứt thiết chủng trí cùng nhiếp thọ Phật độ thảy đều đồng như nhau. Về phần chúng Bồ tát và chúng Thanh Văn chẳng là không có ưu liệt, nhưng về phần giải thoát thì không khác”.

Bấy giờ chư Thiên cõi Dục và chư Phạm Thiên v.v... đều hướng về đức Bất Động Như 

Lai chắp tay đảnh lễ mà xướng ba lần rằng: “ Nam mô Bất Động Như Lai Ứng Cúng Chánh đẳng Chánh giác rất là hi hữu. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng Chánh đẳng Chánh giác khéo nói được pháp môn xưng tán công đức ấy.

Chư Thiên cõi Dục đem hoa trời Mạn đà la và các thứ hương trời rải trên đừc Phật. Các hoa hương được rải lên ấy hiệp lại thành lọng ở trên hư không. chư Thiên cũng vói rải hoa hương đến đức Bất Động Như Lai để cúng dường.

Lúc ấy Thiên Đế Thích nghĩ rằng: “ Tôi và chư Thiên cõi Dục cùng hàng tứ chúng đều muốn được thấy đức Bất Động Như Lai.

Đức Phật biết ý nghĩ của Thiên Đế nên liền vọt lên hư không ngồi kiết già.

Do thần lực của đức Phật, tất cả đại chúng đều an trụ trên hư không, và đều thấy nước Diệu Hỷ, đức bất Động Như Lai, chúng Bồ Tát và chúng Thanh Văn bên ấy.

Được thấy rồi, tất cả đại chúng đều quý gối hữu hướng về đức Bất Động Như Lai.

Đại chúng ở cõi nầy đồng nghĩ rằng : “ Phải chăng vì thấy đức Bất Động Như Lai mà chư Thiên cung Trời Đao Lợi đến hội họp để lễ bái cúng dường.

Lúc ấy thiên Đế Thích nghĩ rằng chư Thiên ở nước Diệu Hỷ kia do nhơn tướng mà có ngã kiến. Nhơn dân ở nước ấy ăn mặc hưởng thọ chẳng khác chư Thiên ở nước ấy.

Đức Thế Tôn sau khi nhiếp thần thông bảo Thiên Đế Thích rằng:“ Nầy Thiên Đế! Nhơn dân ở nước Diệu Hỷ đều hưởng thọ phước vui cõi trời, Ngài nên ưa thích. Những chúng nhơn nầy được thấy đức Bất Động Như Lai và ưa thích sự hưởng thọ phước trời của nước Diệu Hỷ, sau khi mạng chung họ sẽ được sanh về nước của đức Bất Động Như Lai. Các chúng sanh ở những thế giới khác cũng như vậy’’

Tôn giả Xá Lợi Phất nói với Thiên Đế Thích: “Ngài thấy đức Thích Ca Mâu Ni Phật và đức Bất Động Như Lai, do nhơn duyên nầy sẽ được lợi ích lành trong hiện đời, huống là Ngài đã được pháp hơn người’’.

Thiên Đế Thích lúc ấy lại nghĩ rằng:“ Các chúng sanh ấy nghe pháp môn công đức nầy cũng đưỡc lợi ích lành. Huống là được sanh về nước của đức Bất Động Như Lai.

Đức Phật phán với Thiên Đế Thích:“ Người Bồ Tát thừa sẽ sanh về nước ấy cũng được lợi ích lành. Tại sao vậy? Vì chư Bồ Tát ấy đều được an trụ bực bất thối chuyển.

Nếu chư Bồ Tát khác hiện đời nguyện sanh về nước ấy, phải biết đều là người an trụ bực bất thối chuyển cả”.

Lúc đúc Phật nói pháp môn nầy, coa năm trăm Tỳ kheo được tâm giải thoát nơi pháp vô lậu. Năm ngàn Bồ Tát, sáu ngàn Tỳ kheo Ni, tám ngàn Ưu Bà Tắc, mười ngàn Ưu Bà Di và vô lượng Thiên Tử cõi Dục đều phát nguyện sanh về nước Diệu Hỷ của đức Bất Động Như Lai.

Đức Phật liền thọ ký cho họ đều sẽ được vãng sanh về nước ấy.

Nếu có chúng sanh nào sẽ phát nguyện sanh về nước ấy, đức Phật cũng đều thọ ký họ sẽ được vãng sanh.

Bấy giờ khắp cõi Đại Thiên chấn động sáu cách. Đó là động, biến động và đẳng biến động, chấn, biến chấn và đẳng biến chấn. Do vi được sự gia trì của pháp môn xưng tán công đức Bất Động Như Lai nầy vậy.

Đức Phật nói kinh nầy rồi, Tôn giả Xá Lợi Phất v.v...và các thế gian chư Thiên, nhơn dân, A Tu La, Càn Thát Bà, Ca Lâu La, Khẩn Na La, La Hầu La Già, tất cả đại chúng nghe lời đức Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành.

PHÁP HỘI ĐỨC BẤT ĐỘNG NHƯ LAI 
THỨ SÁU
HÊT